Teksti suurus:

Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2010, 63, 467

Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 01.09.2010 nr 43

Määrus kehtestatakse «Tuleohutuse seaduse» § 6 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus sätestab nõuded tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele.

§ 2.  Mõisted

  (1) Tulekahju korral tegutsemise plaan – ettevõtte või asutuse töötajate või teenistujate (edaspidi töötajad) juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda võttes arvesse ettevõtte või asutuse tuleohutusalaseid erisusi.

  (2) Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus (edaspiditulekahjuõppus) – teoreetiline ja praktiline harjutus, milles viiakse läbi tulekahju olukorra simulatsioon ning tuvastatakse tulekahjuõppusele seatud eesmärkide täitmine.

2. peatükk TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 

§ 3.  Tulekahju korral tegutsemise plaanile esitatavad nõuded

  (1) Tulekahju korral tegutsemise plaani (edaspidi plaan) eesmärk on inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine tulekahju korral.

  (2) Plaan koostatakse enesekontrolli tuleohutusaruande (edaspidi tuleohutusaruanne) esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses. Plaani koostamise tagab ehitise valdaja.

  (3) Ettevõtte või asutuse juht kinnitab plaani ning teeb selle töötajatele teatavaks.

  (4) Plaan koosneb evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast (edaspidi tegevuskava) ning skeemidest (edaspidi skeem).

  (5) Plaani ja selle juurde kuuluvate osade koostamisel võetakse arvesse ettevõtte või asutuse erisusi, mis võivad mõjutada tulekahju korral tegutsemist.

  (6) Mitme ettevõtte või asutuse paiknemisel ühes ehitises peavad koostatud plaanid olema omavahel kooskõlas tagamaks kiire ja ühtse tegutsemise tulekahju korral.

§ 4.  Tegevuskava

  (1) Tegevuskava on plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade ettevõtte või asutuse tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.

  (2) Tegevuskava sisaldab:
  1) evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust;
  2) ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust;
  3) tulekahjust teavitamise juhist;
  4) evakuatsiooni läbiviimise juhist;
  5) tulekahju korral tegutsemise juhist;
  6) päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist.

§ 5.  Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus

  Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldus sisaldab:
  1) ehitise tuleohutuse liigitusest tulenevat kasutusviisi ja kasutamisotstarvet ning samuti ehitise tuleohuklassi, kui tegemist on tööstus-, laohoone või garaažiga;
  2) ehitise korruste arvu, üldpindala ja korrusepindala(sid);
  3) ehitise kasutamise kellaaegasid;
  4) kasutajate arvu vastavalt ehitise kasutuskorrale hommikusel või päevasel ja õhtusel või öisel ajal;
  5) ehitises viibivate inimeste arvu, kes ei ole võimelised iseseisvalt evakueeruma;
  6) andmeid sisevalvepersonali või turvatöötajate olemasolu ja nende arvu kohta;
  7) evakuatsiooniteid ja -pääse, hädaväljapääse ning nende asukohtasid;
  8) evakueerumise ja evakueerimise võimalusi ühest tuletõkkesektsioonist teise või muusse ohutusse kohta ehitises;
  9) esmaseid tulekustutusvahendeid ja tuleohutuspaigaldisi ning nende asukohtasid;
  10) esmaabivahendeid, individuaalseid kaitse- ja päästevahendeid või muid abivahendeid evakuatsiooni ohutuse tagamiseks ning nende asukohtasid;
  11) muid andmeid, mis mõjutavad evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist.

§ 6.  Ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldus

  (1) Tuleohtlikkuse kirjeldus sisaldab informatsiooni ehitise tuleohtude ja nende ennetamise kohta.

  (2) Ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldus sisaldab:
  1) andmeid ehitises toimuvate tegevuste ja protsesside tule- ja plahvatusohtlikkuse kohta ning sellega kaasnevate ohtude ennetamise meetmeid;
  2) andmeid hoitavate põlevmaterjalide ja ohtlikke ainete kohta ning juhiseid ja meetmeid nende ohutuks hoidmiseks;
  3) ettevõtte või asutuse tõenäolisemaid tulekahju stsenaariume koos kirjeldusega ning tulekahju vältimise meetmeid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 1 ja 2 kohta koostatakse kirjeldus juhul, kui ettevõttes või asutuses toimuvad tule- ja plahvatusohtlikud tegevused või protsessid ning ladustatakse põlevmaterjale või ohtlikke aineid.

§ 7.  Tulekahjust teavitamise juhis

  Tulekahjust teavitamise juhis sisaldab:
  1) ehitises ja ohualas viibivate inimeste tulekahjust teavitamise korda;
  2) töötajate omavahelise kommunikatsiooni korda;
  3) tulekahjuteate kontrollimise korda;
  4) tulekahjuteate Häirekeskusele edastamise korda.

§ 8.  Evakuatsiooni läbiviimise juhis

  (1) Evakuatsiooni läbiviimise juhis sisaldab juhtnööre töötajate evakueerumiseks ja evakueerimiseks.

  (2) Evakuatsiooni läbiviimise juhis sisaldab:
  1) evakuatsiooni algatamise ning kõikide ehitises viibivate inimeste evakueerumise ja evakueerimise korraldust, sealhulgas vajadusel arvestades hoones viibivate isikute erivajadustega;
  2) evakueerunute ja evakueeritute kogunemiskohta;
  3) töötajate, eelkooliealiste laste, õpilaste või hoolealuste loenduse korda.

  (3) Ettevõtte või asutuse evakuatsiooni läbiviimise juhises ei arvestata päästekeskuse päästemeeskonna poolse evakuatsiooni läbiviimisega.

§ 9.  Tulekahju korral tegutsemise juhis

  Tulekahju korral tegutsemise juhis sisaldab:
  1) tulekahju korral tegutsemise juhtimise korraldust;
  2) esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamist;
  3) tulekahju leviku piiramise meetmeid;
  4) tehnoloogiliste seadmete või protsesside puhul nende ohutuks tegemise korraldust;
  5) muid juhiseid tulekahju korral tegutsemiseks.

§ 10.  Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis

  (1) Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis sisaldab juhtnööre töötajatele koostööks päästemeeskonnaga.

  (2) Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhis sisaldab:
  1) päästemeeskonna vastuvõtu kohti ettevõtte või asutuse territooriumil ja sisenemisteid ehitisse;
  2) päästemeeskonna informeerimise korraldust tulekahju asukohast ja ulatusest ning inimeste viibimisest ohualas;
  3) päästemeeskonna informeerimise korraldust peakilpide, sprinkleri keskuse, tuletõrjevooliku süsteemi keskuse, tulekustutus tugipunktide, tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskuse ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskseadme, päästeautoga hoone sisese tuleohutuspaigaldistega liitumiskohtade asukohtadest ning tuletõrje veevarustusest;
  4) päästemeeskonna informeerimise korraldust ettevõttes või asutuses paiknevatest põlevmaterjalidest, ohtlikest ainetest või muudest ohtudest.

§ 11.  Skeem

  (1) Skeem (lisa 1) on hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

  (2) Skeemile kantakse vastava tingmärgi abil:
  1) tulekahju teatenuppude asukohad;
  2) tulekustutite asukohad;
  3) tuletõrje voolikusüsteemi kappide asukohad;
  4) evakuatsioonitee;
  5) vajadusel muud olulised tähistused.

  (3) Kõik skeemil kasutatud tingmärgid peavad olema arusaadavad ja loetavad. Kasutatud tingmärgid ja nende tähendused sõnastatakse skeemil ning vajadusel vähemalt ühes üldkasutatavas võõrkeeles.

  (4) Evakuatsioonitee tähistatakse skeemil rohelist värvi pideva joonega kuni korruselt või evakuatsioonialast väljuva evakuatsioonipääsuni. Varuevakuatsiooniteed ja hädaväljapääsude juurde viivad teed tähistatakse rohelist värvi katkendjoonega. Evakuatsiooniteed tähistatakse vähemalt kaks korda jämedamalt piirjoonest.

  (5) Rohelist värvi liikumissuund tähistatakse skeemil evakuatsiooni- või hädaväljapääsu suunas. Liikumissuund märgitakse skeemil hoone evakuatsiooni- või hädaväljapääsude asukohtadesse.

§ 12.  Plaani teatavaks tegemine

  (1) Plaan tehakse allkirja vastu teatavaks kogu ettevõtte või asutuse töötajatele.

  (2) Skeem paigaldatakse hotellides, hostelites, motellides, külalistemajades ning varjupaikades igasse majutusruumi nähtavasse kohta.

  (3) Majutusruumi paigaldatud skeemile kantakse või paigaldatakse selle juurde tuleohutusmeelespea, mis sisaldab lühidalt juhiseid tulekahjust hoidumiseks või tulekahju korral tegutsemiseks.

  (4) Skeemi paigaldatuse ühisvalduses olevates ruumides tagab ehitise valdaja.

§ 13.  Plaani täitmise kord

  (1) Ettevõtte või asutuse juht määrab plaani järgimise eest vastutavad töötajad.

  (2) Plaani täitmise kord sisaldab:
  1) töötajate vahel jaotatud ülesandeid ja kohustusi evakuatsiooni ning tulekahju korral tegutsemisel;
  2) tulekahjuõppuse korraldamise ja läbiviimise eest vastutavate isikute loetelu.

  (3) Plaani täitmise eest vastutavate töötajate ja nende vastutusalade kohta koostatakse koondloetelu.

§ 14.  Plaani muutmine ja täiendamine

  (1) Plaani muudetakse ja täiendatakse järgmistel juhtudel:
  1) plaani väljatöötamise aluseks olnud faktiliste või õiguslike aluste muutumisel vastavuse tagamiseks;
  2) tulekahjuõppuse järgselt, kui on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
  3) tulekahju aset leidmise järgselt, kui ettevõtte või asutuse tegevus jätkub ning on tuvastatud asjaolusid, mille põhjal võib järeldada, et olemasolev plaan ei ole eesmärgipärane;
  4) riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse saamisel;
  5) muudel juhtudel, kui selles esineb puudusi või kui see ei täida oma eesmärki.

  (2) Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise plaani muudatustest teavitatakse töötajaid ning vajadusel ettevõttes või asutuses mittetöötavaid inimesi.

3. peatükk EVAKUATSIOONI JA TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE ÕPPUS 

§ 15.  Tulekahjuõppusele esitatavad nõuded

  (1) Tulekahjuõppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada:
  1) plaani vastavus eesmärgile;
  2) töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.

  (2) Tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes või asutuses viiakse vähemalt üks kord aastas läbi tulekahjuõppus.

  (3) Tulekahjuõppuse korraldamine on ettevõtte või asutuse juhi või tema poolt määratud isiku kohustus.

  (4) Mitme ettevõtte või asutuse asumisel ühes ehitises korraldatakse tulekahjuõppuse ühiselt.

§ 16.  Tulekahjuõppuse legend ja osalemine

  (1) Tulekahjuõppuse läbiviimiseks töötatakse välja õppuse legend, milleks on ühe võimaliku tulekahju stsenaariumi toimumine ettevõttes või asutuses.

  (2) Tulekahjuõppuse legendi koostamisel määratakse:
  1) tulekahju stsenaarium, sealhulgas tulekahju tekkekoht ja leviku ulatus;
  2) millist osa plaanist õppuse käigus harjutatakse;
  3) milliseid isikuid teavitatakse eelnevalt õppuse korraldamisest.

  (3) Tulekahjuõppusel osalevad kõik töötajad. Töötajale, kellel ei ole võimalik osaleda tulekahjuõppusel selleks ettenähtud ajal, korraldatakse kordusena kas tulekahjuõppus selle võimalikus ulatuses või viiakse läbi nende töökohale ja ametile vastav juhendamine, mille raames korratakse üle nende ülesanded tulekahju korral tegutsemisel ning tutvustatakse läbiviidud tulekahjuõppust.

  (4) Kui tulekahjuõppusele soovitakse kaasata päästekeskus, tuleb õppuse korraldamine päästekeskusega eelnevalt kooskõlastada.

  (5) Kui tulekahjuõppusele soovitakse kaasata Häirekeskus, tuleb õppuse korraldamine eelnevalt Häirekeskusega kooskõlastada.

§ 17.  Tulekahjuõppuse korraldus

  (1) Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

  (2) Teoreetiline osa seisneb töötajate informeerimises tulekahjuõppuse korraldusest ja täiendavast tuleohutusalasest juhendamisest, mille käigus tutvustatakse tuleohutusalaseid teemasid vastavalt käesoleva määruse lisale 2 ja nende sisu ning plaani.

  (3) Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

§ 18.  Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte

  (1) Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse:
  1) õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid;
  2) tuvastatud asjaolusid;
  3) eesmärkide täitmist;
  4) ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks.

  (2) Kokkuvõtte koostamisel tuginetakse plaanile, tulekahjuõppuse legendile ning osalenud isikute poolt esitatud märkustele.

  (3) Kokkuvõttes on fikseeritud tulekahjuõppuse käigus ilmnenud plaani puudused ning meetmed nende likvideerimiseks.

  (4) Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte tehakse pärast selle valmimist ühe kalendrikuu jooksul teatavaks töötajatele. Tulekahjuõppuse kokkuvõttega võimaldatakse tutvuda selles osalenud isikutel.

  (5) Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte säilitatakse ettevõttes või asutuses vähemalt viis aastat.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.  Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse nõuetele vastav tulekahju korral tegutsemise plaan koostatakse hiljemalt ühe aasta jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.

  (2) Käesoleva määruse nõuetele vastav tulekahjuõppus viiakse esimest korda läbi ühe aasta jooksul käesoleva määruse jõustumisest arvates.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

Lisa 1

Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json