Teksti suurus:

Vastseliina valla kultuuritegevuse arengukava aastateks 2010–2015 kinnitamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 137, 1718

Vastseliina valla kultuuritegevuse arengukava aastateks 2010–2015 kinnitamine

Vastu võetud 30.06.2010 nr 17

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, Vastseliina valla põhimääruse § 11 lõoke 1 alusel ning arvestades vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 25.05.2010.a protokollilist ettepanekut, Vastseliina vallavolikogu

m ä ä r a b:

1. Kinnitada Vastseliina valla kultuuritegevuse arengukava aastateks 2010-2015 vastavalt käesoleva määruse lisale.

2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.

3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Volikogu esimees Ivar TRAAGEL

Määruse nr 17 LISA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json