Teksti suurus:

Vastseliina Gümnaasiumi õpilasele juhiloa saamiseks tehtud koolituskulutuste kompenseerimise kord

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 137, 1720

Vastseliina Gümnaasiumi õpilasele juhiloa saamiseks tehtud koolituskulutuste kompenseerimise kord

Vastu võetud 25.08.2010 nr 19

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Vastseliina vallavolikogu 26.05.2010.a määrusega nr 1-1.1/16 kinnitatud «Vastseliina valla põhimäärus» § 11 lõike 1 alusel Vastseliina vallavolikogu

m ä ä r a b:

§ 1. Üldsätted

Õpilasele juhiloa saamiseks tehtud koolituskulutuste kompenseerimise kord (edaspidi kord) sätestab Vastseliina valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi vallaeelarve) juhilubade omandamise korral kompensatsiooni (edaspidi kompensatsioon) suuruse, maksmise tingimused ja kompensatsiooni maksmiseks taotluse (edaspidi taotlus) esitamise korra.

§ 2. Kompensatsiooni suurus ja maksmise tingimused

(1) Kompensatsiooni makstakse Vastseliina Gümnaasiumi õpilasele summas 2000 krooni ja alates 01.01.2011.a summas 127,82 eurot;

(2) Kompensatsiooni makstakse ühe õpilase kohta mitte rohkem kui üks kord;

(3) Kompensatsiooni summas 2000 krooni/127,82 eurot makstakse juhul, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

1) Õpilane omandab haridust Vastseliina Gümnaasiumis või nimetatud õppeasutuse lõpetamisest ei ole möödas rohkem kui 6 kuud

2) kulutused on tehtud Eesti Vabariigi Liiklusseaduse (edaspidi - Liiklusseadus) mõistes B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseks;

3) õpilane on Liiklusseaduses toodud nõuetele vastava koolitaja (edaspidi - koolitaja) juures lõpetanud B-kategooria mootorsõiduki juhi õppekavakohase koolituskursuse ja omab selle kohta juhi koolituskursuse tunnistust;

4) õpilasele on väljastatud Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspidi ARK) poolt juhtimisõigust tõendav juhiluba.

§ 3. Kompensatsiooni taotlemine ja maksmine

(1) Kompensatsiooni taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Vastseliina Vallavalitsusele (edaspidi - Vallavalitsus). Kompensatsiooni taotlemise vormi kinnitab Vallavalitsus;

(2) Kompensatsiooni saamiseks on õigustatud taotlust esitama õpilane või õpilasele juhiloa saamiseks kulutusi teinud isik (edaspidi taotleja);

(3) Taotlus tuleb esitada Vallavalitsusele 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul peale ARK`i poolt juhtimisõigust tõendava juhiloa väljastamist;

(4) Taotlusele tuleb lisada alljärgnevad dokumendid:

1) Koopia omandatud B-kategooria juhiloast;

2) Koolitaja poolt taotlejale esitatud kuludokument, millest nähtub koolituskulude suurus, tasumise aeg ja makse tegija.

(5) Vallavalitsus kontrollib (1) ühe kuu jooksul, arvates taotluse esitamise päevast esitatud dokumentide vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele. Vallavalitsusel on õigus kontrollida koolitajalt esitatud dokumentide õigsust ja ehtsust. Puuduste esinemisel teatab Vallavalitsus sellest viivitamatult taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus kompensatsiooni maksmiseks lõpetatakse;

(6) Kompensatsiooni maksmisest või mittemaksmisest ning mittemaksmise põhjustest teavitab Vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 (kümne) päeva jooksul, arvates vallavalitsuse poolt vastavasisulise otsuse tegemise päevast.

§ 4. Rakendussätted

(1) Käesolev määrus avaldatakse Vastseliina valla veebilehel ja Vastseliina valla ajalehes;

(2) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. augustist 2010a.

Volikogu esimees Ivar TRAAGEL

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json