Teksti suurus:

Vaivara valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 137, 1717

Vaivara valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 31.08.2010 nr 5

Vaivara valla kriisikomisjoni põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lõike 5 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Vaivara valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil.

(2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

(3) Komisjoni moodustab Vaivara Vallavalitsus, kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

(4) Komisjoni põhimääruse eelnõu ja komisjoni koosseis kooskõlastatakse Ida-Eesti Päästekeskusega (edaspidi päästeasutus).

§ 2. Komisjoni ülesanded

(1) Jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ja hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist omavalitsusüksuses.

(2) Vaatab läbi kriisikomisjoni tegevuspiirkonda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa.

(3) Analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust enda haldusterritooriumil.

(4) Teeb ettepanekuid vabariigi valitsuse kriisikomisjonile, Ida-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta omavalitsusüksuses.

(5) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid.

(6) Abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel.

(7) Teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras.

(8) Otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise.

(9) Kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega hädaolukorra lahendamise õppuse aja, õppuse korraldaja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse.

(10) Peab arvestust omavalitsusüksuse haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid ning edastab andmed ka päästeteenistusele.

(11) Tegeleb hädaolukorras abistamist vajavate inimeste väljaselgitamise ja nende abistamisega.

(12) Koordineerib omavalitsuse territooriumil hädaolukorras tekkinud kahjude hindamist ning taastamistööde kulude arvestust.

(13) Annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid Vaivara valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda.

(14) Tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab omavalitsuse territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist.

(15) Esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud töötajaid ja Vaivara valla elanikke.

(16) Teeb Vaivara vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks.

(17) Teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega.

(18) Valmistab ette Vaivara valla evakuatsiooni plaani hädaolukorras rakendamiseks.

(19) Kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani.

(20) Kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte regionaalsele kriisikomisjonile.

(21) Moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra.

(22) Jälgib riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist kohaliku omavalitsuse hallatavates asutustes, mis puudutavad ohutuse ja turvalisuse tagamist.

(23) Täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 3. Komisjoni esimees ja asetäitja

(1) Komisjoni esimees on vallavanem.

(2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

§ 4. Komisjoni koosseis

(1) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab Vaivara vallavanema ettepanekul Vaivara Vallavalitsus oma korraldusega.

(2) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt teavitama nende muutustest.

§ 5. Komisjoni esimehe pädevus

(1) Esindab komisjoni riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

(2) Koostab komisjoni iga-aastase tööplaani ning esitab selle kalendriaasta viimasel koosolekul komisjonile kinnitamiseks.

(3) Kutsub kokku komisjoni koosoleku.

(4) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(5) Ühe kuu jooksul peale kalendriaasta lõppu esitab aruande komisjoni tööst Ida-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile.

(6) Korraldab koostöös päästeasutusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust.

§ 6. Komisjoni töökorraldus

(1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

(3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

(4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

(5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

(6) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate nimekiri esitatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele.

(7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

(8) Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

(9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused maavanemale ja päästeasutusele.

§ 7. Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab Vaivara vallavalitsus.

§ 8. Põhimääruse muutmise kord, vaidlustamine ja jõustumine

(1) Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Vaivara Vallavalitsus.

(2) Määrus jõustub 3. septembril 2010.

Vallavanem Veikko LUHALAID
Vallasekretär Galina MOGELAINEN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json