Teksti suurus:

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2010, 64, 473

Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 07.09.2010 nr 47

Määrus kehtestatakse «Tuleohutuse seaduse» § 13 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab nõuded mis tahes maa-alal ja selle juurde kuuluvates ehitistes tehtava tuletöö tegemisele.

§ 2.  Tuletöö tegemise koht

  Tuletöö tegemise koht (edaspidi tuletöö koht) on ehitis, ruum, maa-ala või muu koht, kus tuletööd tehakse alaliselt või ajutiselt.

2. peatükk TULETÖÖ KOHT 

§ 3.  Tuletöö kohale esitatavad üldnõuded

  (1) Tuletööd tehakse üksnes kohas, kus on arvestatud võimaliku tule- ja plahvatusohuga ning võetud tarvitusele abinõud nimetatud ohtude vältimiseks. Tarvitusele võetud abinõud välistavad tuletöö tegemisel tulekahju ja plahvatuse toimumise.

  (2) Tuletööd tehakse võimaluse korral alalises tuletöö kohas. Juhul kui tuletööd ei ole võimalik teha alalises tuletöö kohas, võib tuletöö tegemiseks kasutada ajutist tuletöö kohta.

§ 4.  Alaline ja ajutine tuletöö koht

  (1) Alaline tuletöö koht on spetsiaalselt tuletöö tegemiseks projekteeritud või kohandatud koht, mis on piirdega eraldatud ja kaitstud kõrvalisest ruumist, ehitisest või maa-alast selliselt, et tuletöid on võimalik teha ohutult ning tule levik väljapoole alalist tuletöö kohta on takistatud.

  (2) Alaline tuletöö koht vastab vähemalt järgmistele tingimustele:
  1) tuletöö koha tarindid ja piirded on kas mittepõlevast materjalist või kaitstud süttimise eest;
  2) tuletöö koha sisustus ei ole põlevast materjalist;
  3) tuletöö kohas ei hoita ega töödelda põlevmaterjali;
  4) tuletöö koht on tulekindlalt eraldatud ruumist, kus hoitakse põlevmaterjale või kus toimub tegevus, millega võib kaasneda tule- või plahvatusoht.

  (3) Ajutiseks tuletöö kohaks on koht, mis ei vasta alalise tuletöö koha tingimustele, kuid milles on võetud tarvitusele abinõud vältimaks põlevmaterjali süttimist. Põlevmaterjali süttimise vältimiseks valmistatakse ajutine tuletöö koht ette vastavalt §-s 5 nimetatud nõuetele.

§ 5.  Tuletöö koha ettevalmistamine

  (1) Töödeldav osa või detail viiakse võimalusel alalisse tuletöö kohta või ohutusse kaugusesse igasugusest põlevmaterjalist. Juhul kui seda ei ole võimalik teha, võetakse tuletöö tegemiseks tarvitusele abinõud tulekahju tekkimise vältimiseks.

  (2) Tulekahju tekkimise vältimiseks puhastatakse tuletöö koht ja sealt eemaldatakse või kaetakse süttimisekindlalt vähemalt 3 meetri raadiuses põlevmaterjal. Tuletöö kohast lähemal kui 3 meetrit asuv põlevast materjalist tarind ja piire kaetakse süttimisekindlalt või valatakse veega üle.

  (3) Kui tuletöö kohast kaugemal kui 3 meetrit asub põlevmaterjal, mis võib lenduvatest sädemetest kergesti süttida, võetakse tarvitusele abinõud vältimaks selle süttimist.

  (4) Tuletöö kohas välditakse sädemete või muude kuumade detailiosade sattumist lähedal olevasse ruumi, allpool asuvale korrusele või muusse kohta, kus võib tekkida tulekahju oht.

  (5) Tuletöö tegemisel tule- ja plahvatusohtlikus kohas:
  1) puhastatakse ruum või ala ja seal paiknevad seadmed põlevmaterjalist ning süttivast tolmust;
  2) eemaldatakse põlevvedeliku või tuleohtliku gaasi aur;
  3) tuleohtlikust vedelikust või gaasist tuleneva ohu korral kontrollitakse gaasi sisaldust õhus määramaks tule- ja plahvatusohtlikku keskkonda.

  (6) Kui tuletöö tegemisel töödeldakse mahutit, milles on hoitud põlevvedelikku või tuleohtlikku gaasi, puhastatakse mahuti enne töötlemist süttimisvõimelistest põlevmaterjali jääkidest.

  (7) Kui töödeldav tarind või detail on kaetud süttimisohtliku kattega, eemaldatakse süttimisohtlik kate enne tuletöö tegemist.

  (8) Ajutises tuletöö kohas asuvat tulekahju avastamiseks või kustutamiseks mõeldud tuleohutuspaigaldist võib tuletöö tegemise ajaks välja lülitada või kinni katta ainult juhul, kui esineb põhjendatud oht selle mitteotstarbekaks tööle rakendumiseks ning vajadus selle välja lülitamiseks või kinni katmiseks on möödapääsmatu. Tuleohutuspaigaldis viiakse töövalmidusse tagasi esimesel võimalusel pärast tuletöö tegemise lõpetamist.

  (9) Tuletööks kasutatav tuleohtlik gaas, vedelik või muu põlevmaterjal paikneb tuletöö kohas või selle vahetus läheduses nii, et see oleks kaitstud kuumade detailiosade, sädemete, lahtise leegi või muude kõrge temperatuuriga süüteallikate eest.

  (10) Tuletöö tegemiseks kasutatav hapniku- ja gaasiballoon ning põlevvedeliku paak paigutatakse selliselt, et töötamisel oleks välditud nende kontakt leegi ja sädemetega.

  (11) Alalises tuletöö kohas paikneb gaasipõleti gaasiballoonikonteinerist vähemalt 10 meetri ning üksikust hapniku- ja gaasiballoonist vähemalt 5 meetri kaugusel.

  (12) Ajutises tuletöö kohas:
  1) gaaskeevitustöö tegemiseks kasutatav hapniku- ja gaasiballoon paikneb vähemalt 10 meetri kaugusel töökohast ja lahtise tule allikast;
  2) gaasileegiga töötamiseks kasutatav gaasiballoon ning põlevvedelikuga metalli lõikamiseks kasutatav põlevvedelik paikneb vähemalt 5 meetri kaugusel töökohast ja lahtise tule allikast.

  (13) Töötamisvaruks olev hapniku- ja gaasiballoon, põlevvedelik või muu põlevmaterjal paikneb ohutul kaugusel küttekehast või muust tuleohuallikast ning vähemalt 10 meetri kaugusel tuletöö kohast ja lahtise tule allikast.

  (14) Bituumenikatel paigutatakse põlevmaterjalist puhastatud mittepõlevale alusele ning vähemalt 10 meetri kaugusele ehitisest, metsast ja põlevmaterjali lahtisest hoiukohast.

§ 6.  Tulekustutusvahendid tuletöö kohas

  (1) Alalises ja ajutises tuletöö kohas on vähemalt kaks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit ning katusekattetööde puhul, kui kuumutatakse bituumeni või muud põlevmaterjali, lisaks veel vähemalt kaks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit või üks 12 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.

  (2) Ajutises tuletöö kohas võib tulekustutite asemel olla ämber või muu anum veega, kui tule kustutamiseks mõeldud vett on piisavas koguses, kuid mitte vähem kui 10 liitrit. Samuti võib ajutises tuletöö kohas tulekustuti asendada veega täidetud voolikusüsteemi kasutamisega. Tulekustuti asemel vee kasutamine on lubatud kui ajutises tuletöö kohas ohustatud põlevmaterjali saab veega kustutada.

  (3) Tulekustutusvahendid paiknevad tuletöö kohast kuni 10 meetri kaugusel ning on pandud valmis koheseks kasutamiseks.

3. peatükk TULETÖÖ TEGEMINE 

§ 7.  Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded

  (1) Tuletöö tegemist võib alustada, kui tuletöö kohas on:
  1) nõuetekohaselt eemaldatud või kaetud põlevmaterjal;
  2) välistatud tule- ja plahvatusoht;
  3) tulekustutusvahendid kooskõlas §-s 6 nimetatud nõuetega;
  4) tagatud järelevalve tulekahju tekkimise vältimiseks.

  (2) Tuletöö kohas ei tehta tuletööd üheaegselt mõne muu töö või tegevusega, kus kasutatakse põlevvedelikku või tuleohtlikku gaasi ning millega võib kaasneda tulekahju tekkimise või plahvatuse toimumise oht.

  (3) Tuletöö tegemisel kantakse ohutut tööriietust, mis on raskestisüttivast materjalist ning millel ei ole õli, rasva, bensiini või muid põlevvedeliku jääke.

  (4) Tuletöö tegemiseks kasutatakse töövahendina standardset, töökorras ja ohutut seadet, mille kasutamisel lähtutakse tootja juhistest.

  (5) Tuletöö tegemisel ei töödelda mahutit, torustikku või muud eset, mis on:
  1) täidetud põlevmaterjali või selle jääkidega;
  2) mittepõleva vedeliku, gaasi, auru või õhu rõhu all;
  3) pingestatud.

  (6) Tuletöö tegemisel:
  1) on keelatud tuletöö tegemiseks kasutatavate seadmete ning hapniku- ja gaasiballooni soojendamine lahtise leegiga või muul tuleohtlikul viisil;
  2) kustutatakse koheselt tekkinud tuleohtlikud sädemed või muud kuumad detailiosad;
  3) jälgitakse suitsu, vingu- või põlemisgaaside teket ning vajadusel ventileeritakse tuletöö tegemise koht;
  4) jahutatakse suure kuumuse vältimiseks töödeldavat metallist osa või detaili juhul, kui see võib tekitada tulekahju tekkimise ohu soojusjuhtivuse või -kiirguse teel.

§ 8.  Järelevalve tuletöö tegemise ajal

  (1) Järelevalvet võimaliku tulekahju tekkimise vältimiseks teostatakse kogu tuletöö tegemise aja vältel ja tuletöö koha ulatuses. Kui tuletöö tegemisega kaasneb tulekahju tekkimise oht kõrvalises ruumis või muus kohas, tagatakse ka seal järelevalve.

  (2) Tuletöö tegemisel, sealhulgas töö katkestamisel, jälgitakse ja kontrollitakse tuletöö kohas tulekahju tekkimise võimalust kuumadest detailiosadest, leegist, sädemetest või muudest kõrge temperatuuriga süüteallikatest.

  (3) Tuletöö kohast teisel pool seina, vaheseina, lage, katust, põrandat või teisi konstruktsioone asuvate materjalide süttimist kontrollitakse, kui süttimist võivad põhjustada tuleohtlikud sädemed või muud kuumad detailiosad süütamise ning töödeldav metallist osa või detail soojusjuhtivuse või -kiirguse teel.

  (4) Järelevalve teostamisel jälgitakse kas tuletöö tegemise ajal suureneb tulekahju tekkimise oht ning esineb vajadus võtta tarvitusele täiendavaid abinõusid tulekahju tekkimise vältimiseks.

  (5) Tuletöö tegemiseks kasutatavaid töörežiimist väljalülitamata töövahendeid ei jäeta järelevalveta. Töö katkestamise ajal paigutatakse töövahendid selliselt, et oleks välistatud tulekahju tekkimise oht leegist ja kuumusest.

§ 9.  Tuletöö lõpetamine

  (1) Pärast tuletöö lõpetamist vaadatakse tuletöö koht hoolikalt üle, sädemete langemise koht valatakse vajadusel veega üle ning tagatakse tuletöö koha pidev kontroll kuni tuleohu äralangemiseni. Tuletöö tegemise lõpetamisel tagab tuletöö koha kontrolli tuletöö tegija, kui tuletöö tellija või ehitise omanikuga ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Tuletöö lõpetamisel lülitatakse tuletöö tegemiseks kasutatud töövahendid töörežiimist välja. Tuletööks kasutatud töövahendid ja põlevmaterjal paigutatakse selliselt, et need ei tekitaks tulekahju tekkimise ohtu.

  (3) Tulekustutusvahendeid hoitakse tuletöö kohas vähemalt kuni tuletöö koha pideva kontrolli lõpuni.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json