Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» vastuvõtmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 64, 475

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» vastuvõtmisega

Vastu võetud 09.09.2010 nr 130

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 5 lõike 2 punkti 71 ja § 366 lõike 4, «Liiklusseaduse» § 6 lõike 2, «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 27 lõike 12 ning «Töölepingu seaduse» § 43 lõike 6 ja § 58 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruse nr 381 «Õpetajate koolituse raamnõuded» (RT I 2000, 87, 575; 2007, 53, 357) § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Õpetajate koolituse raamnõuded kehtestavad ühtsed nõuded õpetajate koolitamisel koolieelse lasteasutuse, lasteaed-põhikooli, põhikooli ja gümnaasiumi (sh põhikool ja gümnaasium, mis tegutsevad ühe asutusena), huvikooli, kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli ning ülikooli jaoks, olenemata õppeasutuse õiguslikust seisundist.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2001. a määruses nr 89 «Laste liikluskasvatuse kord» (RT I 2001, 24, 139; 2007, 53, 357) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Laste liikluskasvatuse kord sätestab kuni 18-aastaste isikute liikluskasvatuse eesmärgi, läbiviijad ja liikluskasvatuse korralduse koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteasutus) ning lasteaed-põhikoolis, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses (edaspidi kool) ning huvikoolis, sõltumata nende õiguslikust seisundist.»;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Liikluskasvatuse aluseks on:
1) koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava;
2) põhikooli riiklik õppekava;
3) gümnaasiumi riiklik õppekava;
4) põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus» (RT I 2004, 61, 434; 2010, 33, 167) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel.»

§ 4. Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008. a määruses nr 30 «Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele» (RT I 2008, 6, 47; 2010, 60, 407) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõikes 3 asendatakse tekst ««Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 45» tekstiga ««Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 76»;

2) paragrahvi 18 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «, lasteaed-algkoolides»;

3) paragrahvi 18 lõikes 4 asendatakse tekst ««Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 45 lõike 1» tekstiga ««Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 76».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruse nr 112 «Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa» (RT I 2009, 36, 247) §-d 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 1. Koolieelsete lasteasutuste juhtide ja pedagoogide puhkus

Koolieelsete lasteasutuste juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor, õppealajuhataja – 42 kalendripäeva;
2) õpetaja – 42 kalendripäeva;
3) eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva.

§ 2. Haridusliku erivajadusega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste ja lasteaed-põhikoolide juhtide ning hariduslike erivajadusega laste rühmade pedagoogide puhkus

Haridusliku erivajadusega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste ja lasteaed-põhikoolide juhtidele ja haridusliku erivajadusega laste rühmade pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor, õppealajuhataja – 56 kalendripäeva;
2) õpetaja, eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva;
3) kehakultuuriinstruktor – 56 kalendripäeva.

§ 3. Lasteaed-põhikoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide juhtide ja pedagoogide puhkus

Lasteaed-põhikoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide (sh hariduslike erivajadustega laste koolid ning põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena) juhtidele ja pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
1) direktor, õppealajuhataja – 56 kalendripäeva;
2) klassiõpetaja, aineõpetaja, kasvataja, logopeed, eripedagoog, huvijuht, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog – 56 kalendripäeva;
2) ringijuht – 42 kalendripäeva.».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määruses nr 113 «Haridustöötajate tööaeg» (RT I 2009, 36, 248) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) klassiõpetaja, aineõpetaja, logopeed, eripedagoog, kasvataja ja ringijuht;»;

2) paragrahvi 2 punktid 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

«2) koolieelse lasteasutuse, lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) logopeedil ja eripedagoogil 22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
3) lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi põhikooli klasside klassiõpetajal ja aineõpetajal 18–24 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;
4) gümnaasiumi (sh põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) aineõpetajal 18–22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;»;

3) paragrahvi 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

«6) lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) kasvatajal 30 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul;»;

4) paragrahvi 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

«8) lasteaed-põhikooli, põhikooli, gümnaasiumi (sh põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena) ringijuhil 22 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.»

Peaminister Andrus ANSIP
Haridus- ja teadusminister Tõnis LUKAS
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json