Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 64, 476

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» muutmine

Vastu võetud 09.09.2010 nr 131

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 18 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määrust nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» (RT I 2003, 34, 219; 2010, 60, 407) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 142 sõnastatakse järgmiselt:

«§ 142. Püügiandmete esitamine enne Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuvalt kalapüügilt naasmist

(1) Kaluri kalapüügiloa alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel toimuva kalapüügi kohta tuleb esitada Keskkonnainspektsioonile vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse või randa saabumist järgmised andmed:
1) loa number, mille alusel püük toimus, ja teadet edastava kaluri nimi;
2) sadamasse või randa saabumise aeg ja täpne koht;
3) püütud kalakogused kilogrammides liikide kaupa.

(2) Lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksi numbril (+372) 628 7459 või elektronposti aadressil [email protected]

(3) Kui teadet ei ole võimalik kirjalikult esitada, teatatakse lõikes 1 nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313.

(4) Teatesse märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal või muus kalatranspordi vahendis olevast ja kaldale toodavast kalakogusest erineda rohkem kui 10%.

(5) Kui püügikohast sadamasse või randa jõudmiseks kulub vähem kui üks tund, võib lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed, mis kantakse püügipäevikusse, edastada pärast püüniste nõudmist, kuid vähemalt 30 minutit enne sadamasse või randa saabumist. Teade peab sisaldama selle loa numbrit, mille alusel püük toimus.»;

2) paragrahvi 62 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Püügipäevikusse märgitud hinnangulise koguse ja lossitud koguse lubatud erinevus võib olla kuni 10%.»;

3) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigisekretär Heiki LOOT


Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 3
(Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 131 sõnastuses)

VÄIKESED PÜÜGIRUUDUD

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json