Teksti suurus:

Vesikondade ja alamvesikondade määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.06.2013
Avaldamismärge:RT I 2010, 64, 477

Vesikondade ja alamvesikondade määramine1

Vastu võetud 09.09.2010 nr 132

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 32 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vesikonnad

  Eesti territoorium jaguneb järgmisteks vesikondadeks:
  1) Lääne-Eesti vesikond;
  2) Ida-Eesti vesikond;
  3) Koiva vesikond.

§ 2.  Alamvesikonnad

  (1) Lääne-Eesti vesikond jaguneb järgmisteks alamvesikondadeks:
  1) Harju alamvesikond;
  2) Läänesaarte alamvesikond;
  3) Matsalu alamvesikond;
  4) Pärnu alamvesikond.

  (2) Ida-Eesti vesikond jaguneb järgmisteks alamvesikondadeks:
  1) Viru alamvesikond;
  2) Peipsi alamvesikond;
  3) Võrtsjärve alamvesikond.

  (3) Pandivere kõrgustikul on moodustatud Pandivere põhjavee alamvesikond, mis kuulub nii Lääne-Eesti kui ka Ida-Eesti vesikonda.

§ 3.  Vesikondade ja alamvesikondade ülevaatekaart

  Vesikondade ja alamvesikondade piirid on esitatud ülevaatekaardil määruse lisas. Vesikondade ja alamvesikondade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnateabe Keskuses ning Keskkonnaametis.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2004. a määrus nr 210 «Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine» (RT I 2004, 48, 339; 2010, 13, 70) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP


Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI


Riigisekretär Heiki LOOT


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73).

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json