Teksti suurus:

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Vastu võetud 31.03.2003 nr 104
RT I 2003, 34, 219
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2004RT I 2004, 29, 20201.05.2004
09.01.2006RT I 2006, 4, 1720.01.2006 , osaliselt 1.04.2006
27.08.2009RT I 2009, 45, 29812.09.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
09.09.2010RT I 2010, 64, 47601.01.2011


Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 18 lõigete 1, 5, 6 ja 8 alusel.
[RT I 2004, 29, 202 – jõust. 1.05.2004]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab kalapüügiga seonduvate andmete esitamise nõuded kalapüügiloa alusel kala püüdvale või veetaimi koguvale isikule, kala esmakokkuostjale, merel kala vastu võtva, transportiva või töötleva Eesti lipudokumenti omava laeva kaptenile ja Eesti jurisdiktsiooni alla jääval veealal kala vastu võtva, transportiva või töötleva välisriigi laeva kaptenile.

  (2) Määrus reguleerib kalapüügiga seotud andmete esitamist niivõrd, kuivõrd seda ei reguleeri Euroopa Liidu õigusaktid.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 2.  Andmete saaja

  (1) Andmete saajaks on Põllumajandusministeerium.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) Kala lossimisel Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise riigi sadamas või ümberlaadimisel Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise riigi jurisdiktsiooni alla jääval veealal on andmete saajaks nõudmisel ka selle riigi pädev asutus. Niisugusel juhul edastatakse andmed selle asutuse poolt näidatud aadressil, numbril või viisil.

§ 3.  Andmete esitaja

  (1) Andmete esitaja on kalapüügiloa omanik, laeva kapten või kala esmakokkuostja.

  (2) Kalapüügiloa omaniku või kala esmakokkuostja nimel võib andmed esitada kalapüügiloa omaniku või esmakokkuostja esindaja. Kalalaeva kalapüügiloa omaniku nimel võib andmed esitada laeva kapten.

§ 4.  Andmete esitamise viis

  (1) Andmed esitatakse püügipäevikulehel, lossimisdeklaratsioonil, üleandmisdeklaratsioonil või esmakokkuostukviitungil ja vajaduse korral muul käesolevas määruses ettenähtud viisil.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) Püügipäevik võib olla rannapüügipäevik või kalalaeva kalapüügipäevik.

§ 5.  Püügipäeviku, lossimisdeklaratsiooni, üleandmisdeklaratsiooni ja esmakokkuostukviitungi raamatu väljastamine
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (1) Kalalaeva kalapüügipäeviku, rannapüügipäeviku, lossimisdeklaratsioonide, esmakokkuostukviitungite ja üleandmisdeklaratsioonide raamatud (edaspidi raamat) väljastab Põllumajandusministeerium.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) Püügipäevik ja lossimisdeklaratsioonide raamat väljastatakse ainult isikule, kellele on vaadeldavaks aastaks antud kalapüügiluba, või tema esindajale. Püügipäeviku või raamatu saamisel annab isik allkirja.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (3) Kalalaeva kalapüügipäevikud väljastatakse üheks kalendriaastaks. Ühe kalendriaasta jooksul võib ühe loa kohta väljastada mitu püügipäevikut, kusjuures uus püügipäevik väljastatakse eelmise täitumise korral. Raamatud väljastatakse nõudmisel.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (4) Raamatu väljastamisel registreerib andmete saaja püügipäeviku või raamatu numbri ja selle saanud isiku ees- ja perekonnanime või ärinime, isikukoodi või äriregistrikoodi ning talle jooksvaks aastaks väljastatud kalapüügiloa tüübi ja numbri või numbrid.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (5) Isik esitab andmed tema nimele registreeritud püügipäeviku või raamatu lehel.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (6) Kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta edastatakse andmeid ainult selle püügipäeviku lehel, mille juurde on registreeritud selle loa number. Kui loa omanikule väljastatakse uus luba, registreerib loa andja uue loa numbri loa omanikule väljastatud püügipäeviku juurde.

§ 6.  Nummerdamine

  (1) Püügipäevikud ja raamatud on nummerdatud.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) Püügipäevikulehed, lossimisdeklaratsioonid, üleandmisdeklaratsioonid ja esmakokkuostukviitungid (edaspidi vorm) on nummerdatud kasvavalt alates numbrist 1 ning kannavad ka püügipäeviku või raamatu numbrit.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (3) Andmed tuleb edastada järjestikustel vormidel. Kui vorm on rikutud, tuleb see diagonaalse joonega läbi kriipsutada ning edastada koos korrektselt täidetud vormiga.

§ 7.  Säilitamine

  (1) Andmete saaja säilitab talle edastatud vormide originaale edastamisest alates kolme aasta jooksul.

  (2) Andmete edastaja säilitab vormide koopiaid edastamisest alates ühe aasta jooksul.

§ 8.  Püügipäeviku esikaane täitmine

  Püügipäeviku esikaane täidab päeviku väljastamisel kalapüügiloa väljaandja ning kannab sellele järgmised andmed:
  1) kalapüügiloa tüüp;
  2) kalapüügiloa väljaandja nimi, postiaadress, kuhu püügipäevikuleht tuleb edastada, ning muud kontaktandmed;
  3) kalapüügiloa omaniku ees- ja perekonnanimi või ärinimi, äriregistrikood või isikukood ja elukoht või asukoht;
  4) kaluri kalapüügiloa puhul kalapüügiloale kantud kaluri nimi, kalalaeva kalapüügiloa puhul kalapüügiloale kantud kalalaeva nimi või number ja kapteni ees- ja perekonnanimi.

§ 9.  Püügipäevikulehe, lossimisdeklaratsiooni, üleandmisdeklaratsiooni ja esmakokkuostukviitungi täitmise üldnõuded
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (1) Püügipäevikulehe, lossimisdeklaratsiooni, üleandmisdeklaratsiooni ja esmakokkuostukviitungi kanded peavad olema loetavad ja kustutamatud.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) Ühtegi püügipäevikulehe või lossimisdeklaratsiooni kannet ei tohi kustutada ega muuta. Ebaõige kande peale tõmmatakse kriips ja selle järele tehakse uus sissekanne ning märgitakse kalalaeva kalapüügipäeviku puhul kapteni ja rannapüügipäeviku puhul loa omaniku või tema esindaja initsiaalid.

  (3) Püügipäevikulehed on trükitud isekopeeruvale paberile. Päevikut täites pannakse lehtede vahele järgmise valge lehe ette papist vaheleht.

  (4) Andmed edastatakse iga loa alusel toimunud püügi kohta eraldi püügipäevikulehel.

§ 10.  [Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 11.  Kohustus püügipäevikut püügil kaasas kanda

  (1) Püügipäevik peab püügil kaasas olema.

  (2) Kalendriaastaks kehtestatud püügivõimaluste kasutamise andmeid sisaldavat kalalaeva kalapüügipäevikut tuleb hoida laeva pardal kalendriaasta lõpuni.

2. peatükk ANDMETE ESITAMINE KALURI KALAPÜÜGILOA ALUSEL TOIMUNUD PÜÜGI KOHTA 
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

§ 12.  Andmete esitamise vorm ja sagedus

  (1) Kaluri kalapüügiloa omanik või tema esindaja esitab andmed kalapüügi kohta lisas 4 esitatud vormi kohasel rannapüügipäevikulehel, välja arvatud Läänemerel kastmõrraga ja põhjanoodaga püügil, kus püügiandmed tuleb esitada kalalaeva kalapüügipäeviku lehel, arvestades käesoleva määruse §-des 16, 20, 23, 26 ja 27 toodud nõudeid.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 01.04.2006]

  (2) Rannapüügipäevik on A5-formaadis ning koosneb kaante vahele köidetud 30-st originaallehest ja 30-st kopeerlehest, mis asetsevad vaheldumisi. Originaallehed on valget värvi ja kopeerlehed kollast värvi.

  (3) Rannapüügipäeviku täidetud originaalleht edastatakse kaluri kalapüügiloa andjale iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viiendaks päevaks.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (4) Püügipäevikuleht antakse kalapüügiloa andjale üle või saadetakse tähtkirjaga püügipäeviku esikaanel toodud aadressil.

  (5) Püügipäevikuleht esitatakse kalapüügiloa kehtivuse ajal ka juhul, kui aruandekuu jooksul püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud. Sel juhul märgitakse püügipäevikulehele, et püügil ei käidud või et saaki ei saadud.

§ 13.  Püügipäevikulehe täitmise kord

  (1) Püügipäevikulehe ülemine osa täidetakse rannapüügipäeviku esikaanele kantud andmete järgi. Kaluri nimi peab olema sama, mis on kalapüügiloal, mille alusel püük toimub.

  (2) Püügipäevikulehe lahtrisse 1 «Püügile» kantakse püügivahendi püügile asetamise kuupäev. Püügile asetamise kuupäev märgitakse kaldal pärast püügivahendi püügile asetamist.

  (3) Püügipäevikulehe lahtrid 2, 3, 5 ja 6 täidetakse enne püügivahendi nõudmist, lahter 4 vahetult pärast kala maaletoomist ning teised lahtrid vahetult enne kala maaletoomist, ümberlaadimist või võõrandamist, olenevalt sellest, milline neist tegevustest toimub esimesena. Ümberlaadimine käesoleva määruse tähenduses on kala laadimine ühelt laevalt või paadilt teisele ilma vahepealse maale lossimiseta.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (4) Lahtrisse 3 «Püügikoht» märgitakse:
  1) merel – lisas 3 toodud kaardil näidatud väike püügiruut külje pikkusega 10 minutit;
  2) siseveekogul – veekogu nimetus.

  (5) Kalasaak märgitakse püügipäevikulehe lahtritesse 7–13 kilogrammides kala liikide ja püügivahendi tüüpide kaupa, lõhe ja meriforelli puhul lisatakse ka püütud isendite arv. Kui püütud lõhel ja meriforellil on lõigatud ära rasvauim, siis märgitakse püütud lõhe ja meriforelli kogust näitavast lahtrist järgmisesse lahtrisse lõigatud rasvauimega lõhe ja meriforelli isendite arv ja kogus kilogrammides. Veetaimede koguja märgib kogutud veetaimede liigi ja koguse.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (6) Püügivahendi tüüp märgitakse püügipäevikulehe lahtrisse 5, kasutades järgmisi koode:
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]
  1) 1 – kastmõrd;
  2) 2 – avaveemõrd suu kõrgusega 3 m ja üle selle;
  3) 3 – ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m;
  4) 4 – ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m;
  5) 5 – juhtaiata mõrd;
  6) 6 – rivimõrd;
  7) 7–1 – silmutorbik;
  8) 7–2 – silmumõrd;
  9) 8–1 – nakkevõrk silmasuurusega alla 48 mm;
  10) 8–2 – nakkevõrk silmasuurusega 48–72 mm;
  11) 8–3 – nakkevõrk silmasuurusega 73–120 mm;
  12) 8–4 – nakkevõrk silmasuurusega üle 120 mm;
  13) 9 – kaldanoot;
  14) 10 – põhjanoot ehk mutnik;
  15) 11 – muu veonoot;
  16) 12 – õngejada;
  17) 13 – mail;
  18) 14 – agariku tragi;
  19) 15 – muud püügivahendid.

  (7) Lõike 6 punktides 16 ja 17 nimetatud püügivahendite puhul kantakse püügipäevikulehe lahtrisse 6 konksude arv.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (8) Püügipäevikulehe osasse «Kokku» kantakse päevikulehe täitumisel või aruandeperioodi lõppedes summeeritud saak liigiti püügivahendite, püügikohtade ja lossimiskohtade kaupa. Lahtrisse «Nõudmine» kantakse püügivahendi nõudmiste arv. Nõudmine käesoleva määruse tähenduses on kala püügivahendist väljavõtmine või püünise püügilt äravõtmine.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (9) Andmete esitaja märgib andmete esitamise kuupäevaks püügipäevikulehe postiasutusele edastamise või loa andjale üleandmise kuupäeva.

§ 14.  Püügipäevikulehe kinnitamine

  Andmete esitaja kinnitab püügipäevikulehele kantud andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 141.  Peipsi järvel põhjanoodapüügi eelandmete esitamine
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 01.04.2006]

  (1) Peipsi järvel põhjanoodapüügil tuleb 48 tunni jooksul pärast püünise nõudmist esitada loa andjale järgmised andmed:
  1) loa number, mille alusel püük toimus, ja kaluri nimi;
  2) püünise tüüp, kasutades määruse § 13 lõikes 6 antud koode;
  3) loomuste arv ning kuupäev;
  4) püügikoht;
  5) püütud kala kogus kalaliikide kaupa kilogrammides.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 01.04.2006]

  (2) Lõikes 1 loetletud andmed edastatakse loa andjale ühel järgmistest viisidest:
  1) tähtkirjaga;
  2) antakse loa andjale üle;
  3) faksiga.

  (3) Andmete õigsust kinnitab andmete esitaja allkirjaga.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 142.  Püügiandmete esitamine enne Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kaluri kalapüügiloa alusel toimuvalt kalapüügilt naasmist

  (1) Kaluri kalapüügiloa alusel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel toimuva kalapüügi kohta tuleb esitada Keskkonnainspektsioonile vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse või randa saabumist järgmised andmed:
  1) loa number, mille alusel püük toimus, ja teadet edastava kaluri nimi;
  2) sadamasse või randa saabumise aeg ja täpne koht;
  3) püütud kalakogused kilogrammides liikide kaupa.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse Keskkonnainspektsioonile kirjalikult faksi numbril (+372) 628 7459 või elektronposti aadressil [email protected].

  (3) Kui teadet ei ole võimalik kirjalikult esitada, teatatakse lõikes 1 nimetatud andmed Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil (+372) 633 1313 või valvetelefoni lühinumbril 1313.

  (4) Teatesse märgitud kalakogus ei tohi laeva pardal või muus kalatranspordi vahendis olevast ja kaldale toodavast kalakogusest erineda rohkem kui 10%.

  (5) Kui püügikohast sadamasse või randa jõudmiseks kulub vähem kui üks tund, võib lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed, mis kantakse püügipäevikusse, edastada pärast püüniste nõudmist, kuid vähemalt 30 minutit enne sadamasse või randa saabumist. Teade peab sisaldama selle loa numbrit, mille alusel püük toimus.
[RT I 2010, 64, 476 - jõust. 01.01.2011]

3. peatükk ANDMETE ESITAMINE KALALAEVA KALAPÜÜGILOA ALUSEL TOIMUNUD PÜÜGI KOHTA 

1. jagu Püügiandmete esitamise üldnõuded 

1. jaotis Üldnõuded 

§ 15.  Määruse kohaldamine teise riigi lipu all sõitva laeva suhtes

  Teise riigi lipu all sõitva laeva suhtes, millelt laaditakse kala ümber Eesti jurisdiktsiooni alla jääval veealal või mis lossib kala Eesti sadamas, kohaldatakse määruse § 44.

§ 16.  Andmete esitamise vorm ja sagedus

  (1) Kalalaeva kalapüügiloa alusel toimunud püügi kohta esitab loa omanik või tema esindaja andmed EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ, milles sätestatakse liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe registreerimise üksikasjalik eeskiri (Euroopa Liidu Teataja L 276, 10.10.1983, lk 1–18), I lisas esitatud vormi kohasel püügipäevikulehel. Püügipäevikulehe eestikeelne vorm on esitatud lisas 5.

  (2) Kalalaeva kalapüügipäevik on A4-formaadis ning koosneb 50-st kaante vahele köidetud originaallehest, 50-st eestikeelsest kopeerlehest ja 50-st ingliskeelsest kopeerlehest, mis asetsevad vaheldumisi. Originaallehed on valget värvi, eestikeelsed kopeerlehed kollast värvi ja ingliskeelsed kopeerlehed roosat värvi.

  (3) Püügipäeviku täidetud originaalleht antakse üle või saadetakse tähtkirjaga Põllumajandusministeeriumile hiljemalt järgmistel kuupäevadel, välja arvatud lõikes 4 toodud juhul:
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]
  1) iga kuu 20. kuupäevaks selle kuu 1. kuupäevast 15. kuupäevani (k.a) täidetud püügipäevikulehed;
  2) iga kuu 5. kuupäevaks eelmise kuu 16. kuupäevast kuu lõpuni täidetud püügipäevikulehed.

  (4) Kui püügireisi kestus ei võimalda edastada andmeid lõikes 3 toodud tähtaegadel, antakse püügipäevikuleht üle või saadetakse tähtkirjaga Põllumajandusministeeriumile 48 tunni jooksul pärast püügireisi lõppu. Püügireis käesoleva määruse tähenduses on ajavahemik sadamast kalapüügile minekust kuni sadamasse naasmiseni.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

§ 17.  Andmete esitamine pika püügireisi ajal

  (1) Kui lossimine või ümberlaadimine toimub 15 või enam päeva pärast püüki, edastatakse Põllumajandusministeeriumile EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ VIII lisas nimetatud andmed.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) Lõikes 1 toodud teave edastatakse EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ VIII lisas nimetatud viisil või § 48 lõikes 2 toodud viisil iga 15 päeva järel, alates esimese loomuse võtmise kuupäevast kuni lossimiseni või ümberlaadimiseni. Lossimine käesoleva määruse tähenduses on kala sadamas laevalt mahalaadimine.

§ 18.  Andmete esitamine paarispüügi puhul

  Paarispüügi puhul peavad püügipäevikut mõlemad laevad. Laeva püügipäevikusse kantakse sama laeva pardale tõstetud kalakogus.

§ 19.  [Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

2. jaotis Püügipäeviku täitmine 

§ 20.  Püügipäeviku täitmine

  Püügipäeviku täitmisel lähtutakse EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ IV lisas ja vajadusel ka IVa lisas sätestatust.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  §-d 21 ja 22
[Kehtetud – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 23.  Kalapüügiloa andmed

  Püügipäevikulehe lahtrisse 23 märgitakse kalapüügiloa number, mille alusel püük toimub.

  §-d 24 ja 25
[Kehtetud – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 26.  Andmed püütud kalade kohta

  (1) Eluskaal käesoleva määruse tähenduses on püütud kala kaal enne töötlemist.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  (2) –(3)
[Kehtetud – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  (4) Kui saagis on alamõõdulist kala või kala, mille püük antud ajal ja kohas on keelatud, üle lubatud kaaspüügiprotsendi, kantakse kohe pärast püügivahendi nõudmist püügipäeviku reale «Märkused» alamõõdulise kala või kala, mille püük antud ajal ja kohas on keelatud, kogus, hinnanguline protsent kogusaagist, püügi koht, kuupäev ja kellaaeg.

§ 27.  Püügipäeviku täitmine kalapüügipiirkonna ületamisel

  Kui kalalaev ületab kalapüügipiirkonna selles kala püüdmata, märgitakse püügipäevikusse nimetatud piirkonda saabumise ja sellest lahkumise kuupäev ning kellaaeg.

2. jagu Püügiandmete esitamise nõuded kalapüügil NAFO poolt reguleeritaval veealal 

§ 28.  Püügiandmete esitamise erinõuded NAFO poolt reguleeritaval veealal

  (1) Andmed kala püügi kohta NAFO poolt reguleeritaval veealal (edaspidi reguleeritav veeala) esitatakse käesoleva peatüki 1. jaos sätestatud korras käesolevas jaos toodud erisustega.

  (2) Krevetipüügil piirkonnas 3L edastatakse Keskkonnainspektsioonile andmed sellest piirkonnast saadud krevetisaagi kohta kilogrammides iga 24 tunni järel kogu nimetatud piirkonnas krevetipüügil viibimise aja jooksul. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) laeva nimi;
  2) kapteni nimi;
  3) kuupäev, millal püük toimus;
  4) kala kogus.

  (3) Piirkonnas 3L krevetti püüdva või krevetipüüki alustada sooviva kalalaeva kapten teatab piirkonda 3L sisenemisest ja piirkonnast 3L väljumisest 24 tundi ette NAFO sekretariaadile ja Keskkonnainspektsioonile ning teade peab sisaldama § 31 lõikes 4 nimetatud andmeid. Pardal olevatest krevetikogustest teatatakse piirkonda 3L sisenemisel või piirkonnast 3L väljumisel NAFO sekretariaadile ja Keskkonnainspektsioonile ning teade peab sisaldama § 31 lõikes 5 nimetatud andmeid.

  (4) Süvalestapüügil edastatakse Põllumajandusministeeriumile andmed saagi kohta kilogrammides iga 48 tunni järel kogu nimetatud piirkonnas kalapüügil viibimise aja jooksul. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]
  1) laeva nimi;
  2) kapteni nimi;
  3) kuupäev, millal püük toimus;
  4) püütud kala kogus ümardatuna lähima 100 kg-ni.

  (5) Lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed edastatakse § 48 lõikes 2 toodud viisil vahetult pärast kalapüügipäevikusse vastava sissekande tegemist.

  (6) Mereahvena saakidest teatatakse Põllumajandusministeeriumile iga nädala esmaspäeval. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]
  1) laeva nimi;
  2) kapteni nimi;
  3) periood, millal püük toimus;
  4) püütud kala kogus ümardatuna lähima 100 kg-ni.

§ 29.  Püügipäeviku täitmine reguleeritaval alal

  Reguleeritavale veealale sisenemisel peab olema püügipäevikusse kantud pardal olev kalakogus kilogrammides liikide kaupa, püügiaeg ja koht.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 30.  Toodangu registreerimine

  Reguleeritaval veealal kala püüdva laeva kapten peab pidama toodangupäevikut, kuhu jooksvalt kantakse laeval toodetud kala või kalatoodete kogused kilogrammides kalaliikide ja esitusviiside kaupa. Toodangupäevikut võib pidada paberkandjal või elektrooniliselt.

§ 31.  Teated laeva tegevuse kohta

  (1) Reguleeritaval veealal kala püüdva või veealale siseneda kavatseva kalalaeva kapten teatab laeva reguleeritavale veealale sisenemisest, reguleeritavalt veealalt väljumisest ning reguleeritaval veealal toimunud ümberlaadimisest.

  (2) Teade reguleeritavale veealale sisenemisel laeva pardal oleva kalakoguse kohta tuleb edastada vähemalt 6 tundi enne laeva sisenemist ja peab sisaldama järgmisi andmeid järgmises järjestuses:
  1) teate liik: «COE»;
  2) raadiokutsung;
  3) kapteni nimi;
  4) pardatähis;
  5) koha, kust teade edastati, geograafilised koordinaadid;
  6) NAFO piirkond, kuhu laev hakkab sisenema;
  7) teate edastamise kuupäev ja kellaaeg;
  8) pardal olev kalakogus kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni kalaliikide kaupa;
  9) sihtliik.

  (3) Teade reguleeritavalt veealalt väljumisel laeva pardal oleva kalakoguse kohta tuleb edastada vähemalt 6 tundi enne väljumist ja peab sisaldama järgmisi andmeid järgmises järjestuses:
  1) teate liik: «COX»;
  2) raadiokutsung;
  3) kapteni nimi;
  4) pardatähis;
  5) koha, kust teade edastati, geograafilised koordinaadid;
  6) NAFO piirkond, kust laev hakkab lahkuma;
  7) pardal olev kalakogus kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni kalaliikide kaupa;
  8) püügipäevade arv;
  9) teate edastamise kuupäev ja kellaaeg.

  (4) Teade piirkonda 3L sisenemisest ja väljumisest krevetipüügil tuleb edastada 24 tundi ette ja peab sisaldama andmeid järgmises järjestuses:
  1) teate liik: «entry» või «exit»;
  2) laeva nimi;
  3) raadiokutsung;
  4) kapteni nimi;
  5) koha, kust teade edastati, geograafilised koordinaadid;
  6) piirkond, kuhu laev hakkab sisenema;
  7) sisenemise või väljumise kuupäev ja kellaaeg.

  (5) Teade pardal olevatest krevetikogustest teatatakse piirkonda 3L sisenemisel või piirkonnast 3L väljumisel ja peab sisaldama andmeid järgmises järjestuses:
  1) teate liik: «catch on entry» või «catch on exit»;
  2) laeva nimi;
  3) raadiokutsung;
  4) kapteni nimi;
  5) koha, kust teade edastati, geograafilised koordinaadid;
  6) piirkond, kuhu laev hakkab sisenema;
  7) pardal olev kalakogus kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni kalaliikide ja piirkondade kaupa;
  8) teate edastamise kuupäev ja kellaaeg.

  (6) Teade kala ümberlaadimise kohta reguleeritaval veealal tuleb edastada vähemalt 24 tundi enne ümberlaadimist ja peab sisaldama järgmisi andmeid järgmises järjestuses:
  1) teate liik: «TRA»;
  2) raadiokutsung;
  3) kapteni nimi;
  4) pardatähis;
  5) koha, kust teade edastati, geograafilised koordinaadid;
  6) ümberlaaditav kalakogus kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni kalaliikide kaupa;
  7) selle laeva, millele kala ümber laaditakse või millelt ümber laaditi, raadiokutsung;
  8) teate edastamise kuupäev ja kellaaeg.

  (7) Lõigetes 2–6 nimetatud teadetes võib kalaliikide kogusaagi, milles iga kalaliigi ümardatud saak on alla ühe tonni, märkida teatesse määramata kalana koodi MZZ all.

  (8) Lõigetes 2–5 nimetatud teated edastatakse samaaegselt NAFO sekretariaadile ja Keskkonnainspektsioonile ning lõikes 6 nimetatud teade edastatakse samaaegselt NAFO sekretariaadile ja Põllumajandusministeeriumile. Põllumajandusministeeriumile edastatakse teated faksi numbril või elektronposti aadressil.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (9) Vahetult pärast lõigetes 2–6 nimetatud teate edastamist kantakse püügipäeviku reale «Märkused» teate edastamise kuupäev ja kellaaeg ning teate liigi täpsustus.

§ 32.  Teadete edastamise vorm

  (1) Paragrahvi 31 lõigetes 2, 3 ja 6 nimetatud teated edastatakse elektroonilise raporti vormis, mille elementide järjestus ja kannete määratlus on toodud lisas 10.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  (2) Elektrooniline raport koosneb muutuva pikkusega piiritletud kannetest.

  (3) Kanded esitatakse kujul «//VÄLJA KOOD/välja sisu//». Välja koodi märgitakse suurtähtedega, välja sisu väiketähtedega.

  (4) Märk «//» ja välja kood näitavad kande algust. Välja koodi ja välja sisu eraldab teineteisest märk «/». Kui ühele väljale on vaja märkida mitu kannet, eraldatakse need üksteisest tühikutega.

  (5) Märk «//», millele järgnevad tähed «SR», tähistab teate alustamist ning märgitakse iga teate algusesse. Märk «//», millele järgnevad tähed «ER», tähistab teate lõpetamist ning märgitakse iga teate lõppu.

3. jagu Nõude püügiandmete esitamisele kalapüügil Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni poolt reguleeritaval veealal 

§ 33.  Püügiandmete esitamise erinõuded Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni poolt reguleeritaval veealal

  (1) Andmed kala püügi kohta Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (North-East Atlantic Fisheries Commission, edaspidi NEAFC) poolt reguleeritaval veealal (edaspidi reguleeritav veeala) esitatakse käesoleva peatüki 1. jaos sätestatud korras käesolevas jaos toodud erisustega.

  (2) Kalapüügil NEAFCi reguleeritaval veealal esitatakse andmed vastavalt EL nõukogu määrusele 2791/99/EÜ, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatavad kontrollimeetmed (Euroopa Liidu Teataja L 337, 30.12.1999, lk 1–9).
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 34.  Sisenemise ja väljumise aja registreerimine

  Püügipäeviku reale «Märkused» tuleb kanda iga reguleeritavale veealale sisenemise ja reguleeritavalt veealalt väljumise kuupäev ja kellaaeg.

§ 35.  [Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 36.  Teated laeva tegevuse kohta

  (1) Reguleeritaval veealal kala püüdva või veealale siseneda kavatseva laeva kapten teatab:
  1) laeva reguleeritavale alale sisenemisest – teate tüüp «COE»;
  2) laeva reguleeritavalt alalt väljumisest – teate tüüp «COX»;
  3) reguleeritaval alal toimunud ümberlaadimisest – teate tüüp «TRA»;
  4) reguleeritaval alal saadud saagist – teate tüüp «CAT».

  (2) –(5)
[Kehtetud – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  (6) Käesolevas paragrahvis nimetatud teadetes märgitakse kalaliikide kaupa kalakogus kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni. Kalaliikide kogusaagi, milles iga kalaliigi ümardatud saak on alla ühe tonni, võib teatesse märkida täpsustamata kalana koodi «MZZ» all.

  (7) Teated «COE» ja «COX» edastatakse samaaegselt NEAFCi sekretariaadile ja Keskkonnainspektsioonile. Teated «TRA» ja «CAT» edastatakse samaaegselt NEAFCi sekretariaadile ja Põllumajandusministeeriumile. Põllumajandusministeeriumile edastatakse teated faksi numbril või elektronposti aadressil.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (8) Vahetult pärast käesolevas paragrahvis nimetatud teate edastamist kantakse püügipäeviku reale «Märkused» teate edastamise kuupäev ja kellaaeg ning edastatud teate liik.

§ 37.  Teadete edastamise vorm

  (1) Teated laeva tegevuse kohta edastatakse elektroonilise raportina, mille koostisosade järjestus ja kannete selgitus on esitatud EL komisjoni määruse 1085/2000/EÜ, millega sätestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatavate kontrollimeetmete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (Euroopa Liidu Teataja L 128, 29.05.2000, lk 1–43), I, II ja III lisas.

  (2) Elektrooniline raport peab vastama EL komisjoni määruse 1085/2000/EÜ XI lisas esitatud nõuetele.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

4. jagu Nõuded püügiandmete esitamisele kalapüügil Teravmägede püügipiirkonnas 

§ 38.  Püügiandmete esitamise erinõuded kalapüügil Teravmägede püügipiirkonnas

  Andmed kala püügi kohta Teravmägede püügipiirkonnas esitatakse käesoleva peatüki 1. jaos sätestatud korras käesolevas jaos toodud erisustega.

§ 39.  Teated püügitegevuse kohta

  (1) Teravmägede püügipiirkonnas kala püüdva või püügipiirkonda siseneda kavatseva laeva kapten teatab Teravmägede püügipiirkonnas püügi alustamisest, püügi lõpetamisest, saagist ja ajutisest püügipiirkonnast lahkumisest.

  (2) Teravmägede püügipiirkonnast püütud kala transportiva laeva kapten teatab püügipiirkonda saabumisest ja püügipiirkonnast lahkumisest.

  (3) Teade püügi alustamise kohta edastatakse 12 kuni 24 tundi enne kalapüügi alustamist. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) laeva nimi;
  2) pardanumber;
  3) rahvusvaheline raadiokutsung;
  4) püügi alustamise kuupäev ja teate edastamise kuupäev, kui see erineb püügi alustamise kuupäevast;
  5) koha, kus laev kavatseb püüki alustada, geograafilised koordinaadid, väljendatuna kraadides ja minutites;
  6) püügipiirkonda sisenemise ajal laeva pardal olev kalakogus eluskaalu kilogrammides liikide kaupa.

  (4) Teade kalapüügi kohta edastatakse üks kord nädalas. Esimene teade edastatakse hiljemalt seitsmenda päeva lõpuks kalapüügi alustamisest ning järgmised teated iga seitsme päeva järel. Teade peab sisaldama pärast eelmise püügiteate edastamist või juhul, kui laev on püüdnud kala vähem kui nädal, pärast püügi alustamist toimunud püügi kohta järgmisi andmeid:
  1) laeva nimi;
  2) pardanumber;
  3) rahvusvaheline raadiokutsung;
  4) teate edastamise kuupäev;
  5) laeva asukoha geograafilised koordinaadid teate edastamise ajal, väljendatuna kraadides ja minutites;
  6) püügil oldud päevade arv ja püütud kalakogus eluskaalu kilogrammides liikide kaupa;
  7) teiselt laevalt ümberlaadimise käigus vastu võetud kalakogus eluskaalu kilogrammides liikide kaupa ning eraldi iga laeva kohta, millelt kala vastu võeti.

  (5) Teade püügi lõpetamise kohta edastatakse kalapüügi lõpetamisel või hiljemalt püügipiirkonnast lahkumisel. Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) laeva nimi;
  2) pardanumber;
  3) rahvusvaheline raadiokutsung;
  4) teate edastamise kuupäev;
  5) laeva asukoha geograafilised koordinaadid teate edastamise ajal, väljendatuna kraadides ja minutites;
  6) pärast eelmise, lõikes 4 nimetatud teate edastamist või juhul, kui laev on püüdnud kala vähem kui üks nädal, pärast püügi alustamist püügil oldud päevade arv ja püütud kalakogus eluskaalu kilogrammides liikide kaupa;
  7) teistelt laevadelt ümberlaadimise käigus vastu võetud kalakogus eluskaalu kilogrammides liikide kaupa ning eraldi iga laeva kohta, millelt kala vastu võeti.

  (6) Kui laev lahkub püügipiirkonnast vähemaks kui 24 tunniks, tuleb saata teade püügi lõpetamise kohta vastavalt lõikes 5 toodud nõuetele. Kui laev alustab enne 24 tunni möödumist püügipiirkonnast lahkumisest uuesti kalapüüki, tuleb saata teade püügi alustamise kohta, mis peab sisaldama lõikes 3 toodud andmeid. Püügi alustamise teade edastatakse hiljemalt enne püügi alustamist.

  (7) Lõigetes 2, 3, 5 ja 6 nimetatud teated edastatakse paralleelselt Norra Kuningriigi Kalandusdirektoraadile ja Keskkonnainspektsioonile ning lõikes 4 nimetatud teade edastatakse paralleelselt Norra Kuningriigi Kalandusdirektoraadile ja Põllumajandusministeeriumile. Põllumajandusministeeriumile edastatakse teated faksi numbril või elektronposti aadressil.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

§ 40.  Püügipäeviku täitmine

  (1) Püügipäevikusse kantakse püügiandmed iga püügioperatsiooni kohta hiljemalt enne järgmise püügioperatsiooni alustamist.

  (2) Püügipäeviku lahtrisse 11 kantakse püügioperatsiooni alustamise kuupäev ja kellaaeg. Lahtrisse «Teise riigi püügipiirkond» kantakse laeva asukoha geograafilised koordinaadid püügioperatsiooni alguses ja lõpus. Lahtrisse 13 kantakse püügioperatsiooni kestus tundides ja minutites.

  (3) Vahetult pärast § 39 lõigetes 3 kuni 6 nimetatud teate edastamist kantakse püügipäeviku reale «Märkused» teate edastamise kuupäev ja kellaaeg ning teate liigi täpsustus.

4. peatükk ANDMETE ESITAMINE LOSSIMISE JA ÜMBERLAADIMISE KOHTA 

1. jagu Üldnõuded 

§ 41.  Lossimisandmete esitaja ja esitamise vorm

  (1) Andmed kala lossimise kohta esitab:
  1) kalalaeva kalapüügiloa, mille alusel lossitud kala püüti ja lossiti, omanik või tema esindaja;
  11) kastmõrraga ja põhjanoodaga püügi puhul kaluri kalapüügiloa, mille alusel kala püüti ja lossiti, omanik või tema esindaja;
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 01.04.2006]
  2) kala lossinud laeva kapten, juhul, kui laevalt lossitakse merel ümberlaadimise käigus vastu võetud kala või tegu on teise riigi lipu all sõitva laevaga ja kala lossinud laeval ei ole kalalaeva kalapüügiluba.

  (2) Andmed esitatakse kalapüügipäeviku lehel oleval lossimisdeklaratsioonil (edaspidi püügipäevikuleht) või EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas esitatud lossimisdeklaratsiooni eri vormil (edaspidi lossimisdeklaratsioon). EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas antud lossimisdeklaratsiooni eestikeelne vorm on esitatud lisas 6.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  (3) Andmed esitatakse püügipäevikulehel, kui lossimine toimub Eesti laevakinnistusraamatus või väikelaevaregistris registreeritud laevalt Eesti sadamas.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 01.04.2006]

  (4) Andmed esitatakse püügipäevikulehel ja §-s 42 toodud juhul ka lossimisdeklaratsioonil, kui lossimine toimub Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise riigi sadamas.

  (5) Iga laeva kohta tuleb täita vähemalt üks püügipäevikuleht või lossimisdeklaratsioon.

  (6) Püügipäevikulehe või lossimisdeklaratsiooni originaallehe pöördele tuleb märkida ettevõtte või isiku nimi, äriregistrikood või isikukood, kellele lossitud kogused üle anti või müüdi ettevõtete või isikute ja kalaliikide ning koguste kaupa kilogrammides.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 42.  Andmete esitamine lossimisel teise riigi sadamas

  (1) Kui lossimine toimub Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise riigi sadamas, esitatakse andmed lossimise kohta vastavalt EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ IV lisa p 4.2.

  (2) Teise riigi lossimiskoha pädevale asutusele esitatakse lossimisandmed lossimisdeklaratsiooni ingliskeelsel koopial.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 43.  Ümberlaadimise andmete esitaja ja esitamise vorm

  (1) Andmed kala ümberlaadimise kohta esitab kala ümber laadinud laeva kapten kalapüügipäeviku lehel oleval ümberlaadimisdeklaratsioonil (edaspidi püügipäevikuleht) või EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas esitatud ümberlaadimisdeklaratsiooni eri vormil (edaspidi ümberlaadimisdeklaratsioon). EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ III lisas antud ümberlaadimisdeklaratsiooni eestikeelne vorm on esitatud lisas 6.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  (2) Andmed esitatakse püügipäevikulehel, kui ümberlaadimine toimub Eesti lipu all sõitvalt laevalt Eesti jurisdiktsiooni alla jääval veealal.

  (3) Andmed esitatakse ümberlaadimisdeklaratsioonil, kui ümberlaadimine toimub Eesti lipu all sõitvalt laevalt teise riigi jurisdiktsiooni alla jääval veealal ja selle riigi pädev asutus nõuab ümberlaadimise andmete esitamist.

  (4) [Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 44.  [Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 45.  Lossimis- ja ümberlaadimisdeklaratsioonide raamat

  Lossimis- ja ümberlaadimisdeklaratsioonide raamat on A4-formaadis ning koosneb 30-st kaante vahele köidetud originaallehest, 30-st eestikeelsest kopeerlehest ja 30-st ingliskeelsest kopeerlehest, mis asetsevad vaheldumisi. Originaallehed on valget värvi, eestikeelsed kopeerlehed kollast värvi ning ingliskeelsed kopeerlehed roosat värvi.

§ 46.  Vormide edastamise sagedus

  (1) Püügipäevikulehe, lossimis- või ümberlaadimisdeklaratsiooni originaal edastatakse täidetult Põllumajandusministeeriumile § 16 lõigetes 3 ja 4 toodud ajal.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) –(3)
[Kehtetud – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 47.  [Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 48.  Eelandmete esitamise viis ja sagedus

  (1) Lossimise ning teise riigi lipu all sõitvale laevale ümberlaadimise kohta edastatakse Põllumajandusministeeriumile 48 tunni jooksul pärast lossimise või ümberlaadimise lõpetamist vähemalt järgmised andmed:
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]
  1) lossiva või ümberlaadiva laeva nimi;
  2) ümberlaadimise puhul ka vastuvõtva laeva nimi, pardatähis ja kapteni nimi;
  3) loa number, mille alusel püük toimus;
  4) lossimise või ümberlaadimise aeg ja koht;
  5) lossitud või ümberlaaditud kalakogus kilogrammides ja kala esitusviis püügipiirkondade ja liikide kaupa. Kala esitusviisi ei pea märkima, kui püütakse ainult kilu ja räime.

  (2) Lõikes 1 loetletud andmed edastatakse Põllumajandusministeeriumile ühel alltoodud viisidest:
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]
  1) tähtkirjaga;
  2) elektronpostiga;
  3) interneti teel internetiankeedi täitmise kaudu;
  4) mobiiltelefoni lühisõnumiga;
  5) püügipäevikulehel või lossimisdeklaratsiooni lehel – faksiga või vastavalt käesolevas määruses sätestatud korrale.

§ 49.  Andmete edastamine elektronpostiga ja internetiankeedi täitmise kaudu

  (1) Andmete edastamisel elektronpostiga või internetiankeedi täitmise kaudu toimub andmete esitaja isikusamasuse tuvastamine paroolipõhiselt või isikutunnistuse alusel.

  (2) Isik, kes soovib edastada andmeid elektronpostiga või internetiankeedi täitmise kaudu, esitab selleks Põllumajandusministeeriumile vastava taotluse, milles märgib oma nime, registrikoodi, elektronposti aadressi ning millisel viisil ta soovib andmeid esitada. Taotluse esitanud andmete esitajale väljastab Põllumajandusministeerium kasutajatunnuse ja parooli.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (3) Kasutajatunnus ja parool tuleb hoida salajas. Kui on kahtlus, et kasutajatunnus või parool on saanud teatavaks kõrvalistele isikutele, peab andmete esitaja sellest viivitamata teatama Põllumajandusministeeriumile.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (4) Andmete esitamiseks elektronpostiga või internetiankeedi täitmise kaudu peab andmete edastaja sisestama oma kasutajatunnuse ja parooli või lisama andmetele digitaalallkirja.

  (5) Kui elektronpostiga või internetiankeedi kaudu esitatud andmed ei ole Põllumajandusministeeriumist sõltumatutel põhjustel Põllumajandusministeeriumi poolt infotehnoloogiliselt vastuvõetavad või avatavad, loetakse andmed esitamata jäetuks.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (6) Andmete esitamisel elektronpostiga saadetakse andmete esitajale andmete eduka edastamise korral sellekohane automaatne vastussõnum.

§ 50.  Andmete esitamine mobiiltelefoni lühisõnumiga

  (1) Andmete edastamisel mobiiltelefoni lühisõnumiga (edaspidi lühisõnum) toimub andmete esitaja isikusamasuse tuvastamine mobiiltelefoni numbri kaudu. Andmete edastamiseks lühisõnumiga teatab andmete esitaja Põllumajandusministeeriumile mobiiltelefoni numbri, millelt soovib andmeid esitada. Ühelt mobiiltelefoni numbrilt võib andmeid edastada üks andmete esitaja.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) Andmete eduka edastamise korral saadetakse andmete esitajale sellekohane automaatne vastussõnum.

2. jagu Kalapüügipäeviku ja lossimis- või ümberlaadimisdeklaratsiooni täitmine 

§ 51.  Täitmise aeg

  (1) Lossimise andmed kantakse püügipäevikusse, lossimis- või ümberlaadimisdeklaratsiooni vahetult pärast lossimist.

  (2) Ümberlaadimise andmed kantakse püügipäevikusse või deklaratsiooni vahetult pärast ümberlaadimist.

§ 52.  Lossimis- või ümberlaadimisdeklaratsiooni kantavad andmed

  Lossimis- või ümberlaadimisdeklaratsioonile või püügipäevikulehele märgitakse andmed vastavalt EL komisjoni määruse 2807/83/EMÜ IV lisale.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 53.  Kala esitusviis

  (1) [Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  (2) Andmete esitamisel Eesti sadamas või Eesti jurisdiktsiooni alla jääval veealal toimunud kala lossimise või ümberlaadimise kohta kasutatakse esitusviisi märkimisel järgmisi koode:
  1) ROO – roogitud;
  2) PEA – pea eemaldatud;
  3) FIL – fileeritud;
  4) TERVE – terve kala; märgitakse, kui kala pole töödeldud.

  (3) [Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 54–56.  [Kehtetud – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

41. peatükk ANDMETE ESITAMINE KALA ÜLEANDMISE JA TRANSPORDI KOHTA 
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 561.  Üleandmisdeklaratsioon

  (1) EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ, millega asutatakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem (Euroopa Liidu Teataja L 261, 20.10.1993, lk 1–16), art 9 p 2 nimetatud üleandmisdeklaratsioon esitatakse lisas 12 toodud vormi kohaselt.

  (11) Üleandmisdeklaratsiooni lehed on köidetud üleandmisdeklaratsiooni raamatusse. Üleandmisdeklaratsiooni raamatus on 50 originaallehte ja 100 kopeerlehte. Originaallehed on valget värvi ja kopeerlehed kollast ning roosat värvi. Kollane kopeerleht antakse üleandjale ning roosa kopeerleht jääb vastuvõtjale.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) Üleandmisdeklaratsioon antakse Põllumajandusministeeriumile üle või saadetakse tähtkirjaga, välja arvatud lõikes 3 sätestatud juhul.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (3) EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ art 9 p 4b nimetatud andmed võib Põllumajandusministeeriumile edastada interneti teel, täites internetiankeedi, faksiga või elektronpostiga. Sellisel juhul antakse üleandmisdeklaratsiooni täidetud originaal Põllumajandusministeeriumile üle või saadetakse tähtkirjaga hiljemalt järgmistel kuupäevadel:
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]
  1) iga kuu 20. kuupäevaks selle kuu 1. kuupäevast 15. kuupäevani (k.a) täidetud üleandmisdeklaratsioonid;
  2) iga kuu 5. kuupäevaks eelmise kuu 16. kuupäevast kuu lõpuni täidetud üleandmisdeklaratsioonid.

  (4) Lõikes 3 nimetatud viisil andmete esitamist võimaldatakse §-s 49 sätestatud korras.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 562.  Üleandmisdeklaratsiooni täitmine

  (1) Kala omanikuna kantakse üleandmisdeklaratsioonile kalapüügiloa, mille alusel üleantav kala püüti, omanik või kui kala anti üle teisele isikule, siis kala vastuvõtnud isik.

  (2) Vastavalt sellele, millise loa alusel üleantav kala püüti, kantakse üleandmisdeklaratsiooni lahtrisse «Kaluri kalapüügiluba» või «Kalalaeva kalapüügiluba» kalapüügiloa number.

  (3) Lahtrid «Lossinud laeva nimi ja pardanumber» ning «Laeva kapten» täidetakse, kui üleantav kala püüti kalalaeva kalapüügiloa alusel. Lahtrisse «Laeva kapten» kantakse kapteni ees- ja perekonnanimi.

  (4) Lahter «Kalur» täidetakse, kui püük toimus kaluri kalapüügiloa alusel. Lahtrisse kantakse loale kantud kaluri ees- ja perekonnanimi.

  (5) Lahtrid «Suuruskategooria» ja «Värskuskategooria» täidetakse vastavalt EL nõukogu määrusele 2406/96/EÜ, milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid (Euroopa Liidu Teataja L 334, 23.12.1996, lk 1–15).

  (6) Lahtrisse «Esitusviis» märgitakse üleantava kala esitusviis, kasutades § 53 lõikes 2 nimetatud koode.

  (7) Üleandmisdeklaratsiooni lahtrisse «Otstarve» kantakse märge, kas üleantavat kala kasutatakse toidutoormena või tööstuslikuks otstarbeks. «Tööstuslik otstarve» märgitakse lahtrisse kala kohta, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui toidu valmistamiseks.

  (8) Lahter «Isendite arv» täidetakse lõhe ja meriforelli kohta.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 563.  Andmete esitamine kala transpordi kohta

  (1) Kui kala müüakse mujal kui lossimiskohas, esitatakse Põllumajandusministeeriumile kala transportimise andmed vastavalt EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ art 13.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) Lisaks EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ art 13 p 2 nimetatud andmetele esitatakse iga transporditava lasti lossinud laeva nimi ja pardanumber, kalapüügiloa number, mille alusel transporditav kala on püütud.

  (3) Andmed kala transportimise kohta esitatakse tähtkirjaga, antakse Põllumajandusministeeriumile üle või saadetakse faksiga.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

5. peatükk ANDMETE ESITAMINE KALA ESMAKOKKUOSTU KOHTA 

§ 57.  Esmakokkuostukviitung

  (1) Andmed kala esmakokkuostu kohta esitatakse vastavalt EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ art 9.

  (2) Kala esmakokkuostukviitungi täidetud originaal antakse Põllumajandusministeeriumile üle või saadetakse tähtkirjaga EL nõukogu määruse 2847/93/EMÜ art 9 p 5 sätestatud ajal, välja arvatud lõikes 3 nimetatud juhul.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (3) Kala esmakokkuostja võib esmakokkuostukviitungile märgitavad andmed edastada Põllumajandusministeeriumile interneti teel internetiankeedi täitmise kaudu, faksiga või elektronposti teel. Niisugusel juhul antakse esmakokkuostukviitungi täidetud originaal Põllumajandusministeeriumile üle või saadetakse tähtkirjaga hiljemalt järgmistel kuupäevadel:
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]
  1) iga kuu 20. kuupäevaks selle kuu 1. kuupäevast 15. kuupäevani (k.a) täidetud esmakokkuostukviitungid;
  2) iga kuu 5. kuupäevaks eelmise kuu 16. kuupäevast kuu lõpuni täidetud esmakokkuostukviitungid.

  (4) Lõikes 3 nimetatud viisil andmete esitamist võimaldatakse §-s 49 toodud korras.

  (5) –(6)
[Kehtetud – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

§ 58.  Kviitungi vorm

  (1) Esmakokkuostukviitungi vorm on toodud lisas 7.

  (2) Esmakokkuostukviitung on A4-formaadis. Esmakokkuostukviitungid on köidetud esmakokkuostukviitungite raamatusse.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (3) Esmakokkuostukviitungite raamatus on 50 originaallehte ja 100 kopeerlehte. Originaallehed on valget värvi ja kopeerlehed kollast ning roosat värvi.

  (4) Kollane kopeerleht antakse müüjale ning roosa kopeerleht jääb ostjale.

§ 59.  Esmakokkuostukviitungi täitmine

  (1) Müüjana kantakse esmakokkuostukviitungile kalapüügiloa, mille alusel müüdav kala püüti, omanik.

  (11) Lahtrisse «ostja» kantakse isiku andmed, kes ostis kala kalapüügiluba omavalt isikult.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (12) Lahtrisse «Edasimüük» märgitakse ostjana isik, kes ostab kala esmakokkuostjalt või järgmiselt kala ostnud isikult. Ostja nime alla märgitakse ostetud kalakogus juhul, kui ei osteta esmakokkuostukviitungile märgitud kalakogust tervikuna.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (2) Vastavalt sellele, millise loa alusel müüdav kala püüti, kantakse esmakokkuostukviitungile kaluri kalapüügiloa või kalalaeva kalapüügiloa number.
[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]

  (3) Lahtrid «Lossinud laeva nimi ja pardanumber» ning «Laeva kapten» täidetakse, kui müüdav kala püüti kalalaeva kalapüügiloa alusel. Lahtrisse «Laeva kapten» kantakse kapteni ees- ja perekonnanimi.

  (4) Lahter «Kalur» täidetakse, kui püük toimus kaluri kalapüügiloa alusel. Lahtrisse kantakse loale kantud kaluri ees- ja perekonnanimi.

  (5) Lahtrid «Suuruskategooria» ja «Värskuskategooria» täidetakse vastavalt EL nõukogu määrusele 2406/96/EÜ.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  (6) Lahtrisse «Esitusviis» märgitakse müüdava kala esitusviis, kasutades § 53 lõikes 2 toodud koode.

  (7) Esmakokkuostukviitungi lahtrisse «Otstarve» kantakse märge, kas üleantavat kala kasutatakse toidutoormena või tööstuslikuks otstarbeks. «Tööstuslik otstarve» märgitakse lahtrisse kala kohta, mida kasutatakse muuks otstarbeks kui toidu valmistamiseks.
[RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

  (8) Lahter «Isendite arv» täidetakse lõhe ja meriforelli puhul.

  (9) [Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 - jõust. 01.05.2004]

6. peatükk ANDMETE VASTAVUS 

§ 60.  Andmete vastavus

  Vastavuses peavad olema järgmised andmed:
  1) püügipäevikusse kantud püügi ja lossimise või ümberlaadimise andmed;
  2) lossimisdeklaratsiooni ja püügipäevikusse kantud lossimise andmed;
  3) lossimisandmed ja esmakokkuostukviitungi andmed;
  4) lossimise eelandmed ja vormil esitatud lossimisandmed;
  5) ümberlaadinud laeva ja vastuvõtnud laeva kapteni poolt esitatud andmed ümberlaadimise kohta;
  6) muud sama kalakogust või sama tegevust puudutavad andmed.

§ 61.  Andmete vastavuse hindamine

  (1) Andmete vastavuse hindamisel võetakse arvesse kõik antud kalakogusega tehtud toimingud.

  (2) Kui püütud kalakogust on lossitud või ümber laaditud mitme partiina, võetakse arvesse kõigi lossimiste ja ümberlaadimiste andmed.

  (3) Kui lossitud kalakoguse kohta on täidetud mitu esmakokkuostukviitungit või kui mitme lossitud koguse kohta täidetakse üks esmakokkuostukviitung, võetakse arvesse kõik selle lossitud või müüdud koguse kohta täidetud lossimisdeklaratsioonid ja püügipäevikulehed või esmakokkuostukviitungid.

§ 62.  Andmete lubatav erinevus

  (1) Püügipäevikusse märgitud hinnangulise koguse ja lossitud koguse lubatud erinevus võib olla kuni 10%.
[RT I 2010, 64, 476 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui andmed erinevad lõikes 1 lubatust, tehakse andmete esitajale kirjalik järelepärimine, milles märgitakse andmete erinevus. Andmete esitaja peab 10 tööpäeva jooksul järelepärimise saamise päevast arvates esitama põhjendused andmete erinevuse kohta. Kui sätestatud tähtajaks ei vastata või vastuses esitatud põhjendus ei ole piisav, loetakse, et esitatud on valeandmed.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 63.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 64.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

 

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 1ICES-I PÜÜGIPIIRKONNAD  Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 2


STATISTILISED RUUDUD  Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 3
(Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 131 sõnastuses)
[RT I 2010, 64, 476 – jõust. 1.01.2011]


VÄIKESED PÜÜGIRUUDUD


[RT I 2010, 64, 476 - jõust. 01.01.2011]
  Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 4
(Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2006. a määruse nr 9 sõnastuses)
[RT I 2006, 4, 17 – jõust. 20.01.2006]


[lehekülje number]
RANNAPÜÜGIPÄEVIK NR


Aruandekuu .......... aasta 20   Loa omanik: ..................................................
  Loa tüüp (teha rist õigesse ruutu):
  kaluri kalapüügiluba 
        Nimi (ärinimi või ees- ja perekonnanimi)
Kalapüügiluba:   Kalur: ...........................................................
                       Ees- ja perekonnanimi
      Number .......................   Loa väljaandja .............................................


Kuupäev Püügikoht Lossimiskoht Püünis Kalakogused liikide kaupa
Püügile Nõudmine Liik Arv              
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
KOKKU: Püügikoht Lossimiskoht Liik Arv Kalakogused liikide, püügivahendite ja püügikohtade kaupa
                     
                     
                     


Täidab aruande esitaja:     Vastu võtnud (vastuvõtmise kuupäev
Esitamise kuupäev  
Esitaja ees- ja perekonnanimi  
Allkiri  
    ja vastuvõtja allkiri):
     
     


  Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 5
  Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 6
 

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 7
[RT I 2010, 60, 407 – jõust. 1.01.2011][raamatu number] [kviitungi number]


KALA ESMAKOKKUOSTUKVIITUNG

Allolev lahter täidetakse iga esmakokkuostule järgneva müügitehingu korral

Esmakokkuostu kuupäev
ja kellaaeg:

Esmakokkuostu koht:

MÜÜJA (kalapüügiloa omanik):

Ärinimi/Nimi:

Aadress, telefon:

Äriregistrikood/Isikukood:

Käibemaksukohustuslaste registri
(KMKR) reg nr:
 

Ostja:

Ärinimi/Nimi:

Aadress, telefon:

Äriregistrikood/Isikukood:

Käibemaksukohustuslaste registri
(KMKR) reg nr:

EDASIMÜÜK:

Lahtris nõutud andmed:

1. Ostja nimi, äriregistrikood või isikukood ja kalakogused liigiti kg-des

2. Müüja transpordi-
vahendi reg nr ning autojuhi nimi, isikukood ja autojuhi allkiri

3. Müügi kuupäev

Kaluri
kalapüügiluba

Kalalaeva kalapüügiluba

Kalur:
 

Lossinud laeva nimi
ja pardanumber:Laeva kapten:

Loa number:

Tasumistingimused:

Sularahas:                           
Ülekandega:                              päeva

Arveldusarve:


Kalapartii lossimise kuupäev ja koht:

Kalapartii püügi kuupäev ja koht:

Rannapüügi-
päeviku /
kalalaeva
kalapüügi-
päeviku nr

Kalaliik

 Suurus- 
kate-
gooria*
Värskus-
kate-
gooria
*
Esitusviis Otstarve Isendite arv
(tk)
Kogus (kg) Hind
(eurot/kg)
 Summa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* märgitakse, kui antud kalaliigi kohta on kehtestatud vastavad
   kvaliteedinõuded

Kokku käibemaksuta

 

Käibemaks 18%

 

Kokku käibemaksuga

 

Tasutud sularahas (summa sõnadega):

Müüja esindaja ees- ja perekonnanimi:

Müüja või müüja esindaja allkiri:

Ostja esindaja ees- ja perekonnanimi:

Ostja või ostja esindaja allkiri:


[RT I 2010, 60, 407 - jõust. 01.01.2011]
 

Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 8PÜÜGIVAHENDITE KOODID, SUURUS VÕI ARV JA PÜÜGIVAHENDILE VASTAVATE KALAPÜÜGIOPERATSIOONIDE MÄÄRATLUS
[Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 – jõust. 1.05.2004]  Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 9


KALALIIKIDE KOODID
[Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 – jõust. 1.05.2004]Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 10
(Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2004. a määruse nr 119 ««Kalapüügiseadusest» tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga» sõnastuses)
[RT I 2004, 29, 202 – jõust. 1.05.2004]


NAFO REGULEERITAVAL VEEALAL KALA PÜÜDVATE LAEVADE TEGEVUSE KOHTA EDASTATAVATE TEADETE KOOSTISOSAD

  1) Koostisosade järjestus
Välja jrk nr Teate tüüp

 

Kalakogus sisenemisel – teade

Kalakogus väljumisel – teade

Ümberlaadimise teade

  1

//SR

//SR

//SR

  2

//FR/saatva lepingupoole nimi

//FR/saatva lepingupoole nimi

//FR/saatva lepingupoole nimi

  3

//AD/adressaat

//AD/adressaat

//AD/adressaat

  4

//SQ/järjekorranumber

//SQ/järjekorranumber

//SQ/järjekorranumber

  5

//TM/teate tüübi määramine: «COE» kui sisenemise raport

//TM/teate tüübi määramine: «COX» kui väljumise raport

//TM/teate tüübi määramine: «TRA» kui ümberlaadimise raport

  6

//RC/rahvusvaheline raadiokutsung

//RC/rahvusvaheline raadiokutsung

//RC/rahvusvaheline raadiokutsung

  9

//MA/kapteni nimi

//MA/kapteni nimi

//MA/kapteni nimi

10

//XR/pardatähis

//XR/pardatähis

//XR/pardatähis

11

//LA/laiuskraad teate saatmise hetkel

//LA/laiuskraad teate saatmise hetkel

//LA/laiuskraad teate saatmise hetkel

12

//LO/pikkuskraad teate saatmise hetkel

//LO/pikkuskraad teate saatmise hetkel

//LO/pikkuskraad teate saatmise hetkel

13

//RA/NAFO piirkond, kuhu laev hakkab sisenema

//RA/NAFO piirkond, kust laev hakkab väljuma

//KG/ ümberlaadimisele kuuluv kalakogus

14

//DA/ teate saatmise kuupäev

//CA/ pardale jäetud kalakogus kilogrammides

//TT/ selle laeva rahvusvaheline raadiokutsung, millele kala ümber laaditi

15

//TI/ teate saatmise kellaaeg

//DF/püügipäevade arv

//TF/ selle laeva rahvusvaheline raadiokutsung, millelt kala ümber laaditi

16

//OB/pardal olev kalakogus kilogrammides

//DA/ teate saatmise kuupäev

//DA/ teate saatmise kuupäev

17

//DS/sihtliigid

//TI/ teate saatmise kellaaeg

//TI/ teate saatmise kellaaeg

18

//ER//

//ER//

//ER//


  2) Kannete määrang
Kanne Välja kood Tähemärkide
või numbrite arv
Kohustuslik (K) –
valikuline (V)
Märkused

Raporti alustamine

SR

 

K

Tähistab raporti alustamist

Kellelt

FR

3

K

Märgitakse riigi kood «EST»

Adressaat

AD

4

K

Märgitakse raporti saaja aadress, mis NAFOle edastamisel on «XNW», Keskkonnainspektsioonile edastamisel «KKI» ja Põllumajandusministeeriumile edastamisel «PM»

Järjekorranumber

SQ

6

K

Raporti seerianumber

Laeva nimi

NA

30

V

Laeva nimi (ISO-8859.1)

Rahvusvaheline raadiokutsung

RC

7

K

Laeva rahvusvaheline raadiokutsung (International Radio Call Sign ehk IRCS)

Pardatähis

XR

14

V

Laeva pardanumber (ISO-8859.1)

Kuupäev

DA

8

K

Aasta, kuu ja päev asetuses AAAAKKPP

Kellaaeg

TI

4

K

Tunnid ja minutid universaalaja järgi asetuses TTMM

Laiuskraad

LA

5

K

S/NDDMM (WGS-84) nt
//LA/N4600 = 46°00' North

Pikkuskraad

LO

6

K

E/WDDMM (WGS-84) nt //LO/W04631= 46°31' West

Sõnumi tüüp

TM

3

K

Raporti tüübi määramine: COE//TRA/COX

NAFO piirkond

RA

2

K

NAFO piirkond

Kapteni nimi

MA

30

K

Kalalaeva kapteni nimi

Kogus

OB

3 tähemärki, 7 numbrit

K

Lisas 9 antud kood. Reguleeritavale alale sisenemisel pardal olev kalakogus kalaliikide kaupa kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni. Kasutatakse mitut paari välju, kuhu märgitakse liik ja kaal, jättes iga välja vahele tühiku, näiteks //OB/liik kaal liik kaal liik kaal//

Saak

CA

3 tähemärki, 7 numbrit

K

Lisas 9 antud kood. Reguleeritaval alal püütud kalakogus kalaliikide kaupa kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni. Kasutatakse mitut paari välju, kuhu märgitakse liik ja kaal, jättes iga välja vahele tühiku, näiteks //CA/liik kaal liik kaal liik kaal//

Ümber laaditud

KG

3 tähemärki, 7 numbrit

K

Lisas 9 antud kood. Ümberlaadimisele kuuluv kalakogus kalaliikide kaupa kilogrammides ümardatuna lähima 100 kg-ni. Kasutatakse mitut paari välju, kuhu märgitakse liik ja kaal, jättes iga välja vahele tühiku, näiteks //KG/liik kaal liik kaal liik kaal//

Sihtliigid

DS

3

K

Lisas 9 antud kood; kui liike on mitu, jäetakse liikide vahele tühikud, näiteks //DS/liik liik liik//

Püügipäevad

DF

 

K

Püügipäevade arv

Raporti lõpp

ER

 

K

Raporti lõpp


[RT I 2006, 4, 17 - jõust. 20.01.2006]
  Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 11


NEAFC-I REGULEERITAVAL VEEALAL PÜÜDVATE LAEVADE TEGEVUSE KOHTA EDASTATAVATE TEADETE VORMID
[Kehtetu – RT I 2004, 29, 202 – jõust. 1.05.2004]  Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104
«Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord»
lisa 12
(Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 2006. a määruse nr 9 sõnastuses)
[RT I 2006, 4, 17 – jõust. 20.01.2006]


KALA ÜLEANDMISDEKLARATSIOON


Raamatu nr

Kviitungi nr

Üleandmise kuupäev ja kellaaeg:

Üleandmise koht:

Kala omanik:

Ärinimi/Nimi:

Aadress, telefon:

Äriregistrikood/Isikukood:

Üleantud kala ladustamiskoht või -kohad:  

Kaluri kalapüügiluba

Kalur:

Kalalaeva kalapüügiluba

Lossinud laeva nimi
ja pardanumber:

Laeva kapten:

Kalapartii lossimise kuupäev ja koht:

Kalapartii püügi kuupäev ja koht:

Kalaliik Suuruskategooria* Värskuskategooria* Esitusviis Otstarve Isendite arv (tk) Kogus (kg)
             
             
             
             
             
             

Kala omaniku esindaja ees- ja perekonnanimi:

Kala omaniku või kala omaniku esindaja allkiri:* märgitakse, kui antud kalaliigi kohta on kehtestatud vastavad kvaliteedinõuded

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json