Teksti suurus:

Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2012
Avaldamismärge:RT I 2010, 65, 482

Mootorsõiduki osade märgistamise viis ja kord1

Vastu võetud 09.09.2010 nr 47

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud mootorsõiduki, mis kuulub teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B «Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1, N1 ja L2e, osade märgistamise nõuded.

§ 2.  Mootorsõiduki osade märgistamine

  (1) Tootja kannab turule lastavatele mootorsõiduki plastosadele ja -materjalidele, mis kaaluvad üle 100 grammi, märgise nende identifitseerimiseks vastavalt standarditele EVS-EN 11469:2000, EVS-EN 1043-1:2002 ja EVS-EN 1043-2:2002.

  (2) Tootja kannab turule lastavatele mootorsõiduki elastomeerist valmistatud osadele ja materjalidele, mis kaaluvad üle 200 grammi, märgise nende identifitseerimiseks vastavalt standardile EVS-EN 1629:2010.

  (3) Lõikes 2 nimetatud nõuet ei kohaldata rehvide märgistamisel.

§ 3.  Muud märgistamise nõuded

  Standardites kasutatavad tähised «>» ja «<» võib asendada sulgudega.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (ELT L 269, 21.10.2000, lk 34–43), Euroopa Komisjoni otsus 2003/138/EÜ, millega kehtestatakse sõidukite osade ja materjalide kodeerimisstandardid vastavalt kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/53/EÜ (ELT L 53, 28.02.2003, lk 58–59).

Jaanus TAMKIVI
Minister

Rita ANNUS
Kantsler

/otsingu_soovitused.json