Teksti suurus:

Välisministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 65, 486

Välisministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 10.09.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 4 ja § 64 ning «Välissuhtlemisseaduse» § 9 lõike 11 alusel.

§ 1. Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Linnade koefitsiendid» (RTL 2006, 92, 1717; RT I 2010, 46, 277) § 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Koefitsientide määramisel lähtutakse välisriigi või linna elukallidusest ja turvariskidest, valuutakursside muutustest ja muudest asjaoludest ning võetakse arvesse euro ja asukohariigi valuuta vahetuskursi muutust, tuginedes Euroopa Keskpanga noteeringutele või selle puudumisel asjaomase riigi keskpanga fikseeritud euro kursile.»

§ 2. Välisministri 27. novembri 2006. a määruse nr 7 «Välisesinduses töötava teenistuja kasutusse antav eluruum ja selle taotluse vorm» (RTL 2006, 86, 1566; RT I 2010, 32, 164) lisas 1 «Eluruumi taotlus» tehakse järgmised muudatused:

1) punktides 8.3, 8.4, läbivalt punktis 10 ja punktis 12 asendatakse sõnad «Eesti kroonides» vastavas käändes sõnaga «eurodes» vastavas käändes;»;

2) punktis 11 asendatakse läbivalt sõna «kroonides» sõnaga «eurodes».

§ 3. Välisministri 2. veebruari 2010. a määruses nr 1 «Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid» (RTL 2010, 6, 110) tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 «Arengukoostööprojekti vorm» 1. osa III jao «Projekti koondeelarve» tabelist, lisa 3 «Euroopa Komisjoni arengukoostööprojekti kaasrahastamise vorm» III jao «Projekti koondeelarve» tabelist, lisa 5 «Stipendiumiprogrammi vorm» III jao «Stipendiumiprogrammi koondeelarve» tabelist ja lisa 7 «Mikrofinantseeringu vorm» III jao «Projekti koondeelarve» tabelist jäetakse välja lühend «EEK/»;

2) lisa 1 «Arengukoostööprojekti vorm» 1. osa IX jao «Kontroll-loend» tabelis «Lisad», lisa 2 «Arengukoostööprojekti aruande vorm» 1. osa VI jao «Lisadokumentide loetelu» tabelis ning 2. osa VII jao «Lisadokumentide loetelu» tabelis, lisa 3 «Euroopa Komisjoni arengukoostööprojekti kaasrahastamise vorm» VI jao «Kontroll-loend» tabelis «Lisad», lisa 4 «Euroopa Komisjoni arengukoostööprojekti kaasrahastamise aruande vorm» VI jaos «Lisadokumentide loetelu», lisa 5 «Stipendiumiprogrammi vorm» V jao «Kontroll-loendi» tabelis «Lisad» ning lisa 6 «Stipendiumiprogrammi aruande vorm» 1. osa VI jao «Lisadokumentide loetelu» tabelis ja 2. osa VII jao «Lisadokumentide loetelu» tabelis asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6400 eurot».

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Minister Urmas PAET
Kantsler Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json