Teksti suurus:

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 39 «Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 65, 480

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 39 «Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord» muutmine

Vastu võetud 09.09.2010 nr 45

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 62 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruses nr 39 «Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord» (RTL 2004, 56, 939) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Ohtlike jäätmete pakendile kantakse:
1) jäätmekood ja -liik vastavalt Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusele nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu»;
2) jäätmete täpsustatud nimetus, vajaduse korral võttes arvesse nende tekkekohast ja koostisest tulenevaid erisusi;
3) jäätmete mass, kui jäätmed on lõplikult ette valmistatud jäätmete veoks või ladustamiseks;
4) jäätmetekitaja nimi ja aadress;
5) jäätmete kahjulikku toimet iseloomustavad koodid (H-koodid) vastavalt «Jäätmeseaduse» §-le 8;
6) ohtlike jäätmete veol ohtlike jäätmete saatekirja number vastavalt «Jäätmeseaduse» § 64 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele.

(2) Kui jäätmed, mis koosnevad peamiselt kemikaalidest, oma koostiselt ja omadustelt ei erine oluliselt sellest ainest või valmistisest, millest põhiline osa jäätmetest on moodustunud, siis kantakse pakendile ka tulenevalt ohtlikkust põhjustavatest ainetest (kemikaalidest) vastavad ohupiktogrammid, ohulaused ja hoiatuslaused. Jäätmetes sisalduvad ohtlikud ained ja segud klassifitseeritakse ning ohulaused ja hoiatuslaused määratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355) kohaselt.

(3) Kui jäätmete koostis on välja selgitamata, tuleb pakendile kanda jäätmete nimetusena «Ohtlikud jäätmed, tundmatu koostisega» ja vastavalt lõikes 2 nimetatud määrusele tuleohtlikkust ja mürgisust iseloomustavad ohupiktogrammid GHS02 ja GHS06 ning ohtlikkust põhjustavate ainete või segudega seotud ohulaused H225, H228, H301, H311 ja H331, samuti hoiatuslaused P233, P235, P271 ja P280.

(4) Kuni lõikes 2 nimetatud määruse kohaldumiseni võib pakendile kanda ohutuslaused (S-laused) ja riskilaused (R-laused). Sel juhul klassifitseeritakse jäätmetes sisalduvad ohtlikud ained ja valmistised ning määratakse ohutuslaused ja riskilaused sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määruse nr 122 «Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ja kord» kohaselt. Tundmatu koostisega ohtlike jäätmete pakendile kantakse siis ohusümbolid T (mürgine) ja F (tuleohtlik) ning ohtlikkust põhjustavate ainete käitlemise riskilause R11, riski ühendlause R 23/24/25, käitlemise ohutuslaused S1 ja S9 ning ohutuse ühendlaused S 3/7 ja S 36/37/39.

(5) Lõikes 2 nimetatud teavet ei pea pakendile kandma, kui pakend on märgistatud mõne teise kehtiva õigusakti kohaselt ning märgistus annab jäätmete ohtlikkuse kohta sama teavet.»;

2) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ohtlike jäätmete veol tuleb ohtlike jäätmete veopakend märgistada vastavalt teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» § 9 lõike 1 punktis 4 nimetatud ohumärgise ja § 27 kohase ohutunnusnumbriga.»;

3) paragrahvi 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Pakendi märgistus koos ohutunnuste ja -märgistega, mis olid sellele kantud enne jäätmete üleandmist jäätmekäitlejale, jäetakse pakendile ka pärast vedu ohtlike jäätmete hoidmisel või ladustamisel jäätmete kogumispaikades, hoidlates, vaheladudes ja mujal. Jäätmete ümberpakkimisel kantakse märgistus üle uuele pakendile, korrigeerides vajaduse korral jäätmete massi käsitlevaid kirjeid.»

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json