Teksti suurus:

Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 19.12.2015, 4

Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord

Vastu võetud 29.04.2004 nr 39
RTL 2004, 56, 939
jõustumine 08.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.09.2010RTL 2010, 65, 48018.09.2010
10.12.2015RT I, 19.12.2015, 101.01.2016

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 62 lõike 3 alusel.

§ 1.   Ohtlike jäätmete pakendite märgistamine

  (1) Märgistus kantakse pakendi ühele või mitmele küljele kas vahetult või pakendile selleks kinnitatud etiketile nii, et normaalasendis seisval pakendil on märgistuse read horisontaalselt loetavad. Märgistus kantakse ka rühmapakendile, täiendades märgistust rühmapakendis sisalduvate pakendiüksuste arvuga.

  (2) Ohtlike jäätmete pakendile kantud märgistus peab olema eesti keeles, selgesti loetav, kulumiskindel, püsiv välismõjutuste ja -tingimuste suhtes ning esitama asjakohast teavet jäätmete kogusest, koostisest ja ohtlikest omadustest, samuti ettevaatusabinõudest jäätmetega ümberkäimisel ja vajalikest meetmetest õnnetusjuhtumite korral.

  (3) Kui märgistuse vahetu kandmine või kinnitamine pakendile on pakendi suuruse või kuju tõttu võimatu, võib kasutada märgistuslipikute või -lehtede külgeriputamist.

§ 2.   Ohtlike jäätmete pakendite märgistusele kantav teave

  (1) Ohtlike jäätmete pakendile kantakse:
  1) jäätmekood ja -liik vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele;
[RT I, 19.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  2) jäätmete täpsustatud nimetus, vajaduse korral võttes arvesse nende tekkekohast ja koostisest tulenevaid erisusi;
  3) jäätmete mass, kui jäätmed on lõplikult ette valmistatud jäätmete veoks või ladustamiseks;
  4) jäätmetekitaja nimi ja aadress;
  5) jäätmete omadusi, mille alusel loetakse jäätmed ohtlikeks jäätmeteks, kirjeldavad koodid (HP-koodid) vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 1357/2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa (ELT L 365, 19.12.2014, lk 89–96);
[RT I, 19.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  6) ohtlike jäätmete veol ohtlike jäätmete saatekirja number vastavalt «Jäätmeseaduse» § 64 lõike 5 alusel kehtestatud määrusele.

  (2) Kui jäätmed, mis koosnevad peamiselt kemikaalidest, oma koostiselt ja omadustelt ei erine oluliselt sellest ainest või valmistisest, millest põhiline osa jäätmetest on moodustunud, siis kantakse pakendile ka tulenevalt ohtlikkust põhjustavatest ainetest (kemikaalidest) vastavad ohupiktogrammid, ohulaused ja hoiatuslaused. Jäätmetes sisalduvad ohtlikud ained ja segud klassifitseeritakse ning ohulaused ja hoiatuslaused määratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355) kohaselt.

  (3) Kui jäätmete koostis on välja selgitamata, tuleb pakendile kanda jäätmete nimetusena «Ohtlikud jäätmed, tundmatu koostisega» ja vastavalt lõikes 2 nimetatud määrusele tuleohtlikkust ja mürgisust iseloomustavad ohupiktogrammid GHS02 ja GHS06 ning ohtlikkust põhjustavate ainete või segudega seotud ohulaused H225, H228, H301, H311 ja H331, samuti hoiatuslaused P233, P235, P271 ja P280.

  (4) Kuni lõikes 2 nimetatud määruse kohaldumiseni võib pakendile kanda ohutuslaused (S-laused) ja riskilaused (R-laused). Sel juhul klassifitseeritakse jäätmetes sisalduvad ohtlikud ained ja valmistised ning määratakse ohutuslaused ja riskilaused sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määruse nr 122 «Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ja kord» kohaselt. Tundmatu koostisega ohtlike jäätmete pakendile kantakse siis ohusümbolid T (mürgine) ja F (tuleohtlik) ning ohtlikkust põhjustavate ainete käitlemise riskilause R11, riski ühendlause R 23/24/25, käitlemise ohutuslaused S1 ja S9 ning ohutuse ühendlaused S 3/7 ja S 36/37/39.

  (5) Lõikes 2 nimetatud teavet ei pea pakendile kandma, kui pakend on märgistatud mõne teise kehtiva õigusakti kohaselt ning märgistus annab jäätmete ohtlikkuse kohta sama teavet.
[RT I 2010, 65, 480 - jõust. 18.09.2010]

§ 3.   Ohtlike jäätmete veopakendi märgistamine

  Ohtlike jäätmete veol tuleb ohtlike jäätmete veopakend märgistada vastavalt teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 «Ohtlike veoste autoveo eeskiri» § 9 lõike 1 punktis 4 nimetatud ohumärgise ja § 27 kohase ohutunnusnumbriga.
[RT I 2010, 65, 480 - jõust. 18.09.2010]

§ 4.   Ohtlike jäätmete märgistamine jäätmete ladustamisel

  Pakendi märgistus koos ohutunnuste ja -märgistega, mis olid sellele kantud enne jäätmete üleandmist jäätmekäitlejale, jäetakse pakendile ka pärast vedu ohtlike jäätmete hoidmisel või ladustamisel jäätmete kogumispaikades, hoidlates, vaheladudes ja mujal. Jäätmete ümberpakkimisel kantakse märgistus üle uuele pakendile, korrigeerides vajaduse korral jäätmete massi käsitlevaid kirjeid.
[RT I 2010, 65, 480 - jõust. 18.09.2010]

§ 5.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2004. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json