Teksti suurus:

Määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Veriora Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 139, 1733

Määruste muutmine

Vastu võetud 23.08.2010 nr 11

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 7 lg1 ja § 22 lg 1, «Euro kasutusele võtmise seaduse» § 4 lg 1  alusel.

§ 1. Määruste muutmine

(1) Veriora Vallavolikogu 29.01.2004 määruses nr 2 «Kommunaalteenuse hinna kinnitamine» punktis 1 tehakse järgmised muudatused:

1) asendatakse sõnad «15.- krooni» sõnadega «0,96 eurot».

(2) Veriora Vallavolikogu 26.08.2004 määruses nr 15 «Veriora Vallavolikogu 29.11.2001 määruse nr 21 «Soojusenergia müügi piirhinna määramine» muutmine» punktis 1 tehakse järgmised muudatused:

1) asendatakse sõnad «695.- krooni» sõnadega «44,42 eurot».

(3) Veriora Vallavolikogu 28.10.2004 määruses nr 16 «Müügipileti hinna kehtestamine» punkti 1 alapunktides tehakse järgmised muudatused:

1) alapunktis 1.1. asendatakse sõnad «50.- krooni» sõnadega «3,20 eurot»; asendatakse sõnad «100.- krooni»  sõnadega «6,39 eurot» ja asendatakse sõnad «600.- krooni» sõnadega «38,35 eurot»;

2) alapunktis 1.2. asendatakse sõnad «100.- krooni» sõnadega «6,39 eurot».

(4) Veriora Vallavolikogu 31.03.2005 määruses nr 7 «Hooldajatoetuse määra kehtestamine» tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 1 asendatakse sõnad «400 krooni» sõnadega «25,56 eurot».

(5) Veriora Vallavolikogu 23.11.2006 määruses nr 21 «Veriora valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused uue redaktsiooni kinnitamine»

1) muudetakse § 3 «Täiendavate sotsiaaltoetuste liigid ja maksmise tingimused»  lg 1 järgmiselt:

1.1) alapunktis 1 asendatakse sõnad «3000.- krooni» sõnadega «191,73 eurot»;

1.2) alapunktis 2 asendatakse sõnad «1200.- krooni» sõnadega  «76,69 eurot».

2) muudetakse § 3 lg 2 järgmiselt:

2.1) alapunktis 3 asendatakse sõnad «500.- krooni» sõnadega «31,96 eurot»;

2.2) alapunktis 4 asendatakse sõnad «2000.- krooni» sõnadega «127,82 eurot»;

2.3) alapunktis 5 asendatakse sõnad «1000.- krooni» sõnadega «63,91 eurot».

(6) Veriora Vallavolikogu 21.12.2009 määruses  nr 27 «Määruste muutmine» § 1 «Veriora Vallavolikogu 23.11.2006 määruse nr 21 «Veriora valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused uue redaktsiooni kinnitamine» II muutmine»

1) muudetakse § 3 lg 1 järgmiselt:

1.1) alapunktis 6 asendatakse sõnad «2000.- krooni» sõnadega «127,82 eurot»;

1.2) alapunktis 8 asendatakse sõnad «300.- krooni» sõnadega «19,17 eurot».

2)  muudetakse § 3 lg 2 järgmiselt:

2.1) alapunktis 2 asendatakse sõnad «2000.- krooni» sõnadega «127,82 eurot».

(6) Veriora Vallavolikogu 29.06.2010 määruses nr 9 «Määruse täiendamine»

1) «Veriora Vallavolikogu 23.11.2006 määruse nr 21 «Veriora valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused uue redaktsiooni kinnitamine» muudetakse § 3 lg 1 järgmiselt:

1.1) alapunktis 8 asendatakse sõnad «500.- krooni» sõnadega «31,96 eurot»;

1.2) alapunktis 9 asendatakse sõnad «1000.- krooni» sõnadega «63,91 eurot».

(7) Veriora Vallavolikogu 25.03.2010 määruses nr 5 «Määruse muutmine»-22.02.2007 määruse nr 7 «Toimetulekutoetuse piirmäärad»

1) muudetakse § 3 järgmiselt:

1.1) lg 1 asendatakse  sõnad «10 krooni» sõnadega «0,64 eurot»;

1.2) lg 8 asendatakse sõnad «1 kroon» sõnadega «0,06 eurot»;

1.3) lg 2 asendatakse sõnad «20.- krooni» sõnadega «1,28 eurot»;

1.4) lg 4 asendatakse sõnad «250 krooni» sõnadega «15,98 eurot» ja sõnad «150.- krooni» asendatakse sõnadega «9,58 eurot»;

1.5) lg 5 asendatakse sõnad «125.- krooni» sõnadega «7,99 eurot» ja «50.- krooni» sõnadega «3,20 eurot»;

1.6) lg 6 asendatakse sõnad «30 krooni» sõnadega «1,92 eurot»;

1.7) lg 7 asendatakse sõnad «0,05 krooni» sõnadega «0,003 eurot».

(8) Veriora Vallavolikogu 20.09.2007 määruses nr 18 «Õpilaste sõidukulude kompenseerimise ulatus ja kord» 

1) muudetakse § 2 järgmiselt:

1.1) lg 7 asendatakse sõnad «200 krooni» sõnadega «12,78 eurot».

(9) Veriora Vallavolikogu 21.12.2009 määruses nr 27 «Määruste muutmine»

1) muudetakse Veriora Vallavolikogu 20.09.2007 määruse nr 18 «Õpilaste sõidukulude kompenseerimise ulatus ja kord» § 2 järgmiselt:

1.1) lg 6 asendatakse sõnad «5 krooni» sõnadega «0,32 eurot».

(10) Veriora Vallavolikogu 29.04.2010 määruses nr 6 «Veriora valla preemiate statuudid» muudetakse

1) § 1 «Veriora valla elutöö preemia statuut» lg 4  asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) § 2 «Veriora valla ettevõtja preemia statuut» lg 5 asendatakse sõnad «5 000 krooni» sõnadega «320 eurot»;

3) § 3 «Veriora valla haridus-, kultuuri- ja spordipreemia statuut» lg 6 asendatakse sõnad «2 500 krooni» sõnadega «160 eurot» ja asendatakse sõnad «5 000 krooni» sõnadega «320 eurot».

(11) Veriora Vallavolikogu 22.11.2007 määruses nr 23 «Ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kord» muudetakse

1) § 3 «Valla valduses oleva sõiduki kasutamine isiklikuks otstarbeks» asendatakse sõnad «kolm krooni» sõnadega «0,19 eurot»;

2) § 4 «Sõidukilomeetri hinna kalkulatsioon»

2.1) punktis 1 asendatakse sõnad «0,60 kr/km» sõnadega «0,04eurot/km»;

2.2) punktis 2 asendatakse sõnad «1,80 kr/km» sõnadega «0,12 eurot/km);

2.3) punktis 3 asendatakse sõnad «0,4 kr/km» sõnadega «0,03eurot/km);

2.4) punktis 4 asendatakse sõnad «0,2 kr/km» sõnadega «0,01eurot/km).

(12) Veriora Vallavolikogu 25.09.2008 määruses nr 18 «Toidupäeva maksumuse kehtestamine» muudetakse

1) lg 1 asendatakse sõnad «12,02 krooni» sõnadega «0,80 eurot»;

2) lg 2 asendatakse sõnad «18 krooni» sõnadega «1,20 eurot». 

(13) Veriora Vallavolikogu 17.12.2008 määruses nr 26 «Vee- ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine» muudetakse:

1) § 1 alapunktis 1 asendatakse sõnad «9 krooni m³» sõnadega «0,58 eurot m³»;

2) § 1 alapunktis 2 asendatakse sõnad «12 krooni m³» sõnadega «0,77 eurot m³».

(14) Veriora Vallavolikogu 28.02.2006 määruses nr 5 «Veriora valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine» Lisas nr 2 «Veriora vallavara kasutamise, valdamise ja käsutamise kord» muudetakse

1) § 7 «Vallavara omandamine» lg 2

1.1) alapunktis a asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 eurot»;

2) § 7 «Vallavara omandamine» lg 2

2.1) punktis 2 asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1598 eurot»;

3) § 7 «Vallavara omandamine» lg 2

3.1) punktis 3 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 eurot».

4) § 8 «Varaliste kohustuste võtmine vallavara valdajate poolt» lg 1

4.1) alapunktis b asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6391 eurot».

5) § 8 «Varaliste kohustuste võtmine vallavara valdajate poolt» lg 1

5.1) alapunktis 2 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6391 eurot».

6) § 14 «Tulu saamiseks kasutatava vara kolmandatele isikutele (§ 4 lg 3) kasutada andmine

6.1) lg 2 alapunktis b asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 eurot».

7) § 15 «Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras»

7.1) lg 3 alapunktis 2 asendatakse sõnad  «50 000 krooni» sõnadega «3196 eurot».

8) II peatüki «Vallavara rendile andmine enampakkumise korras» § 17 «Enampakkumise ettevalmistamine»

8.1) lg 2 alapunktis 6 asendatakse sõnad «100 krooni» sõnadega «6,40 eurot» ja sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot».

9) § 31 «Vallavara võõrandamise tingimused»

9.1) lg 2 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3195 eurot»;

10) §  32 «Vallavara võõrandamise otsustamine»

10.1) punkti 1 alapunktis a asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 eurot»;

10.2) punkti 1 alapunktis c asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 eurot»;

10.3) punkti 1 alapunktis d asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «639 eurot»;

10.4) punkti 2 alapunktis a asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 eurot»;

10.5) punkti 2 alapunktis b asendatakse sõnad «25 000 krooni» sõnadega «1598 eurot»;

11) II peatüki «Vallavara müük enampakkumise korras» § 35 «Enampakkumise ettevalmistamine»

11.1) lg 2 punktis 6 asendatakse sõnad  «500 krooni» sõnadega «32 eurot» ja «1000 krooni» sõnadega «64 eurot».

12) II peatüki «Vallavara muul viisil kasutamine» § 63 «Vallavara mahakandmine»

12.1) lg 3 alapunktis 1 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 eurot;

13) II peatüki «Vallavara muul viisil kasutamine» § 64 «Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine»

13.1) lg 2 alapunktis 1  asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 eurot»;

13.2) lg 2 alapunktis 2  asendatakse sõnad «10 000 kuni 50 000 krooni» sõnadega «640 kuni 3196 eurot»;

13.3) lg 2 alapunktis 3  asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «639 eurot».

(15) Veriora Vallavolikogu 26.02.2009 määruses nr 7 «Veopiirkonna, jäätmeveo teenustasu piirmäära, jäätmeveo aja ja jäätmekäitluskohtade muutmine» § 1 muudetakse lg 2 järgmiselt:

«kuni 140 liitrit  60 krooni» asendatakse sõnadega «kuni 140 liitrit 3,83 eurot»

«240 liitrit 75 krooni» asendatakse sõnadega «240 liitrit 4,80 eurot»;

«370 liitrit 95 krooni» asendatakse sõnadega «370 liitrit 6,07 eurot»;

«600 liitrit 140 krooni» asendatakse sõnadega «600 liitrit 8,95 eurot»;

«800 liitrit 165 krooni» asendatakse sõnadega «800 liitrit 10,55 eurot»;

«1500 liitrit 300 krooni» asendatakse sõnadega «1500 liitrit 19,17 eurot»;

«2500 liitrit 440 krooni» asendatakse sõnadega «2500 liitrit 28,12 eurot»;

«3500 liitrit 670 krooni» asendatakse sõnadega «3500 liitrit 42,82 eurot»;

«4500 liitrit 745 krooni» asendatakse sõnadega «4500 liitrit 47,61 eurot».

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli nr 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

§ 3. Määruse avaldamine, avalikustamine

(1) Määrus avaldatakse «Riigi Teataja» elektroonilises andmekogus.

(2) Määrus avalikustatakse Veriora vallamajas, Veriora ja Leevi raamatukogudes.

Volikogu esimees Rein RAADLA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json