Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 139, 1729

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 01.09.2009 nr 84

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi  22 lõike 1 punkti 5 ja  sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 21 ja paragrahvi 23 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Kord reguleerib Laeva valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist Laeva valla elanikele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Laeva vald.

§ 2. Sotsiaaltoetus on perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline või mitterahaline toetus.

(1) Laeva valla eelarvest makstavad kindlaks määratud toetused on:

1) lapsetoetus

2) matusetoetus

3) kooliminekutoetus

4) jõulupakid

(2) Kindlaks määratud  toetuste puhul avaldust ei ole nõutav.

(3) Ühekordne avalduse alusel makstav toetus on tervisetoetus.

2. peatükk

KINDLAKS MÄÄRATUD TOETUSED

§ 3. Lapsetoetus

(1) Lapsetoetust makstakse kahes osas. Esimene osa makstakse lapse sünni registreerimisel Laeva Vallavalitsuses või sünnitunnistuse esitamisel sotsiaalinspektorile.Teine osa makstakse lapse kolme aastaseks saamisel.

(2) Lapsetoetuse esimene osa makstakse lapse ühele vanemale, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht ja tegelik eluruum on asunud 12 kuud enne toetuse saamist Laeva vallas ning lapsevanem   on samas ka  reaalselt elanud vähemalt ühe aasta. Lapsetoetuse teine osa makstakse ühele lapsevanemale samadel alustel.

(3) Lapsetoetuse maksmise eelduseks on lapse elukoha registreerimine rahvastikuregistri järgselt Laeva valda.

(4) Lapsetoetuse esimese osa suurus on 3000.- krooni, teise osa suurus on 1000.- krooni.

(5) Lapsetoetuse esimese osa välja maksmisega kaasneb kinkeraamat.

§ 4. Matusetoetus

(1) Matusetoetust makstakse rahvastikuregistri järgselt Laeva elaniku surma korral tema matjale.

(2) Matusetoetuse suurus on 2000.- krooni.

(3) Matusetoetus makstakse välja nädala jooksul peale surma registreerimist.

(4) Matusetoetus kantakse matuse korraldaja arvelduskontole pärast esitatud  dokumentide kontrollimist.

§ 5. Kooliminekutoetus

(1) Kooliminekutoetus on ette nähtud kõigile esmakordselt 1. klassi minevatele lastele, kelle rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht on Laeva vald.

(2) Toetuse suurus on 500.- krooni.

(3) Kooliminekutoetus makstakse välja 15. septembriks kooli teatise alusel.

§ 6 Jõulupakid

(1) Eelkooliealistele lastele ja  põhikooli I-IX klassi õpilastele antakse jõulupakid.

(2) Jõulupakkide hankimise ja kättetoimetamise korraldab vallavalitsus koos haridus- ja kultuuri-asutustega.

3.peatükk

AVALDUSE ALUSEL MAKSTAV TOETUS

§ 7 Tervisetoetus

(1) Tervisetoetust makstakse vähekindlustatud perede eelkooliealistele lastele ja kuni 19 aastastele (k.a.) õppivatele lastele 1 kord aastas prilliklaaside ostu kompenseerimiseks.

(2) Vähekindlustatud pereks loetakse perekonda, kelle kuu sissetuleku piir on esimese pereliikme  kohta on 2000 krooni kuus, teise ja iga järgneva pereliikme kohta 80% perekonna esimese liikme sissetuleku piiri suurusest( s.o. 1600 krooni kuus).

(3) Toetuse taotlemiseks esitatakse avaldus, sissetulekut tõendavad dokumendid, kuludokumendid ning arstitõend, mis põhjendab kulutuste vajalikkust.

4. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 8. Rakendussätted

(1) Laeva vallavolikogu 28. 10. 2004 määrus nr. 40 «Sotsiaaltoetuste maksmise kord» tunnistatakse kehtetuks alates 07.septembrist 2009 erisusega, et korra § 7 «Eakate inimeste sünnipäevatoetus» kehtib kuni 31.12.2009 a.

(2) Määrus jõustub 07. septembril  2009. a.

Volikogu esimees Jüri METS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json