Teksti suurus:

Majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise, hoidmise ja avalikustamise korra kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 139, 1731

Majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise, hoidmise ja avalikustamise korra kinnitamine

Vastu võetud 08.12.2009 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, avaliku teenistuse seaduse § 75 ja korruptsioonivastase seaduse § 4 lõigete 1 - 3, § 12 lõike 1, § 13, § 14 lõigete 4 - 5 ja § 15 lõigete 3 - 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise, hoidmise ja avalikustamise kord Laeva vallas. Määrusega reguleerimata küsimustes lähtutakse korruptsioonivastase seaduse sätetest.

§ 2. Ametiisik

(1) Ametiisik käesoleva korra järgi on Laeva Vallavalitsuse teenistuses olev ametnik või koosseisuväline teenistuja, kellel on õiguspädevus vastu võtta teistele isikutele kohustuslikke otsuseid, teha toiminguid, osaleda munitsipaalvara võõrandamise ja kasutusse andmise otsuste tegemisel.

(2) Ametiisik käesoleva korra tähenduses on veel:

1) vallavolikogu esimees;
2) vallavolikogu liikmed;
3) vallavanem;
4) vallavalitsuse liikmed.

(3) Ametiisikuna käesoleva korra mõistes käsitatakse ka valla ametiasutuse hallatava asutuse juhti.

§ 3. Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmine                   

(1) Laeva vallas on majanduslike huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) hoidjaks (edaspidi deklaratsioonihoidja)  vallavolikogu poolt määratud majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise  komisjon (edaspidi komisjon) , kuhu kuuluvad ameti­kohajärgselt:

1) vallavolikogu esimees;

2) vallasekretär;

3) revisjonikomisjoni esimees.

(2) Ametiisik, kes käesoleva korra kohaselt peab esitama deklaratsiooni, on kohustatud andma deklaratsioonihoidjale andmete ebamäärasuse, puudulikkuse või kahtluse alla paneku juhtudel selgitusi deklaratsiooni sisu kohta ning deklaratsiooni mitteõigeaegse esitamise või esitamata jätmise kohta ja vajadusel esitama täiendavaid dokumente.

(3) Deklaratsioonide hoidmise kohaks on vallavalitsuse kantselei ning nende nõuetekohase hoidmise ja säilitamise eest vastutab vallasekretär.

(4)  Majanduslike huvide deklaratsioonid  hävitatakse viie aasta möödumisel.

§ 4. Majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise kord

(1)  Deklaratsioon esitatakse igal aastal üks kuu pärast tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega või ühe kuu jooksul ametikohale asumise päevast. Kui pärast deklaratsiooni esitamist ametiisiku deklareeritud vara või selle struktuur oluliselt muutub, peab ametiisik ühe kuu jooksul, arvatest muutusest, esitama uue deklaratsiooni. Oluline on varalise seisu muudatus vähemalt 30% ulatuses või üle 100 000 krooni.

(2) Kõik käesoleva korra paragrahvis 2 loetletud ametiisikud esitavad korruptsioonivastase seaduse lisas 1 toodud vormi kohase deklaratsiooni isiklikult vallasekretärile allkirja vastu, kes teeb kande vastavas registris, näidates ära deklaratsiooni esitaja, deklaratsiooni esitamise kuupäeva ja deklaratsiooni numbri.

(3) Deklaratsiooni esitamiseks annab või saadab vallasekretär esitajale vähemalt üks kuu enne deklaratsiooni esitamise tähtaega deklaratsiooni vormi.

(4) Kui deklaratsiooni esitaja ei ole saanud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtajaks deklaratsiooni vormi, peab ta selle saamiseks pöörduma vallasekretäri poole ajal, mis võimaldab deklaratsiooni õigeaegset esitamist.

(5) Vallavolikogu poolt määratud komisjonile esitavad deklaratsiooni:
1) vallavolikogu liige;
2) vallavalitsuse liige;
3) vallavalitsuse ametnik;
4) vallavalitsuse hallatava asutuse juht

(6) Vallavolikogu esimees ja vallavanem esitavad deklaratsiooni siseministrile.

(7) Vallavolikogu esimees, vallavolikogu liikmed, vallavanem ja vallavalitsuse liikmed on kohustatud pärast ametikohalt lahkumist kahel järgmisel aastal esitama deklaratsiooni endisele deklaratsioonihoidjale.

§ 5. Deklaratsiooni andmete avalikustamine

(1) Vallavolikogu esimehe ja vallavanema majanduslike huvide deklaratsioonid avalikustatakse Riigi Teataja Lisas.

(2) Vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse liikmete ja vallasekretäri deklaratsioonid avalikustatakse valla infolehes "Vallakaja" hiljemalt kolme kuu jooksul pärast esitamist. Andmed avalikustamiseks esitab komisjon.

(3) Teiste ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioone ei avalikustata.

§ 6. Deklaratsiooni kontrollimine

(1) Komisjon võib kontrollida deklaratsiooniandmete tegelikkusele vastavust ja tal on kohustus seda teha, kui ametiisiku suhtes on tekkinud korruptsioonikahtlus. Iga kontrollimise kohta koostab komisjon kontrollakti, mis tehakse teatavaks ametiisikule, kelle deklaratsiooni tegelikkusele vastavust kontrolliti.

(2) Igaüks, kellel on korra paragrahvis 2 nimetatud ametiisiku suhtes korruptsioonikahtlusi, on õigustatud esitama põhjendatud taotluse ametiisiku deklaratsiooniga tutvumiseks ametiisiku komisjonile.

(3) Komisjonil on õigus ja kohustus kontrollida taotluses esitatud kahtlusi, kohustus vastata kirjalikult taotluse esitajale ühe kuu jooksul alates taotluse laekumise päevast.

§ 7. Deklaratsiooni esitamata jätmine

(1) Ettenähtud tähtajaks deklaratsiooni mõjuva põhjuseta esitamata jätmine on  karistatav seadusega sätestatud korras.

(2) Vallavolikogu liikme või vallavalitsuse liikme deklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise korral avaldab vallavolikogu esimees selle kohta ametliku teate Riigi Teataja Lisas ühe kuu jooksul, arvates rikkumise teatavaks saamisest.

§ 8. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Laeva vallavolikogu 29.04.1999. a. määrus nr. 33 «Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Laeva vallas».

(2) Määrus jõustub 15. detsembril 2009. a.

Volikogu esimees Elviire VILLA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json