Teksti suurus:

Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide, noorsoouuringute ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord

Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide, noorsoouuringute ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.11.2022
Avaldamismärge:RT I 2010, 66, 489

Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide, noorsoouuringute ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord

Vastu võetud 14.09.2010 nr 56

Määrus kehtestatakse «Noorsootöö seaduse» § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määruse alusel toetatakse:
  1) noorteprogramme ja noorteprojekte;
  2) noorsootöö arendamise riiklikke programme;
  3) noorsoouuringuid;
  4) noorsootööasutusi.

  (2) Määrust ei kohaldata juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetus on sellel eelarveaastal reguleeritud eraldi toetusprogrammi või struktuuritoetuse meetme raames.

§ 2.  Projektikonkursi väljakuulutamine

  (1) Toetuse (edaspidi projektitoetus) taotlemiseks ühes või mitmes käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud projektitoetuse liigis kuulutab haridus- ja teadusminister käskkirjaga välja avaliku konkursi (edaspidi projektikonkurss). Käskkirjas märgitakse:
  1) projektikonkursi teema, prioriteedid ja eesmärk;
  2) projektitoetuse liigid, milles projektikonkurss välja kuulutatakse;
  3) projektikonkursi eelarve;
  4) taotlejale esitatavad nõuded;
  5) taotlusele lisatavate dokumentide loetelu;
  6) taotluste esitamise koht ja tähtaeg;
  7) taotluste hindamise kriteeriumid.

  (2) Teade projektikonkursi väljakuulutamise ja projektikonkursi tingimuste kohta tehakse teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel ja valdkondlikes postiloendites.

  (3) Enne projektikonkursi väljakuulutamist teeb haridus- ja teadusministri käskkirjaga moodustatud Noortepoliitika Nõukogu haridus- ja teadusministrile ettepaneku projektikonkursi tingimuste kohta.

  (4) Projektikonkursil osalemiseks ja projektitoetuse saamiseks esitab taotleja Haridus- ja Teadusministeeriumile kirjalikult või elektrooniliselt taotluse määruse lisas oleval vormil.

§ 3.  Projektitoetuse andmine

  (1) Projektitoetust antakse riigieelarves ette nähtud vahendite ulatuses ja lähtudes projektikonkursi prioriteetidest ning eesmärgist, taotluste hindamise kriteeriumidest ja eelmiste aastate projektikonkurssidel eraldatud projektitoetuste kasutamise sihipärasusest.

  (2) Projektikonkursile esitatud taotluste hindamiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras nõuandva õigusega komisjoni. Noortepoliitika Nõukogul on õigus teha haridus- ja teadusministrile ettepanekuid komisjoni liikmete kohta.

  (3) Komisjon hindab projektikonkursile esitatud taotlusi ja teeb haridus- ja teadusministrile projektitoetuse andmise ning projektitoetuse andmisest keeldumise ettepanekud koos põhjendustega. Haridus- ja teadusminister võib vajadusel taotluste hindamisse kaasata täiendavalt muid eksperte.

  (4) Haridus- ja teadusminister otsustab projektitoetuse andmise ja kinnitab projektikonkursi tulemused, määrates käskkirjaga projektitoetuse saajad ja projektitoetuse suurused.

  (5) Projektikonkursi tulemustest teavitatakse taotlejaid kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (6) Projektikonkursi tulemused tehakse teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 4.  Lepingu sõlmimine ja aruandlus

  (1) Projektitoetuse saajaga sõlmib haridus- ja teadusminister või tema volitatud ametiisik projektitoetuse kasutamiseks lepingu.

  (2) Projektitoetuse saaja esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile lepingus kokku lepitud tähtajaks sisulise tegevuse aruande ja finantsaruande projektitoetuse kasutamise kohta.

  (3) Aruande tähtaegselt esitamata jätmise korral on haridus- ja teadusministril õigus keelduda järgnevatel projektikonkurssidel projektitoetuse eraldamisest.

§ 5.  Kontroll

  Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus kontrollida projektitoetuse saajale riigieelarvest eraldatud projektitoetuse sihipärast kasutamist.

Minister Tõnis LUKAS


Kantsler Janar HOLM


Lisa
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri 14. septembri 2010. a määrusega nr 56


PROJEKTITOETUSE TAOTLUSVORM

Taotleja ......................................................................................................................................  
(taotleja nimi)  
   
taotleb Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetust  
projekti .......................................................................................................................................  
(projekti nimetus)  
   
teostamiseks kogusummas ....................  
   


1. Taotleja nimi  
2. Juriidilise isiku registrikood  
3. Aadress  
4. Postiindeks  
5. Telefon  
6. Faks  
7. e-post  
8. Pank  
9. Arveldusarve number  
10.

Projekti nimetus

11.

Projekti liik (kohalik, piirkondlik, üleriigiline)

12.

Projekti eesmärk

13.

Projekti teostaja

14.

Projekti sihtgrupp

15.

Projekti ajaline kestus

16.

Projekti tegevuskava koos kalenderplaaniga

17.

Projekti eelarve ning eelarve jaotus kuluartiklite lõikes

18.

Projekti tulemuslikkuse hindamine

19.

Projektijuhi nimi ja allkiri ning vastutava isiku nimi ja allkiri

20.

Taotlusele on lisatud:

20.1. taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendavate dokumentide koopiad juriidilisest isikust taotleja puhul või füüsilisest isikust taotleja passi või ID kaardi koopia ja CV  
20.2. projekti kirjeldus kuni viiel A4 formaadis trükitud leheküljel  
20.3. taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendav dokument  
21.

Taotleja kinnitab, et:

21.1.

taotluses esitatud andmed on tõesed;

21.2.

aruanne eelmise toetuse kasutamise kohta on esitatud
(juhul kui varem on toetust saadud).

Kuupäev:

Esindaja nimi:
Allkiri:

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json