Teksti suurus:

Vee-ettevõtja määramine AS-ile Emajõe Veevärk kuuluvatel varadel

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 140, 1740

Vee-ettevõtja määramine AS-ile Emajõe Veevärk kuuluvatel varadel

Vastu võetud 27.04.2010 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 7 lõike 21 ja 3 alusel ning kooskõlas AS-i Emajõe Veevärk 30.10.2009 kirjas nr AD/917 esitatud ettepanekuga.

§ 1. Vee-ettevõtja määramine

Määrata Laeva valla haldusterritooriumil AS-ile Emajõe Veevärk kuuluvatel varadel vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) 5 aastaks alates 01.08.2010- 31.07.2015.

§ 2. Tegevuspiirkonna kehtestamine

Kehtestada vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Laeva külas AS-ile Emajõe Veevärk kuuluvate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste poolt teenindatav piirkond - Laeva küla keskuse puurkaev 1 ja selle teeninduspiirkond, Laeva küla reoveepuhasti ja sellega seotud kanalisatsioonisüsteemid.

§ 3. Rakendussätted

(1) AS Emajõe Veevärk vee-ettevõtjaks määramisega väheneb Laeva vallavolikogu 25.07.2007.a. määrusega nr 18 «Vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramine» vee-ettevõtjaks määratud VA Laeva Vesi tegevuspiirkond käesoleva määruse § 2 toodud tegevuspiirkonna võrra.

(2) Määrus jõustub  01.05. 2010.

Volikogu esimees Elviire VILLA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json