Teksti suurus:

Avalike ürituste korraldamise kord Laeva vallas

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 140, 1743

Avalike ürituste korraldamise kord Laeva vallas

Vastu võetud 25.05.2010 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkt 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded avalike ürituste korraldamiseks Laeva vallas.

§ 2. Avalik üritus

(1) Avalik üritus on üldkasutatavas kohas (väljakul, pargis, teel või muus avalikus kohas vabas õhus või ürituste korraldamiseks kasutusluba mitteomavas ehitises) korraldatav avalikkusele suunatud, sh kõrgendatud turvariskiga üritus, millega võib kaasneda liikluse ümberkorraldamine või helitehnika kasutamine ning millest teatamisele ja mille korraldamisele ei laiene avaliku koosoleku seadus, spordiseadus või mõni muu seadus.

§ 3. Avaliku ürituse korraldaja

(1) Avalikku üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik.

(2) Avalikku üritust korraldav füüsiline isik on avaliku ürituse korraldaja.

(3) Kui avalikku üritust korraldab juriidiline isik, peab ta määrama avaliku ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 4. Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

(1) Avaliku ürituse korraldaja peab vähemalt 15 päeva enne ürituse toimumist esitama vallavalitsusele avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi eeskirjas nõutud lisadokumentidega.

(2)  Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vorm on käesoleva määruse lisa 1.

(3) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari (tribüün, telk, lava vms), tuleb loa taotlusele lisada nende täpne asendiplaan.

(4) Vallavalitsusel on õigus nõuda avaliku ürituse korraldajalt täiendavate toimingute teostamist või teavet ürituse toimumise ja korraldamise detailide kohta.

(5) Avaliku ürituse luba ei ole nõutav Laeva valla poolt avalikus kohas korraldatava avalikkusele suunatud ürituse läbiviimiseks.

§ 5.  Avaliku ürituse loa menetlemine

(1) Vallavalitsus vaatab loa taotluse läbi oma istungil ning vajadusel nõuab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste esitamist.

(2) Vallavalitsus annab avaliku ürituse korraldamiseks loa 10 päeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse registreerimise päevast arvates.

(3) Vallavalitsuse otsus vormistatakse korraldusega, milles märgitakse:

1) ürituse nimetus ja vorm;

2) korraldaja ees- ja perekonnanimi ning elukoht. Kui korraldajaks on juriidiline isik, siis selle nimi ja aadress;

3) ürituse läbiviimise koht ning osavõtjate kogunemiskoht ja liikumismarsruut (nende olemasolu korral);

4) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;

5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

(3) Vallavalitsus võib motiveeritud otsusega, mis vormistatakse korraldusena, jätta andmata loa avaliku ürituse korraldamiseks:

1) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;

2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku korraldamine;

3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;

4) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Laeva valla õigusaktidest tulenevalt;

5) kui korraldaja ei ole nõus täitma avaliku ürituse korraldamise loa taotluse kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

(4) Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise keeldumisest peab vallavalitsus korraldajale teatama 10 päeva jooksul avaliku ürituse loa taotluse registreerimise päevast arvates.

§ 6. Avaliku ürituse korraldaja kohustused

(1) Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:

1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud avaliku ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;

2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, piirates vajadusel ohtlikud kohad tõketega ning kindlustades parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3) järgima tervisekaitsenõudeid;

4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;

5) täitma avaliku ürituse korraldamise loa kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

§ 7. Avaliku ürituse korraldaja vastutus

(1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

(2) Laeva vallale üritusega tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.

§ 8. Rakendussätted

(1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Volikogu esimees Elviire VILLA

Lisa 1 Laeva valla haldusterritooriumil toimuva avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json