Teksti suurus:

Sadama eeskirja vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2022
Avaldamismärge:

Sadama eeskirja vorm

Vastu võetud 22.12.2009 nr 129
RTL 2010, 1, 10
jõustumine 08.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.09.2010RT I 2010, 66, 49320.09.2010

Määrus kehtestatakse « Sadamaseaduse » § 12 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab sadama eeskirja vormi vastavalt lisale 1.

§ 2.  Sadama eeskirja koostamine

  Sadama eeskirja koostab ja kinnitab sadama pidaja.Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 129
«Sadama eeskirja vorm»
lisa 1
[RT I 2010, 66, 493 – jõust. 20.09.2010]SADAMA EESKIRI

1. Sadama üldandmed
1. Sadama pidaja ettevõtluse vormi määratlus viitega vastavatele dokumentidele:
 
2. Sadama asukoht, sadama maa-ala ja akvatooriumi piiritlus:
 
3. Sadamaala skeem ning navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan:
 
4. Sadama tehnilised andmed:
 
5. Veesõidukite gabariidipiirangud:
 
6. Keskkonnakaitse nõuetest, lasti ohtlikkusest jm tulenevad piirangud:
 
7. Sadama tööaeg:
 
8. Sadama navigatsioonihooaeg:
 
9. Kohaliku aja erinevus UTC-st:
 
10. Üldandmed sadamas tegutsevate ettevõtjate kohta:
 
2. Veesõidukite sadamasse sisenemise, sadamas seismise ja sadamast lahkumise korraldus
1. Sisenemis- ja väljumiskavatsusest teatamine:
 
2. Sisenemis- ja väljumisloa andmine:
 
3. Sisenemis- ja lahkumisteatise menetlemine ja nõutav informatsioon:
 
4. Sisenemisformaalsuste korraldamine ja nõutavad dokumendid vastavalt karantiini, tolli- ja piirivalverežiimile:
 
5. Karantiini-, tolli- ja piirivalveformaalsused ning dokumentide vormistamine:
 
6. Side korraldamine veesõidukitega sadamasse sisenemisel, sadamas seismisel ja sadamast väljumisel:
 
7. Nõuded sildunud veesõidukitele (keelud, kohustused, piirangud ning muud tingimused):
 
8. Sise- ja tekitööd sildunud veesõidukitel (müra ja prahti tekitavate tööde teostamine, keevitustööd ja tööd lahtise tulega, pardatagused tööd, paatide ja parvede veeskamine, ballasti pumpamine ja tankide pesemine, peamasina remont):
 
3. Laevaliikluse korraldus sadama akvatooriumil
1. Veesõidukite liiklemine sadama akvatooriumil (ümberpaigutus, manöövrid):
 
2. Veesõidukitele esitatavad nõuded liiklemisel normaal- ja eritingimustes
(udu, tugev tuul, jää jt), manööverdamisel ja ümberpaigutamisel:
 
3. Sildumine:
 
4. Pukseerimine:
 
5. Liiklus jääoludes, jäämurdja tellimine:
 
6. Erinõuded sõltuvalt veesõiduki klassist, laadungi iseloomust jne:
 
4. Osutatavad sadamateenused ja nendega seonduvad teenused ning nende osutamise korraldus
1. Lastimine, lossimine, kaupade ladustamine ja hoiustamine (sh ohtlikud kaubad):
 
2. Stividoritööd:
 
3. Veega varustamine:
 
4. Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtt:
 
5. Kütuse ja määrdeainetega varustamine:
 
6. Tuukritööd:
 
7. Remondi- ja värvimistööd:
 
8. Veesõiduki ühendamine side-, energia- ja muude kaldasüsteemidega:
 
9. Muud sadama poolt osutatavad teenused:
 
5. Reisijate teenindamise korraldus sadamas
1. Laevale ja laevalt mahamineku korraldamine:
 
2. Piletimüügi korraldamine:
 
3. Ohutusnõuded:
 
4. Teenused reisijatele:
 
6. Meditsiiniabi korraldamine sadamas
1. Sadama meditsiinipunkti olemasolu:
 
2. Meditsiiniabi väljakutse võimalused:
 
7. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
1. Tuleohutusnõuded sadamas seisvatel laevadel:
 
2. Pääste- ja tuletõrjevahendite paigutus:
 
3. Viide sadama reostustõrje plaanile:
 
8. Päästeasutuse ja muu abi andva või järelevalvet teostava asutuse väljakutsumise kord
1. Päästeasutus:
 
2. Politsei:
 

[RT I 2010, 66, 493 - jõust. 20.09.2010]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json