Teksti suurus:

Laeva Kultuurimaja põhimäärus

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 141, 1747

Laeva Kultuurimaja põhimäärus

Vastu võetud 29.06.2010 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Laeva Kultuurimaja (edaspidi Kultuurimaja) on kohaliku omavalitsuse hallatav asutus. 

(2) Kultuurimaja ametlik nimetus on Laeva Kultuurimaja. Kultuurimaja asukoht ja postiaadress on Väänikvere tee 6, Laeva küla, Laeva vald, Tartumaa 60608.

(3) Kultuurimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, Laeva vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(4) Kultuurimajal võib kasutusel olla oma sümboolika ning taomab selle kasutamise ainuõigust. Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 2. Kultuurimaja põhiülesanded ja õigused

(1) Kultuurimaja tegevuse põhiülesanded on:

1) kohaliku kultuuri– ja spordielu korraldamine
2) huvialategevuse korraldamine ja edendamine;
3) vabatahtliku kultuuri-­ ja sporditegevuse arengu innustamine;
4) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
5) professionaalse kultuuri vahendamine;
6) koostöö tegemine  teiste kultuuri­ ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega ning kolmanda sektoriga;
7) erinevate huvidega noorte ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel;
8) Kultuurimaja ruumide kasutusse andmise korraldamine;
9) kohalike elanike informeerimine toimuvatest üritustest;
10) muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

(2) Kultuurimajal on õigus osutada tasulisi teenuseid ja anda üürile oma valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt Laeva vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

§ 3. Juhtimine

(1) Kultuurimaja tööd juhib ja korraldab juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.  Juhataja on Kultuurimaja seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

(2) Kultuurimaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

(3) Juhataja töötasu ja lisatasud kinnitab vallavanem vastavuses vallavolikogu poolt vastuvõetud Kultuurimaja eelarvega.

(4)  Juhataja:

1) juhib Kultuurimaja tegevust koosõlas käesoleva põhimäärusega ja vastutab Kultuurimajale  pandud ülesannete ning Kultuurimaja tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
2) esindab Kultuurimaja ja sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
3) koostab Kultuurimaja eelarveprojekti ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
4) esitab vallavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitamiseks
5) teeb ettepanekuid Kultuurimaja sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
6)  tagab asjaajamise korraldamise;
7) kehtestab asutuse töökorralduse reeglid.

(5) Juhataja on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja vallavanema ees.

(6) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 4.  Kultuurimaja nõukogu

(1) Vallavalitsus kinnitab Kultuurimaja nõukogu koosseisu neljaks aastaks. Nõukogu valib oma  koosseisust esimehe.

(2) Nõukogu koosseisu kuuluvad vallavalitsuse esindaja, volikogu esindaja ja Laeva vallas aktiivselt tegutsevate seltside esindajad.

(3) Nõukogu  põhiülesanne on Kultuurimaja tegevuse ja arenguga seotud küsimuste  koordineerimine.

(4) Nõukogu ülesanded on järgmised:

1) kinnitada Kultuurimaja perspektiivsed töösuunad;
2) kooskõlastada Kultuurimaja juhataja poolt koostatud eelarveprojekt;
3) kooskõlastada Kultuurimaja tööplaan;
4) teha ettepanekuid kultuurielu arendamiseks, koostööks teiste kohalike asutustega;
5) teha vallavalitsusele ettepanekuid Kultuurimaja lahtiolekuaegade ja kasutamise kohta;
6) kuulata ära Kultuurimaja juhataja aruanded vähemalt üks kord aastas;
7) teha ettepanekuid Kultuurimaja juhatajale ja vallavalitsusele Kultuurimaja töö organiseerimiseks

(5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

(6) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 3 korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees. Nõukogu kokkukutsumiseks võib ettepaneku teha ka Kultuurimaja juhataja või vallavalitsus.

(7) Nõukogu koosolekutest võtab osa Kultuurimaja juhataja.

(8) Koosoleku toimumisest informeeritakse kõiki nõukogu liikmeid vähemalt viis päeva ette.

(9) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

(10) Otsused tehakse poolthäälte enamusega.

(11) Nõukogu koosoleku käik protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija. Protokoll peab vastama haldusdokumentidele esitatavatele nõuetele ja nende säilitamise korraldab Kultuurimaja juhataja. Protokoll peab olema vormistatud 7 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist.

§ 5. Personal

(1) Kultuurimaja töötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud juhataja.

(2) Kultuurimaja personali koosseisu ja palgamäärad kinnitab Laeva vallavolikogu.

(3) Kultuurimaja personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks Laeva Kultuurimaja tööaja korraldusega, ametijuhendite ja töölepingutega ning käesoleva põhimäärusega, mis on kooskõlas tööseadusandluse ning töösuhteid reguleerivate seadustega.

§ 6.  Finantseerimine ja  majandamine .

(1) Kultuurimaja eelarve on valla eelarve osa, raamatupidamisarvestust peetakse Laeva valla ametiasutuse raamatupidamises.

(2) Kultuurimaja tegevust finantseeritakse valla eelarvest, oma tegevusest saadud tulust, toetustest, annetustest ja muudest laekumistest.

§ 7. Aruandlus ja järelevalve

(1) Kultuurimaja esitab oma tegevuse kohta statistilisi, eelarve täitmise ja muidaruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

(2) Teenistuslikku järelevalvet kultuurimaja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

(3) Kultuurimaja esitab järgmise poolaasta tegevuskava vallavalitsuseleI poolaasta kohta 30. novembriks ja II poolaasta kohta 31. maiks. 

§ 8. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Kultuurimaja tegevuselõpetab ja korraldab ümber vallavolikogu.

§ 9. Põhimäärus kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Kultuurimaja põhimääruse kinnitab, muudab jatunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 10. Määruse rakendamine

(1) Tunnistada kehtetuks Laeva vallavolikogu 01.10. 1997 otsusega nr. 47 kinnitatud  Laeva Kultuurimaja põhimäärus.

(2) Määrus jõustub 5. juulil 2010. a.

Volikogu esimees Elviire VILLA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json