Teksti suurus:

Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määruse nr 65 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 67, 508

Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määruse nr 65 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 16.09.2010 nr 90

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määrust nr 65 «Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RT I 2010, 27, 141) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

«6) koolitus-, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud, töötasu ning muud üldkulud;»;

2) paragrahvi 6 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

«9) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud, patendi ja litsentsi ostmise ning teostatavusuuringu kulud, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö kulud;»;

3) paragrahvi 7 lõigetes 1–4 ja § 10 lõike 3 punktis 5 asendatakse arv «156 466» arvuga «78 233»;

4) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 12 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 20 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«§ 20. Rakendussätted»;

7) paragrahvi 20 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

«(2) 2010. aastal taotluse esitamise tähtajal ettevalmistava töö kohta toetuse taotlemise korral ei kohaldata § 7 lõikes 3 sätestatud hinnapakkumuse nõuet. Nimetatud juhul, kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema ettevalmistava töö kohta saanud vähemalt kolm hinnapakkumust, ning kui nimetatud maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

(3) 2009. aastal taotluse esitamise tähtajal põllumajandusministri 11. oktoobri 2009. a määruse nr 123 «Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2007, 78, 1360; 2009, 96, 1421) lisas 2 toodud vormi kohase kinnituskirja esitanud toetuse taotleja võib selle esitada 2010. aastal toetust taotledes, kui kinnituskirjal olevad andmed ei ole muutunud ja kui toetust ei taotleta metsamaa, metsamaal asuva teenindustee ja juurdepääsutee ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee puhul lisa 1 punktides 1.9, 2.2 ja 2.4 nimetatud investeeringuobjektide kohta.»;

8) lisa 1 punktis 1.8 asendatakse tekstiosa «kuivendusvee korduvkasutuse veehoidla» tekstiosaga «kuivendusvee korduvkasutuse tiik»;

9) lisa 2 täiendatakse punktiga 7 järgmiselt:

«7) tagama tasuta juurdepääsu tuletõrjetiigi veevõtukohale tuletõrjevee võtmiseks lisa 1 punktis 3.1 nimetatud investeeringuobjekti puhul.»;

10) lisa 5 normitehnilises märkuses 7 asendatakse tekstiosa «§ 8 lõike 2 kohaselt PMA» tekstiosaga «§ 8 lõikes 2 nimetatud kooskõlastaja»;

11) lisa 7 tabeli 1 punktis 2.4 asendatakse sõna «nimetatud» sõnaga «seadedrenaaži»;

12) lisa 7 tabeli 2 punktid 3.1–3.5 sõnastatakse järgmiselt:

III Müügitulu13

3.1. Müügitulu on 37 552–300 000 krooni 5
3.2. Müügitulu on 300 001–1 000 000 krooni 4
3.3. Müügitulu on 1 000 001–3 000 000 krooni 3
3.4. Müügitulu on 3 000 001–7 000 000 krooni 2
3.5. Müügitulu on üle 7 000 000 krooni 1

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json