Teksti suurus:

Piirangute kehtestamine isikute mobiliseerimisele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 66, 499

Piirangute kehtestamine isikute mobiliseerimisele

Vastu võetud 16.09.2010 nr 135

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõike 7 ja § 138 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

§ 1.  Määruse üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse nende ametikohtade loetelu, millel töötavate isikute mobiliseerimisele rakendatakse piirangut.

  (2) Kui mobiliseerimispiirang kehtib ametikohtade täitjate kindlaksmääratud osa kohta, määratakse isikud, kellele laieneb mobiliseerimispiirang, käesolevas määruses kehtestatud korras.

  (3) Arvestust isikute mobiliseerimispiirangute üle peetakse kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikus registris (edaspidi register).

  (4) Isikud, kelle mobiliseerimisele rakendatakse piirangut, täidavad riigikaitsekohustust oma ametikohal ning neid ei kutsuta rahuajal õppekogunemisele ega mobilisatsiooni korral tegevteenistusse.

§ 2.  Ametikohad, millel töötavate isikute mobiliseerimisele rakendatakse piirangut

  Mobiliseerimispiirangut rakendatakse järgmiste isikute suhtes, kes töötavad avalikus teenistuses ametikohtadel, mis on vahetult seotud mobilisatsiooni läbiviimisega või riigi sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamisega:
  1) Siseministeeriumi juhtkond, nõunikud sisejulgeoleku alal, sisejulgeoleku valdkonna osakondade, avalike ja välissuhete osakonna ning infotehnoloogia, andmekogude ja sideosakonna teenistujad;
  2) Politsei- ja Piirivalveameti juhtkond, Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuride, Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrollibüroo, koordinatsioonibüroo, piirivalveosakonna, korrakaitsepolitseiosakonna, kriminaalpolitseiosakonna, kodakondsus- ja migratsiooniosakonna, karistusregistribüroo, logistikabüroo, kommunikatsioonibüroo, teabeturbebüroo ja õigusbüroo ning Kaitsepolitseiameti teenistujad;
  3) Päästeameti ja Päästeameti päästekeskuste juhtkond ning kriisiohjevaldkonna teenistujad, häirekeskuse ja demineerimiskeskuse teenistujad, Päästeameti päästetööde osakonna teenistujad ning Päästeameti päästekeskuste päästetöödeteenistuste planeerimisbüroode teenistujad, Päästeameti ja Päästeameti päästekeskuste haldusbüroode, tehnikabüroode ning avalike suhete büroode teenistujad;
  4) Päästeameti päästekeskuste meeskonnavanemad, rühmapealikud, komandopealikud, operatiivkorrapidajad ja päästeosakondade juhatajad;
  5) Päästeameti Põhja-Eesti Päästekeskuse vanempäästjad, juhtivpäästjad ja päästjad, v.a punktis 4 nimetatud töötajad, vähemalt 85% teenistujatest;
  6) Päästeameti Ida-Eesti Päästekeskuse vanempäästjad, juhtivpäästjad ja päästjad, v.a punktis 4 nimetatud töötajad, vähemalt 85% teenistujatest;
  7) Päästeameti Lõuna-Eesti Päästekeskuse vanempäästjad, juhtivpäästjad ja päästjad, v.a punktis 4 nimetatud töötajad, vähemalt 80% teenistujatest;
  8) Päästeameti Lääne-Eesti Päästekeskuse vanempäästjad, juhtivpäästjad ja päästjad, v.a punktis 4 nimetatud töötajad, vähemalt 80% teenistujatest;
  9) Kaitseministeeriumi juhtkond ja nõunikud, poliitika planeerimise osakonna, NATO ja Euroopa Liidu osakonna, rahvusvahelise koostöö osakonna, riigikaitse planeerimise osakonna, kaitsevalmiduse ja operatsioonide osakonna, kaitseväeteenistuse osakonna, hangete osakonna, infotehnoloogia osakonna, õigusosakonna, avalike suhete osakonna, riigisaladuse kaitse osakonna ja riigi julgeoleku volitatud esindaja osakonna ning Teabeameti teenistujad;
  10) Kaitseressursside Ameti peadirektor, peadirektori asetäitja, nõunikud, registrite osakonna, mobilisatsiooniressursside osakonna, kaitseväekohustuslaste arvestuse Tallinna osakonna ja kaitseväekohustuslaste arvestuse Tartu osakonna teenistujad;
  11) Justiitsministeeriumi juhtkond, õiguspoliitika osakonna eraõiguse ja avaliku õiguse talituse, kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse, justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse, vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse ja avalike suhete talituse teenistujad;
  12) vanglate juhtkond, relvastatud üksuse juht ja liikmed, osakonnajuhatajad, peaspetsialist-korrapidajad, inspektor-korrapidajaabid, I ja II klassi valvurid, julgeolekuosakonna teenistujad, Tartu ja Viru vangla üksuste juhid;
  13) Harku vangla 1 arst ja 1 õde;
  14) Murru vangla 1 arst ja 1 õde;
  15) Tartu vangla 1 arst ja 1 õde;
  16) Viru vangla 1 arst ja 1 õde;
  17) Tallinna vangla 1 arst ja 1 õde;
  18) kohtunikud;
  19) prokurörid.

§ 3.  Piirangu kehtestamine isikute mobiliseerimisele

  (1) Mobiliseerimispiirang määratakse elektrooniliselt registris.

  (2) Piirang isikute mobiliseerimisele on tähtajatu. Piirang isiku mobiliseerimisele jõustub sellekohase märke tegemisel registrisse.

  (3) Paragrahvis 2 nimetatud ametikohtadel, mille puhul on isikute mobiliseerimispiirangut lubatud määrata vähem kui 100%-le ametikohti täitvatest isikutest, määrab isiku mobiliseerimisele piirangu registri volitatud töötleja kaitseväe juhataja või tema volitatud isiku ettepaneku alusel.

  (4) Lõikes 3 nimetatud piirangute kehtestamisel arvestatakse isiku sõjaväelist väljaõpet, väljaõppe läbimise aega, sõjaväelist eriala ning konkreetse eriala vajadust kaitseväe sõjaaja ja reservüksuste koosseisus.

  (5) Mobiliseerimispiirang tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) kehtiva mobiliseerimispiiranguga isiku andmed puuduvad esitatud elektrooniliste andmete koosseisus;
  2) registri volitatud töötlejale edastatakse andmed mobiliseerimispiiranguga isiku töökohalt lahkumise kohta;
  3) piirang on kehtestatud lõike 3 alusel ning tekib vajadus määrata isik kaitseväe sõjaaja ametikohale, arvestades isiku sõjaväelist väljaõpet, väljaõppe läbimise aega, sõjaväelist eriala ning konkreetse eriala vajadust kaitseväe sõjaaja ja reservüksuste koosseisus.

  (6) Isiku mobiliseerimisele kehtestatud piirang on kehtetu alates sellekohase märke tegemisest registris. Vastava märke teeb registri volitatud töötleja.

  (7) Isikute kohta, kelle andmed on edastatud registri volitatud töötlejale piirangu kehtestamiseks, kuid keda ei ole kantud registrisse, märget ei tehta ning nende andmeid registrisse ei sisestata.

  (8) Kaitseväekohustuslasele tehakse info piirangu kehtestamise või kehtetuks tunnistamise kohta teatavaks elektrooniliselt riigiportaali eesti.ee kaudu.

§ 4.  Andmete esitamine

  (1) Paragrahvis 2 nimetatud ametikohtadel töötavate isikute andmed esitab registri volitatud töötlejale ministeerium, mille valitsemisalasse need ametikohad kuuluvad.

  (2) «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 138 lõikes 1 nimetatud ametikohtadel töötavate isikute andmed esitab registri volitatud töötlejale valitsusasutus või institutsioon, mille koosseisu nimetatud ametikoht kuulub.

  (3) Andmed esitatakse elektrooniliselt järgmises koosseisus:
  1) nimi;
  2) isikukood;
  3) isiku ametikohale määramise alusdokumendi number ja kuupäev;
  4) viide, mille alusel piirang kehtestatakse.

  (4) Andmeid esitatakse perioodiliselt vähemalt kord kvartalis.

  (5) Andmete edastamiseks sõlmitakse andmevahetusleping.

  (6) Registri volitatud töötleja esitab hiljemalt üks kuu pärast lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud andmete esitamist andmete esitajale elektrooniliselt nimekirja isikute kohta, kelle suhtes ei kehtestata mobiliseerimispiirangut.

§ 5.  Määruse muutmine

  Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2005. a määruses nr 249 «Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri pidamise põhimäärus» (RT I 2005, 52, 417; 2010, 32, 159) tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse § 12 lõike 5 punkt 16 sõnastatakse järgmiselt:«16) andmed «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 138 lõigete 1 ja 2 alusel kehtestatud piirangu kohta.»;
  2) määruse § 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:«4) valitsusasutused ja institutsioonid, mille koosseisu kuuluvatel ametikohtadel töötavate isikute mobiliseerimisele rakendatakse piirangut vastavalt «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-le 138.»

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Kaitseminister Jaak AAVIKSOO


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json