Teksti suurus:

Tulemasina ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2010, 66, 498

Tulemasina ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamine

Vastu võetud 16.09.2010 nr 65

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk ja kohaldamise erisus

  (1) Määruse eesmärk on tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turule laskmine.

  (2) Määrust ei kohaldata tulemasinatele, mida Euroopa Liidust eksporditakse.

§ 2.  Mõisted

  (1) Tulemasin käesoleva määruse tähenduses on käsitsi süüdatav leeki tekitav seade, milles põlevainena kasutatakse vedelkütust, mida tavaliselt kasutatakse sigarettide, sigarite ja piipude tahtlikuks süütamiseks, mida võib kasutada näiteks paberi, tahi, küünla ja laterna süütamiseks, mis on toodetud sisseehitatud toitega ning mis võib olla korduvtäidetav.

  (2) Tulemasinana käesoleva määruse tähenduses ei käsitleta korduvtäidetavat tulemasinat, mille kohta on tootja Tarbijakaitseameti nõudel esitanud vajaliku dokumentatsiooni tõendamaks, et tulemasin on kavandatud, toodetud ja turule lastud pideva ja turvalise kasutuskindluse tagamiseks vähemalt viie aasta jooksul, see on parandatav ja vastab järgmistele nõuetele:
  1) igal tulemasinal on olemas tootja kirjalik kaheaastane garantii;
  2) tulemasinat on võimalik kogu kasutusaja jooksul parandada (eriti süütemehhanismi) ja ohutult täita;
  3) tulemasina osi, mis ei ole ühekordselt kasutatavad, kuid võivad pärast garantiiaja lõppu kuluda või puruneda, on võimalik asendada või parandada selleks mõeldud ja sellele spetsialiseerunud Euroopa Liidus asuvates müügijärgse teeninduse keskustes.

  (3) Uuenduslik tulemasin käesoleva määruse tähenduses on standardi EVS-EN 13869:2002 punktis 3.2 määratletud tulemasin.

  (4) Lastekindel tulemasin käesoleva määruse tähenduses on tulemasin, mis on kavandatud ja toodetud nii, et tavalistes või põhjendatult eeldatavates kasutustingimustes ei saa alla 51 kuu vanused lapsed seda kasutada, näiteks tulemasina käivitamiseks vajaliku jõupingutuse, tulemasina kuju, tema süütemehhanismil oleva kaitse, süütamiseks vajalike tegevuste keerukuse või järjekorra tõttu. Lastekindlaks loetakse tulemasin, mis vastab:
  1) standardile EVS-EN 13869:2002, välja arvatud selle standardi punktid 3.1, 3.4 ja 5.2.3;
  2) Euroopa Liitu mittekuuluva riigi õigusaktidele, milles on kehtestatud käesoleva määruse nõuetele vastavad lastekindluse nõuded.

  (5) Tulemasina mudelina käsitletakse käesoleva määruse tähenduses ühe tootja tulemasinaid, mis ei erine kujult või muude omaduste poolest lastekindlust mõjutada võival moel.

  (6) Lastekindluse katse käesoleva määruse tähenduses on tulemasina teatud tüübi lastekindluse süstemaatiline katsetamine, mis on tehtud vastavalt:
  1) standardile EVS-EN 13869:2002, välja arvatud selle standardi punktid 3.1, 3.4 ja 5.2.3 või
  2) asjakohastele Euroopa Liitu mittekuuluva riigi õigusaktidele, milles on kehtestatud käesoleva määruse nõuetele vastavad lastekindluse nõuded.

§ 3.  Tulemasina turule laskmine

  (1) Turule võib lasta ainult lastekindla tulemasina.

  (2) Uuendusliku tulemasina turule laskmine ei ole lubatud.

  (3) Tootja võib tulemasina turule lasta tingimusel, et ta:
  1) säilitab ja esitab viivitamata Tarbijakaitseameti nõudel iga turule lastud tulemasina mudeli lastekindlust tõendava katse aruande koos katsetatud tulemasina mudeli näidistega;
  2) tõendab Tarbijakaitseameti nõudel, et kõik turule lastud tulemasinad igas partiis vastavad katsetatud mudelile ja esitavad taotluse korral Tarbijakaitseametile katsetamise dokumentatsiooni ja tõendamist kinnitava kontrollprogrammi;
  3) jälgib pidevalt toodetud tulemasinate vastavust lastekindlust tagavatele tehnilistele lahendustele, kasutades selleks kohaseid katsemeetodeid ja esitab Tarbijakaitseameti nõudel dokumendid, mis tõendavad tulemasina vastavust katsetatud mudelile;
  4) säilitab ja esitab viivitamata Tarbijakaitseameti nõudel lastekindluse katse uue aruande, kui tulemasina mudelile on tehtud muudatusi, mis võivad muuta selle mudeli vastavust käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele.

  (4) Levitaja on kohustatud säilitama tema levitatavate tulemasinate turustusahela ja tootja kindlakstegemiseks vajalikke dokumente ja esitama need nõudmisel viivitamata Tarbijakaitseametile.

  (5) Tulemasinad, mille kohta tootja või levitaja lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumente Tarbijakaitseametile nõutud tähtpäevaks ei esita, kõrvaldatakse turult.

§ 4.  Tulemasina lastekindlust tõendava katse aruanne

  Tulemasina lastekindlust tõendava katse aruanne peab sisaldama:
  1) tootja nime, aadressi ja peamist tegevus- ja asukohta, või samu andmeid importija kohta, kui tulemasin on imporditud;
  2) tulemasina täielikku kirjeldust, kaasa arvatud suurust, kuju, kaalu, kasutatavat kütust, kütuse mahtu, süütemehhanismi ja lastekindlust tagavaid seadmeid, muid tehnilisi lahendusi ja kujundust ning tootja lubatud veapiire nende omaduste kohta;
  3) katsete üksikasjalikku kirjeldust ja saadud tulemusi, katsete läbiviimise kuupäeva ja kohta;
  4) andmeid tulemasina tootmiskoha kohta;
  5) kohta, kus hoitakse käesolevas määruses nõutavaid dokumente;
  6) andmeid katseid läbi viinud isiku kohta, sealhulgas tema akrediteeringu või muu tunnustatuse kohta.

§ 5.  Tulemasina lastekindluse tõendamiseks pädevad isikud

  Tulemasina lastekindlust tõendava katse tegemiseks on pädev:
  1) katselabor, mille on tulemasina lastekindlust tõendava katse tegemiseks akrediteerinud Rahvusvahelise Laborite Akrediteerimise Koostööorganisatsiooni (ILAC) liikmesorganisatsioon vastavalt standardis EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 «Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded» esitatud nõuetele või mida Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva ametiasutus on muul viisil tunnustanud;
  2) katselabor, mille lastekindlust tõendavate katsete aruandeid on tunnustanud käesolevas määruses kehtestatud nõuetega samaväärseid tulemasinate lastekindluse nõudeid kohaldav riik, mis ei kuulu Euroopa Liitu.

§ 6.  Määruse kehtivus

  Määrus kehtib Komisjoni otsuses 2006/502/EÜ, millega nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine (ELT L 198, 20.7.2006, lk 41–45) § 6 lõikes 2 sätestatud tähtpäevani.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


1Komisjoni otsus 2006/502/EÜ, millega nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine (ELT L 198, 20.7.2006, lk 41–45).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json