Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.09.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 67, 504

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 17.09.2010 nr 61

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 151 lõike 4 alusel.

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruses nr 11 «Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord» (RTL 2005, 34, 483; 2008, 84, 1161) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «on» sõnaga «korraliselt»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) artikkel, mis on kajastatud Thomson Reuters Web of Science andmebaasis (v.a Thomson Reuters ISI Proceedings poolt refereeritud kogumikud) ja/või Euroopa Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH (European Reference Index of the Humanities) kategooriates A ja B, koefitsiendiga üks;»;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punktist 5 jäetakse välja sõnad «Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) või Euroopa Liidu liikmesriigis»;

4) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud baasfinantseerimise mahust 10 protsenti eraldatakse ülikoolile proportsionaalselt ülikooli riiklikult tunnustatud õppekava alusel valminud ning ülikoolis kaitstud doktoritööde arvuga vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetele vastava kalendriaasta kohta.»;

5) paragrahvi 4 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu seisukoha»;

6) määrust täiendatakse §-ga 10 järgmises sõnastuses:

«§ 10. 2011. ja 2012. aasta baasfinantseerimise mahu määramine

(1) 2011. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse baasfinantseerimise alusandmeid 2007. ja 2008. aasta kohta käesolevas määruses kuni 20. septembrini 2010 kehtinud regulatsiooni alusel ning alusandmed 2009. aasta kohta alates 20. septembrist 2010 kehtiva regulatsiooni alusel.

(2) 2012. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse baasfinantseerimise alusandmeid 2008. aasta kohta käesolevas määruses kuni 20. septembrini 2010 kehtinud regulatsiooni alusel ning alusandmeid 2009. ja 2010. aasta kohta alates 20. septembrist 2010 kehtiva regulatsiooni alusel.»;

7) määruse lisa 1 osa D pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«D. Registreeritud patenditaotluste ja patentide kohta esitatakse järgmised andmed:»;

8) määruse lisa 2 osa B punktid 10 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«10) Euroopa Liidu haridus- ja koolitusprogrammide (Tempus, Leonardo, Socrates, Lingua, Minerva, Erasmus, Comenius, Grundtvig jm) vahendid;
11) hariduse ja koolitusega seotud projektideks, sealhulgas õppekavaarenduseks ja õppematerjalide ettevalmistamiseks, õppeotstarbeliste veebikeskkondade või õppefilmide tegemiseks ning lähetusteks eraldatud vahendid;»;

9) määruse lisa 2 osa B täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

«12) konverentside, seminaride, koolituste ja näituste korraldamiseks ning kirjastamiseks, trükkimiseks ja digitaliseerimiseks eraldatud vahendid.»;

10) määruse lisa 4 tabeli punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. Infrastruktuuri ajakohastamine, täiendamine ning ülalpidamine»;

11) määruse lisa 4 tabelit täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

«
5. Rahvusteadustele eraldatud baasfinantseerimine (täita asutustel, kellele on rahvusteaduste täiendavaks toetuseks vahendeid eraldatud)  
».

Minister Tõnis LUKAS
Kantsler Janar HOLM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json