Teksti suurus:

Ajateenija isiklike lubatud asjade piirkogused ja ajateenistuses keelatud asjade loetelu ning nende hoidmise, tagastamise ja hävitamise ning hoiule võtmise kord ja hävitamise akti vorm

Ajateenija isiklike lubatud asjade piirkogused ja ajateenistuses keelatud asjade loetelu ning nende hoidmise, tagastamise ja hävitamise ning hoiule võtmise kord ja hävitamise akti vorm - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I 2010, 67, 511

Ajateenija isiklike lubatud asjade piirkogused ja ajateenistuses keelatud asjade loetelu ning nende hoidmise, tagastamise ja hävitamise ning hoiule võtmise kord ja hävitamise akti vorm

Vastu võetud 17.09.2010 nr 20

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 601 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ajateenija isiklike lubatud asjade piirkogused ja ajateenistuses keelatud asjade loetelu, nende hoidmise, tagastamise ja hävitamise ning hoiule võtmise kord ja hävitamise akti vorm.

§ 2.  Lubatud asjade piirkogused

  (1) Ajateenijal on lubatud ajateenistusse asumisel väeossa kaasa võtta isiklikke asju mahus kuni 25 liitrit.

  (2) Väeosa ülema loal võib ajateenija väeossa kaasa võtta piirmäära ületavas koguses asju.

§ 3.  Keelatud asjad

  (1) Ajateenija ei või omada ajateenistuses järgmisi asju:
  1) relvad ja laskemoon;
  2) lõhkematerjalid, pürotehnilised tooted, plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad ained;
  3) ohtlikud kemikaalid ja toksilised ained;
  4) alkohol;
  5) ravimid, välja arvatud arsti poolt määratud ravimid;
  6) hasartmängud.

  (2) Lõike 1 punktides 2–5 nimetatud asjad võetakse ajateenijalt ära ja hävitatakse §-s 6 sätestatud korras.

  (3) Lõikes 1 nimetamata, kuid muu seaduse või selle alusel antud õigusaktiga keelatud asja võõrandamise menetlus reguleeritakse vastavates seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktides.

§ 4.  Hoiule võtmine ja asjade hoidmine

  (1) Väeosa ülema käsul võib väeosas teostada ajateenija isiklike asjade läbivaatust. Läbivaatuse käigus tuvastatud ajateenijal kaasasolevad lubatud piirkoguse ületavad asjad ja § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud relvad, mis on registreeritud «Relvaseadusega» kehtestatud korras ja mille kohta ajateenija omab kehtivat relvaluba ja laskemoon, võetakse hoiule.

  (2) Lõikes 1 nimetatud relvad ja laskemoon võetakse hoiule väeosa relvaruumis isiklike relvade hoidmiseks ettenähtud eraldi kapis kuni ajateenija puhkuseni või ajateenistusest vabastamiseni. Relvi ja laskemoona hoitakse «Relvaseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ette nähtud korras.

  (3) Ajateenijal kaasasolevad lubatud piirkoguse ületavad asjad saadetakse ajateenija nõusolekul ja kulul ajateenija poolt nimetatud adressaadile. Saatmisega mittenõustumise korral võetakse asjad hoiule kuni ajateenija vabastamiseni ajateenistusest. Kiiresti riknevaid asju hoiule ei võeta, vaid need hävitatakse.

  (4) Hoiule võetud asjade kohta koostab väeosa ülema poolt volitatud kaitseväelane (edaspidi hoiulevõtja) akti määruse lisas 1 toodud vormi kohaselt.

  (5) Hoiule võtmise aktis märgitakse ajateenija andmed, asjade loetelu ja kogus ning hoiule võtmise aeg ja koht. Akt allkirjastatakse ajateenija ja hoiulevõtja poolt.

  (6) Ajateenijalt hoiule võetud asjad hoiustatakse väeosa territooriumil paiknevas laohoones.

§ 5.  Asjade tagastamine

  (1) Hoiule võetud asjad tagastatakse ajateenijale ajateenistusest vabastamisel.

  (2) Erandina võib väeosa ülem lubada ajateenijal tema puhkuse või kokkusaamise ajal toimetada hoiule võetud asjad väeosa territooriumilt välja, mille kohta tehakse vastav märge hoiule võetud asjade hoiustamise akti.

  (3) Ajateenijal kaasas olevaid käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktides 2–5 loetletud keelatud asju ning kiiresti riknevad asju ei tagastata.

§ 6.  Asja hävitamine

  (1) Paragrahvi 3 lõike 1 punktides 2–5 nimetatud asjade hävitamise ja võõrandamise menetlus reguleeritakse vastavates seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktides.

  (2) Ajateenijal kaasas olevad kiiresti riknevad asjad ja § 3 lõike 1 punktides 2–5 nimetatud asjad hävitab väeosa ülema moodustatud komisjon. Komisjon moodustatakse vähemalt kaheliikmelises koosseisus.

  (3) Asi hävitatakse viisil, mis ei ole ohtlik elule, tervisele ega keskkonnale ning mis välistab asja taaskasutuselevõtu.

  (4) Asja hävitamise kohta koostatakse akt, milles märgitakse asja hävitaja, eseme või aine nimetus, kogus, viide otsusele, mille alusel esemed üle antakse, hävitamise viis, aeg ja koht. Asja hävitamise akt koostatakse määruse lisas 2 toodud vormis. Akti kinnitavad allkirjaga asja hävitaja ja hävitamise juures viibinud kaitseväelased.

  (5) Asja hävitamisega seonduvad kulud kannab Kaitsevägi.

Minister Jaak AAVIKSOO


Kantsler Riho TERRAS


Kaitseministri 17. septembri 2010. a määruse nr 20 «Ajateenistuses keelatud asjade loetelu ning nende hoidmise, tagastamise ja hävitamise ning hoiule võtmise kord ja hävitamise akti vorm»
lisa 1


VÄEOSSA HOIULE VÕETUD ASJADE HOIUSTAMISE AKT
 
Hoiule võtmise aeg: .............................................................................
 
Hoiule võtmise koht: ............................................................................
 
 
Asjade loetelu:


Jrk nr Nimetus Kogus Mõõtühik
       
       
       
       
       
       


   
   
Ajateenija: ...........................................................................................
  (nimi, allkiri)
   
Hoiulevõtja: ...........................................................................................
  (ametikoht, nimi, allkiri)


Kaitseministri 17. septembri 2010. a määruse nr 20 «Ajateenistuses keelatud asjade loetelu ning nende hoidmise, tagastamise ja hävitamise ning hoiule võtmise kord ja hävitamise akti vorm»
lisa 2


AJATEENIJALE TAGASTAMISELE MITTEKUULUVATE ASJADE HÄVITAMISE AKT
 
1. osa
Asjade hävitamiseks üleandmine ja vastuvõtmine
 
Asjade loetelu:


Jrk nr Nimetus Kogus Mõõtühik
       
       
       
       
       


   
   
Asjad hävitamiseks üle andnud: ......................................................................
  (ajateenija nimi, allkiri, kuupäev)
   
Asjad hävitamiseks vastu võtnud:  

.............................................................................................................................

(väeosa ülema poolt volitatud kaitseväelase ametikoht, nimi, allkiri, kuupäev)2. osa

Asjade hävitamine

 

Asjade hävitamise aeg:

 

Asjade hävitamise koht:

 

Asjad hävitatakse ................................... teel.

 
 
Asja hävitaja: ...................................................  
  (ametikoht, nimi, allkiri)  
     

Asja hävitamise juures viibinud kaitseväelased:

 ....................................................
  (ametikoht, nimi, allkiri)

/otsingu_soovitused.json