Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 68, 514

Kaitseministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 17.09.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe distsiplinaarseaduse» § 14 lõike 5, «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõike 12, § 127 lõike 10, § 158 lõigete 1 ja 2, § 163 lõigete 2 ja 41, § 1651 lõike 2, «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 253 lõike 2, «Relvaseaduse» § 3 lõike 2, «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 52 lõike 7, «Strateegilise kauba seaduse» § 1 lõike 21 ja «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 52 lõike 22 alusel.

§ 1. Kaitseministri 4. mai 1998. a määruse nr 1 «Hinnalise kingituse maksumuse ja rahalise preemiapiirmäära kehtestamine» (RTL 1998, 195/196, 767) punktis 1 asendatakse sõnad «6000 krooni» sõnadega «384 eurot».

§ 2. Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4 «Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord» (RTL 2003, 46, 677; RT I 2010, 53, 343) lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 3. Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruses nr 23 «Sõidu- ja toitlustuskulude katteks kutsealusele ja reservväelasele hüvitise maksmise kord ja ulatus» (RTL 2005, 90, 1339) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «150 krooni» sõnadega «9,60 eurot»;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «120 krooni» sõnadega «7,70 eurot».

§ 4. Kaitseministri 1. veebruari 2006. a määruse nr 2 «Mobilisatsioonivaru hoidmise ja uuendamise kord» (RTL 2006, 15, 250; 2009, 68, 1005) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 5. Kaitseministri 16. veebruari 2007. a määruse nr 6 «Kaadrikaitseväelaste väliõppusel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, õhuväe õhusõiduki pardal ja teenistusel mereväe laevadel tasuta toitlustamise kord ja ulatus» (RTL 2007, 19, 295; RT I 2010, 33, 172) § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «71,6 krooni» sõnadega «4,60 eurot».

§ 6. Kaitseministri 21. veebruari 2007. a määruse nr 7 «Ajateenijale ja õppekogunemisest osavõtvale reservväelasele tagatava toitlustamise ulatus» (RTL 2007, 19, 296; RT I 2010, 33, 172) § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad «71,6 krooni» sõnadega «4,60 eurot».

§ 7. Kaitseministri 10. mai 2007. a määruses nr 15 «Ajateenijale ja kaadrikaitseväelasele riigi kulul eriarstiabi, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamise kord ja ulatus» (RTL 2007, 41, 695; RT I 2010, 63, 461) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 euro» ja teises lauses sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «96 eurot»;

3) paragrahvi 3 lõikes 5 asendatakse sõnad «1500 krooni» sõnadega «96 eurot».

§ 8. Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord» (RTL 2008, 9, 114; 2009, 34, 436) lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 9. Kaitseministri 20. märtsi 2009. a määruses nr 14 «Kaitseväelase perekonnaliikmete ja lähedaste sõidu- ja majutuskulude tagamise ulatus ja kord» (RTL 2009, 29, 371) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «128 eurot»;

2) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kulude hüvitamisel arvestatakse välisvaluutas tehtud kulutused eurodesse lähedase Eestisse jõudmise päevale järgnenud tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga kinnitatud valuutakursi alusel.»

§ 10. Kaitseministri 7. aprilli 2009. a määruses nr 16 «Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud ja tegevteenistuseks mittekõlblikuks tunnistatud isikule tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamise ulatus ja kord» (RTL 2009, 35, 449; RT I 2010, 63, 461) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 euro» ja sõnad «200 000 krooni» sõnadega «12 783 euro»;

2) paragrahvi 61 lõikes 1 asendatakse sõnad «50 000 krooni» sõnadega «3196 euro»;

3) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad «20 000 krooni» sõnadega «1279 euro»;

4) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

§ 11. Kaitseministri 15. mai 2009. a määruses nr 21 «Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud isikule sotsiaalteenuste tagamise ulatus ja kord» (RTL 2009, 42, 566) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 eurot»;

2) paragrahvi 3 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad «kolm krooni» sõnadega «0,20 eurot»;

3) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «35 000 krooni» sõnadega «2237 euro»;

4) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «500 krooni» sõnadega «32 euro» ja sõnad «12 500 krooni» sõnadega «800 euro»;

5) paragrahvi 4 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad «2000 krooni» sõnadega «128 eurot»;

6) paragrahvi 5 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «kolm krooni» sõnadega «0,20 eurot» ja sõnad «3250 krooni» sõnadega «208 eurot»;

7) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad «100 000 krooni» sõnadega «6392 euro»;

8) lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5;

9) lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6.

§ 12. Kaitseministri 27. mai 2009. a määruses nr 23 «Taastusravi osutamise ulatus ja kord» (RTL 2009, 45, 615) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad «10 000 krooni» sõnadega «640 eurot».

§ 13. Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jaak AAVIKSOO
Kantsler Riho TERRAS

 

LISA 1
Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4 «Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 4
(kaitseministri 17.09.2010. a määruse nr 21 sõnastuses)

RELVADE JA LASKEMOONA ARVELEVÕTMISE RAAMAT

Alustatud «......» .................... 20...... a.
Lõpetatud «......» .................... 20...... a.
.......... lehel
Säilitada .......... aastat
..................................................................
(asutus või struktuuriüksus)

SISUKORD

Jrk nr

Nimetus

Lk Jrk nr

Nimetus

Lk
...........................................................................................................................................................................
(relvade ja laskemoona nimetus ja mark)

Dokumendi

Sisse tulnud

Välja läinud

Jääk

nr kuupäev nimetus kogus ühiku
maksumus
eurodes
soetamis-
maksumus
kokku
eurodes
kogus maksumus
kokku
eurodes
kogus maksumus
kokku
eurodes
 
Asukoht
 

 

LISA 2
Kaitseministri 1. veebruari 2006. a määruse nr 2 «Mobilisatsioonivaru hoidmise ja uuendamise kord»
lisa
(kaitseministri 17.09.2010. a määruse nr 21 sõnastuses)

«KAUBA HOIUSTAMISE STATISTILINE KOKKUVÕTE» VORM KOOS TÄITMISE JUHENDIGA

KAITSEMINISTEERIUM

Sakala 1, 15094 Tallinn

Esitatakse Kaitseministeeriumile kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks

Kauba hoidja andmed
Ärinimi:
Aadress:
Registrikood:

KAUBA HOIUSTAMISE STATISTILINE KOKKUVÕTE

Jrk
nr

Kauba nimetus

Kauba
kood

Mõõt-
ühik

Hoiule antud
kogus aruande-
perioodi
alguses

Uuendatud
kogus

Väljastatud
kogus

Täiendavalt
hoiule antud
kogus

Jääk perioodi lõpus

Kogus Summa
(eurodes)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                   
                   

Kokku

 

Täitja   Tegevjuht
Nimi: Kuupäev: Nimi:
Telefon, e-post:   Allkiri:


Juhend kauba hoiustamise statistilise kokkuvõtte vormi täitmiseks

1. Statistilise kokkuvõtte esitavad Kauba hoidjad raamatupidamise ja laoarvestuse dokumentide alusel kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

2. Statistiline kokkuvõte koostatakse kasvavalt aruandeperioodi algusest. Aruandeperioodiks on I kvartal, I poolaasta, 9 kuud ja aasta (1. jaan – 31. dets).

3. Veerus 1 esitatakse hoiuleantud Kauba järjekorranumbrid.

4. Veerus 2 esitatakse hoiule võetud Kauba nimetus.

5. Veerus 3 esitavad hoidjad Kauba koodi.

6. Veerus 4 esitatud mõõtühik peab vastama eelnimetatud dokumentides sätestatud mõõtühikutele.

7. Veerus 5 esitatakse hoiul oleva Kauba kogus aruandeperioodi alguses.

8. Veerus 6 esitatakse aruandeperioodi jooksul uuendatud Kauba kogus. Veerg ei kuulu täitmisele kui hoidja uuendab Kauba roteerimise teel.

9. Veerus 7 esitatakse Kauba kogus, mis väljastati Kaitseministeeriumi lubava dokumendi alusel aruandeperioodi jooksul.

10. Veerus 8 esitatakse Kauba kogus, mis võeti arvele aruandeperioodi jooksul, seega lisandus aruandeperioodi alguse kogusele.

11. Veerus 9 esitatakse Kauba kogus aruandeperioodi lõpus. Esitatavate andmete vahel peab olema järgmine seos:
      veerg 5 – veerg 7 + veerg 8 = veerg 9.

12. Veerus 10 esitatakse veerus 9 toodud Kauba koguse maksumus aruandeperioodi lõpus lepingus fikseeritud hinnas ilma käibemaksuta eurodes.

 

LISA 3
Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 3
(kaitseministri 17.09.2010. a määruse nr 21 sõnastuses)

RELVADE JA LASKEMOONA ARVELEVÕTMISE RAAMAT

Alustatud «......» .............................. 20...... a.
Lõpetatud «......» .............................. 20...... a.
.......... lehel
Säilitada .......... aastat
KAITSEMINISTEERIUM

SISUKORD

Jrk nr Nimetus Lk Jrk nr Nimetus Lk
...........................................................................................................................................................................
(relvade ja laskemoona nimetus ja mark)

Dokumendi

Sisse tulnud

Välja läinud

Jääk

nr kuupäev nimetus kogus ühiku
maksumus
eurodes
soetamis-
maksumus
kokku
eurodes
kogus maksumus
kokku
eurodes
kogus maksumus
kokku
eurodes
                   
                   
                   

Asukoht

         

 

LISA 4
Kaitseministri 7. aprilli 2009. a määruse nr 16 «Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud ja tegevteenistuseks mittekõlblikuks tunnistatud isikule tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamise ulatus ja kord»
lisa
(kaitseministri 17.09.2010. a määruse nr 21 sõnastuses)

TAOTLUS RAVIPLAANI MUUTMISEKS /
TERVISHOIUTEENUSE, MEDITSIINISEADME VÕI RAVIMI HÜVITAMISEKS

Ees- ja perekonnanimi: ....................................................................................................................
Isikukood: ........................................................................................................................................
Elukoha aadress: .............................................................................................................................
Kontakttelefon: ................................................................................................................................
Pangakonto nr: ................................................................................................................................
Pangakonto omaniku nimi: ...............................................................................................................
 
Palun
teha mulle koostatud raviplaani muudatus.
hüvitada mulle osutatud tervishoiuteenus / meditsiiniseade / ravim / (vajalik alla kriipsutada)
  maksumuses .................... eurot.
 
Täpsustavad asjaolud: ....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 
Taotleja nimi: ...................................................................................................................................
Allkiri: ......................................................................               Kuupäev: ..........................................
 
Kaitseväe arstliku komisjoni kooskõlastus: ......................................................................................
Komisjoni esimees: ..........................................................................................................................
Pitser:
Allkiri: ......................................................................               Kuupäev: ..........................................

 

LISA 5
Kaitseministri 15. mai 2009. a määruse nr 21 «Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud isikule sotsiaalteenuste tagamise ulatus ja kord»
lisa 2
(kaitseministri 17.09.2010. a määruse nr 21 sõnastuses)

SUUNAMISKIRI REHABILITATSIOONITEENUSELE

Suunamiskirja kuupäev ja number
  Taotleja andmed:
Ees- ja perekonnanimi ...............................................................................
Isikukood ...............................................................................
Elukoht ...............................................................................
Kontakttelefon ...............................................................................
E-posti aadress ...............................................................................
 
Taotleja on kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud isik, kellel on tuvastatud puue ning kellel on õigus saada sotsiaalteenuseid kaitseväeteenistuse seaduse § 1631 lõike 2 alusel kehtestatud korras ja ulatuses.
 
Käesolev suunamiskiri on antud: (ebavajalik lahter välja jätta)
Isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks.
Isiku olulised diagnoosid: ........................................................................................................
Rehabilitatsiooniteenuse osutajale hüvitatakse taotleja rehabilitatsioonivajaduse hindamise
ja rehabilitatsiooni planeerimisega seotud kulud. Taotleja majutuse kulu statsionaarse
rehabilitatsiooniteenuse osutamise ajal hüvitatakse vajadusel kuni .............. eurot ööpäevas.
Rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.
Käesolevale suunamiskirjale on lisatud kaitseväe arstliku komisjoni poolt kinnitatud tegevuskava,
milles on märgitud isikule rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja maht.
Käesoleva suunamiskirja alusel tagatakse isikule .............. aastal:
1) tegevuskavas märgitud rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavad teenused maksumusega
  kuni .............. eurot;
2) tegevuskavas märgitud teenuste osutamiseks vajalik ööpäevaringne majutus maksimaalse
  maksumusega .............. eurot ühe ööpäeva kohta, kogumaksumusega kuni .............. eurot.
   
Suunamiskirja väljastaja: ....................................................................................................
  (nimi ja allkiri)
Ametikoht ....................................................................................................
Aadress ....................................................................................................
Kontaktisiku andmed: ....................................................................................................
  (nimi, telefon ja e-posti aadress)

 

LISA 6
Kaitseministri 15. mai 2009. a määruse nr 21 «Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud isikule sotsiaalteenuste tagamise ulatus ja kord»
lisa 4
(kaitseministri 17.09.2010. a määruse nr 21 sõnastuses)

ARVE REHABILITATSIOONITEENUSE OSUTAMISE KOHTA

Arve saaja: ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
Arve number: ................................................................................
Väljastamise kuupäev: ................................................................................
Isiku, kellele rehabilitatsiooniteenust osutati, ees- ja perekonnanimi ning isikukood:
...........................................................................................................................................................................
Rehabilitatsiooniteenuse osutamist juhendanud isiku ees- ja perekonnanimi, telefon ja e-posti aadress:
...........................................................................................................................................................................

Teenuse või tegevuse nimetus

Teenuse osutamise või tegevuse ajavahemik

Ühik

Hulk

Ühiku hind
eurodes

Hind kokku

Algus (kuupäev) Lõpp (kuupäev)
             
             
             
SUMMA ............... eurot  

Arvele on lisatud: (märkida X)

___ Suunamiskirja alusel koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan.
___ Tegevuskava, millele on kantud andmed rehabilitatsiooniteenuse raames osutatud teenuste
  ja nende tulemuse hindamise kohta.
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine suunamiskirja alusel on lõpetatud / jätkub (alla joonida).
Kinnitan, et olen saanud arvel näidatud teenuseid.
Isiku allkiri ja kuupäev: ................................................................................
Arve koostaja: ................................................................................
  (ees- ja perekonnanimi, allkiri)

/otsingu_soovitused.json