Teksti suurus:

Riigilõivu määra välisvaluutasse arvutamise kord Eesti välisesinduses ja Eesti riigipiiril

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 68, 516

Riigilõivu määra välisvaluutasse arvutamise kord Eesti välisesinduses ja Eesti riigipiiril

Vastu võetud 21.09.2010 nr 46

Määrus kehtestatakse «Riigilõivuseaduse» § 10 lõigete 3 ja 6 alusel.

§ 1.  Riigilõivu määra välisvaluutasse ümberarvutamine

  (1) Eesti välisesinduse konsulaarteenuse ja Eesti riigipiiril tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu määr arvutatakse välisvaluutasse ümber taotluse esitamise kuu esimesel tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel.

  (2) Kuu esimesel tööpäeval esitatud taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv eelmise kuu esimesel tööpäeval kehtinud kursi alusel.

  (3) Välisvaluuta suhtes, mille kurssi Euroopa Keskpank ei fikseeri, kasutatakse asjaomase riigi keskpanga fikseeritud euro kurssi.

  (4) Kui ümberarvutatud riigilõivu määr ei ole täisarvuline, ümardatakse see ülespoole täisarvuni. Kui sel viisil ümardatud riigilõivu ei ole võimalik tasuda vastavas vääringus maksevahendite käibelt puudumise tõttu, ümardatakse riigilõivu määr ülespoole 5- või 0-lõpulise täisarvuni.

§ 2.  Riigilõivu tasumine välisesinduses

  Kui Eesti välisesinduse asukohariigi põhivaluuta ei ole euro, tehakse sularaha arveldused ainult paberrahaga.

§ 3.  Riigilõivu tasumine riigipiiril

  (1) Eesti riigipiiril tehtava toimingu eest võib tasuda riigilõivu Eestis käibel olevas rahas või USA dollarites.

  (2) Eesti riigipiiril tehakse sularaha arveldused USA dollarites ainult paberrahaga.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen LIGI
Minister

Tea VARRAK
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json