Teksti suurus:

Riigilõivu sularahas vastuvõtmise, tasumise kontrollimise ja tagastamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.09.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 68, 517

Riigilõivu sularahas vastuvõtmise, tasumise kontrollimise ja tagastamise kord

Vastu võetud 21.09.2010 nr 47

Määrus kehtestatakse «Riigilõivuseaduse» § 9 lõike 7, § 11 lõike 4 ja § 13 lõike 2 alusel.

1. peatükk RIIGILÕIVU SULARAHAS VASTUVÕTMISE KORD 

§ 1.  Riigilõivu sularahas vastuvõtmise kohustus

  Riigilõivu võtja on kohustatud riigilõivu tasuja soovil vastu võtma sularahas kuni 10-eurose riigilõivu.

§ 2.  Riigilõivu sularahas vastu võtva isiku määramine

  Riigilõivu vastu võtva asutuse juht määrab isiku, kellel on õigus riigilõivu sularahas vastu võtta.

§ 3.  Sularahas vastuvõtmise kviitungi väljastamine

  Riigilõivu sularahas vastuvõtmisel väljastatakse kviitung. Riigilõivu sularahas vastuvõtja täidab tasuja juuresolekul sularaha vastuvõtmise kviitungi kahes eksemplaris, millest esimene antakse tasujale.

§ 4.  Nõuded kviitungile

  Kviitung peab sisaldama sularaha vastu võtva asutuse nimetust ning muid «Raamatupidamise seaduse» § 7 lõikes 1 nimetatud rekvisiite. Kviitungi väljastamise, kasutamise ja säilitamise kord sätestatakse asutuse raamatupidamise sise-eeskirjas.

§ 5.  Vastuvõetud riigilõivu ülekandmine

  Vastuvõetud riigilõiv kantakse Rahandusministeeriumi riigilõivude pangakontole vähemalt kaks korda kuus (5. ja 20. kuupäeval). Kui ülekandmisele kuuluv summa on alla 20 euro, kantakse see üle üks kord kuus (20. kuupäeval). Eesti Vabariigi välisesinduste vastuvõetud riigilõiv kantakse riigieelarvesse «Riigieelarve seaduse» § 23 lõike 11  alusel antud rahandusministri määrusega kehtestatud korras.

2. peatükk RIIGILÕIVU TASUMISE KONTROLLIMISE KORD 

§ 6.  Kontrollimise kohustus

  Riigilõivu võtja on kohustatud enne lõivustatud toimingu tegemist kontrollima riigilõivu sularahas tasumist või lõivu laekumist pangakontole, kui seadusest ei tulene teisiti.

§ 7.  Riigilõivu tasumist tõendav kviitung

  Kui riigilõiv võeti vastu sularahas, esitab riigilõivu tasuja kviitungi. Riigilõivu võtja kontrollib kviitungil esitatud andmete õigsust ning veendub, et antud kviitungit ei ole esitatud koos varasema taotlusega erineva toimingu tegemiseks. Riigilõivu võtja jätab toimingu dokumentide juurde kviitungi või selle koopia või kirjutab kviitungi numbri, kuupäeva ja tasutud summa kliendi taotlusele, kinnitades andmeid oma allkirjaga. Kviitungit võib säilitada ka elektrooniliselt vastavas andmebaasis.

§ 8.  Laekumise kontrollimine

  Kui riigilõiv tasutakse ülekandega riigilõivu võtja näidatud pangakontole, siis kontrollib riigilõivu võtja enne toimingu tegemist riigilõivu laekumist vastavalt konto väljavõttelt. Riigilõivu võtja teeb riigilõivu laekumise kontrollimisel märke selle kohta, millise toimingu eest riigilõiv on tasutud. Märkel kajastatakse toimingu number, kuupäev, toimingu eest võetava lõivu summa ja toimingu tegija nimi. Kliendi taotlusele kirjutab riigilõivu võtja toimingu numbri, laekumise kuupäeva ja summa, kinnitades andmeid oma allkirjaga.

§ 9.  Elektroonilisel teel kontrollimine

  Konto väljavõtteid ja sularahakviitungeid kontrollib riigilõivu võtja elektroonilisel teel, võimaluse korral vastavas andmebaasis. Elektroonilisel teel kontrollimisel võib käesoleva määruse §-des 8 ja 9 nõutud konto väljavõttele ning kliendi taotlusele lisatud märked asendada elektroonilise informatsiooniga vastavas andmebaasis. Andmebaasis salvestatakse ka riigilõivu võtja isik ning tema kirjalik allkiri ei ole nõutav.

3. peatükk RIIGILÕIVU TAGASTAMISE KORD 

§ 10.  Riigilõivu tagastamise taotlemine

  Riigilõivu tasunud isikul on õigus esitada riigilõivu võtnud asutusele taotlus riigilõivu tagastamiseks koos riigilõivu tasumist tõendava originaaldokumendiga kahe aasta jooksul riigilõivu tasumise aasta lõpust arvates. Originaaldokumenti ei esitata juhul, kui riigilõivu võtnud asutusel on võimalik kontrollida riigilõivu laekumist elektroonilisel teel.

§ 11.  Tagastamise taotlus

  Riigilõivu tagastamise taotluses märgitakse:
  1) riigilõivu tasunud füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel isiku sünnikuupäev või juriidilise isiku nimi ja registrikood või selle puudumisel notariaalse asutamistehingu tõestamistoimingu number, mittenotariaalse asutamise puhul asutajatele äriregistri veebipõhises teabesüsteemis antud asutamisnumber, kui need on olemas;
  2) panga nimi ja riigilõivu tasuja kontonumber, millelt makse sooritati, juhul kui lõivu ei tasutud sularahas;
  3) makse sooritamise kuupäev;
  4) riigilõivu võtnud asutuse nimi;
  5) riigilõivu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber);
  6) toimingu nimetus, mille eest tasutud lõivu tagastamist taotletakse, riigilõivu summa ja tagastamise alus;
  7) riigilõivu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja isikukood või selle puudumisel isiku sünnikuupäev või registrikood või selle puudumisel notariaalse asutamistehingu tõestamistoimingu number, mittenotariaalse asutamise puhul asutajatele äriregistri veebipõhises teabesüsteemis antud asutamisnumber, kui need on olemas).

§ 12.  Riigilõivu tagastamine

  (1) Riigilõivu võtnud asutus kontrollib riigilõivu tagastamise taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse täitmise korrektsust. Riigilõivu tagastamise otsus tehakse ja riigilõiv tagastatakse 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

  (2) Riigilõivu ei tagastata, kui ei ole võimalik tuvastada riigilõivu tasunud isikut või isikut, kelle eest riigilõiv on tasutud. Riigilõivu tagastamisest keeldumine vormistatakse otsusena.

§ 13.  Tagastamise või tagastamisest keeldumise otsus

  (1) Kui riigilõiv on tasutud riigilõivu võtjale sularahas, märgib asutus riigilõivu tagastamise korral isikule tagastatavale riigilõivu tasumise kviitungile tagastamise otsuse numbri ja kuupäeva.

  (2) Tagastamise või tagastamisest keeldumise otsus väljastatakse riigilõivu tasunud isikule. Kui taotlusele oli lisatud riigilõivu tasumist tõendav dokument, tagastatakse see koos otsusega.

§ 14.  Tagasikanne

  Tagastamise otsuse alusel teeb lõivu võtnud asutuses selleks volitatud isik riigilõivu tagasikande Riigikassas avatud vastavalt riigilõivude kontolt. Eesti välisesinduses tehakse riigilõivu tagasikanne vastava välisesinduse pangakontolt või vajadusel kassast.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen LIGI
Minister

Tea VARRAK
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json