Teksti suurus:

Sõidu- ja toitlustuskulude katteks kutsealusele ja reservväelasele hüvitise maksmise kord ja ulatus

Sõidu- ja toitlustuskulude katteks kutsealusele ja reservväelasele hüvitise maksmise kord ja ulatus - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Sõidu- ja toitlustuskulude katteks kutsealusele ja reservväelasele hüvitise maksmise kord ja ulatus

Vastu võetud 09.08.2005 nr 23
RTL 2005, 90, 1339
jõustumine 21.08.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.09.2010RT I 2010, 68, 514 jõust. 1.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõike 12 ja § 127 lõike 10 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kutsealuse ning reservväelase kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramisega Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis ja kutsealuse kutsesobivuse määramisel viibimisega ning vastavalt «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõikes 7 või § 127 lõikes 8 sätestatud juhul arstlikul läbivaatusel või uuringutel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude katteks kutsealusele ning reservväelasele makstava hüvitise (edaspidi hüvitis) maksmise kord ja ulatus.

§ 2.  Hüvitise ulatus

  (1) Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramisega kutsealusele ning reservväelasele Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis ja kutsealuse kutsesobivuse määramisel viibimisega makstava hüvitise ulatus on 9,60 eurot
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (2) «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõikes 7 või § 127 lõikes 8 sätestatud juhul arstlikul läbivaatusel või uuringutel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude katteks kutsealusele ning reservväelasele makstava hüvitise ulatus on 7,70 eurot.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

§ 3.  Hüvitise maksmine

  (1) Kutsealusel või reservväelasel on õigus käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud ulatuses hüvitisele, kui ta viibis kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks arstlikus komisjonis ning läbis arstlikus komisjonis ettenähtud ulatuses arstliku läbivaatuse ning kutsealusena osales «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõike 10 alusel kaitseministri kehtestatud korras füüsilise ja psühholoogilise sobivuse hindamiseks vajalike testide sooritamisel.

  (2) Kutsealusel või reservväelasel on õigus käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud ulatuses hüvitisele, kui ta «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõikes 7 või § 127 lõikes 8 sätestatud juhul Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni esimehe poolt suunatuna läbis täiendava arstliku läbivaatuse või uuringu raviasutuses.

  (3) Hüvitise maksmiseks esitab kutsealune või reservväelane (edaspidi hüvitise taotleja) Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse, milles märgib oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, pangakonto numbri ning allkirja ja kuupäeva. Juhul kui hüvitise taotleja soovib hüvitise väljamaksmist postiasutuse kaudu, märgib ta avalduses pangakonto numbri asemel oma elukohajärgse postiasutuse nimetuse.

  (4) Taotluse menetlemisel kontrollib Kaitseressursside Amet esitatud taotluse vastavust käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele ning teeb hüvitise maksmise või maksmisest keeldumise otsuse 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Hüvitise maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kohta teeb Kaitseressursside Amet kande kaitseväekohustuslaste riiklikku registrisse.

  (5) Kaitseressursside Amet kannab hüvitise taotleja pangakontole või esitab väljamaksmiseks postiasutuse kaudu 5 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud otsuse tegemise päevale järgnevast päevast.

  (6) Kaitseressursside Amet keeldub hüvitise maksmisest, kui hüvitise maksmiseks puudub alus või kui hüvitise taotleja esitas valeandmeid.

  (7) Hüvitise maksmisest keeldumise kohta koostab Kaitseressursside Amet põhjendatud otsuse ning teeb hüvitise maksmisest keeldumise otsuse hüvitise taotlejale teatavaks 20 päeva jooksul otsuse tegemisest.

  (8) Hüvitise maksmisest keeldumise otsuse peale on isikul õigus esitada vaie Kaitseressursside Ametile «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korras.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 2005. a 1. augustist.

/otsingu_soovitused.json