Teksti suurus:

Ajateenijale ja kaadrikaitseväelasele riigi kulul eriarstiabi, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamise kord ja ulatus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Ajateenijale ja kaadrikaitseväelasele riigi kulul eriarstiabi, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamise kord ja ulatus
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

Vastu võetud 10.05.2007 nr 15
RTL 2007, 41, 695
jõustumine 19.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2008RTL 2008, 7, 7527.01.2008 (rakendatakse alates 1.01.2008)
09.04.2009RTL 2009, 35, 45119.04.2009
27.08.2010RT I 2010, 63, 46110.09.2010
17.09.2010RT I 2010, 68, 51401.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 163 lõike 41 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ajateenijale ja kaadrikaitseväelasele riigi kulul eriarstiabi, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamise kord ja ulatus.
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

2. peatükk AJATEENIJALE JA KAADRIKAITSEVÄELASELE ERIARSTIABI JA MEDITSIINISEADMETE TAGAMISE KORD JA ULATUS 
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

§ 2.  Ajateenijale ja kaadrikaitseväelasele eriarstiabi ja meditsiiniseadmete tagamise kord
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

  (1) Ajateenijale ja kaadrikaitseväelasele (edaspidi koos kaitseväelane) tagatakse riigi kulul eriarstiabi «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 20 lõike 1 tähenduses ning eriarsti või hambaarsti poolt välja kirjutatud meditsiiniseade «Meditsiiniseadme seaduse» § 3 tähenduses. Eriarstiabi osutamise vajaduse otsustab struktuuriüksuse arst või kaitseväe juhataja poolt kinnitatud muu struktuuriüksuse arst (edaspidi väeosa arst ), kes suunab eriarstiabi vajava kaitseväelase eriarsti või hambaarsti juurde konsultatsioonile, terviseuuringule või ravile ning kooskõlastab tervishoiuteenuse osutamise või meditsiiniseadme soetamise kaitseväe juhataja või tema poolt volitatud isikuga käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud juhul.
[RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

  (2) Kaitseväelane suunatakse väeosa arsti poolt eriarsti või hambaarsti juurde konsultatsioonile, terviseuuringule või ravile eriarstiabi osutamise tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juurde «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 42 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Suunamise otsuse kannab väeosa arst kaitseväelase tervisekaardile. Erakorralise eriarstiabi osutamise vajadusest teavitab kaitseväelane väeosa arsti esimesel võimalusel.

  (3) Konsultatsiooni, terviseuuringu või ravi ning meditsiiniseadme väljakirjutamise kohta teeb eriarst või hambaarst kande suunatud kaitseväelase saatekirjale või kaitseväelasele väljastatakse eraldi konsultatsiooni otsus, terviseuuringu või ravi tulemuse andmed, mis lisatakse kaitseväelase tervisekaardile.

  (4) Rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise ajal tagatakse kaitseväelasele eriarstiabi ja meditsiiniseadmed kokkuleppel asjaomaste riikidega.
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

  (5) [Kehtetu – RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

  (6) Kaitseväelasele, tagatakse hambaravi osutamine kaitseväes. Hambaravi vajav kaitseväelane suunatakse tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja juurde, kui kaitseväes puuduvad võimalused vajaliku ravi osutamiseks.

  [RTL 2008, 7, 75 - jõust. 27.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

§ 3.  Kaitseväelasele eriarstiabi ja meditsiiniseadmete tagamise ulatus
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

  (1) Kaitseväelasele, tagatakse eriarstiabi ja eriarsti või hambaarsti poolt väljakirjutatud meditsiiniseade (välja arvatud nägemisteravust korrigeerivad läätsed või prillid) Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest igakordselt 640 euro ulatuses väeosa arsti otsuse alusel. Juhul kui tervishoiuteenuse või meditsiiniseadme eeldatav maksumus ületab 640 eurot kooskõlastatakse tervishoiuteenuse osutamine või meditsiiniseadme soetamine kaitseväe juhataja või tema poolt volitatud isikuga.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (2) [Kehtetu – RTL 2008, 7, 75 - jõust. 27.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (3) Kaitseväelasele, tagatakse väeosa arsti otsusega nägemisteravust korrigeerivad läätsed või prillid maksumusega igakordselt kuni 96 eurot järgmistel juhtudel:
  1) teenistuse ajal on kindlaks tehtud nägemisteravuse langus;
  2) prillid on purunenud teenistusülesannete täitmisel.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (4) [Kehtetu – RTL 2008, 7, 75 - jõust. 27.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (5) Õhuväe õhusõiduki meeskonnaliikmele ja rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetatud kaitseväelasele tagatakse üks paar tagavaraprille maksumusega kuni 96 eurot.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Kaitseväelasele, tagatakse hambaravi NATO standardiseerimiskokkuleppes STANAG 2466 kehtestatud nõuete tagamiseks. Proteesi paigaldamine tagatakse juhul, kui hamba või proteesi purunemine toimus teenistusülesannete täitmisel.

§ 4.  Eriarstiabi ja meditsiiniseadmete eest tasumine
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

  (1) Eriarsti või hambaarsti poolt osutatud ambulatoorse või statsionaarse tervishoiuteenuse või väljakirjutatud meditsiiniseadme eest tasumine, mille eest tasumise kohustust ei ole üle võtnud Eesti Haigekassa, toimub kaitseväelase konsultatsioonile, terviseuuringule või ravile suunanud arsti otsuse alusel väeosa või asutuse, kus asub kaitseväelase teenistuskoht, eelarvest.

  [RTL 2008, 7, 75 - jõust. 27.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (2) [Kehtetu – RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

  (3) Eriarst või hambaarst esitab tema juurde suunatud kaitseväelasele osutatud ambulatoorse või statsionaarse tervishoiuteenuse eest tasumiseks arve kaitseväelase teenistuskohale. Juhul kui kaitseväelane tasub osutatud tervishoiuteenuse eest ise, esitab ta viivitamatult väeosale või asutusele, kus asub tema teenistuskoht, tasumist tõendava dokumendi ja avalduse osutatud tervishoiuteenuse hüvitamiseks. Kaitseväelasele hüvitatakse osutatud tervishoiuteenuse maksumus 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates avalduse ja tasumist tõendava dokumendi esitamisest.

  (4) Väeosa arsti suunamiseta ning käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud juhul kaitseväe juhataja või tema poolt volitatud isikuga kooskõlastamata eriarsti või hambaarsti poolt kaitseväelasele osutatud ambulatoorset või statsionaarset tervishoiuteenust või väljakirjutatud meditsiiniseadet ei hüvitata.
[RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

  (5) Kaitseväelasele hüvitatakse eriarsti või hambaarsti poolt väljakirjutatud meditsiiniseadme maksumus väeosa arsti või käesoleva määruse § 3 lõikes 1 sätestatud juhul kaitseväe juhataja või tema poolt volitatud isiku otsuse alusel. Meditsiiniseadme maksumuse hüvitamiseks esitab kaitseväelane tasumist tõendava dokumendi ja avalduse väeosa arstile. Kaitseväelasele hüvitatakse meditsiiniseade 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates avalduse ja tasumist tõendava dokumendi esitamisest.
[RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

  (6) Hüvitise saamiseks tuleb avaldus koos tasumist tõendava dokumendiga esitada 90 päeva jooksul tasumise päevast alates.
[RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

3. peatükk AJATEENIJALE JA KAADRIKAITSEVÄELASELE RAVIMITE TAGAMISE KORD JA ULATUS 

§ 5.  Kaitseväelasele ravimite tagamine

  (1) Ajateenijale tagatakse riigi kulul ravimid «Ravimiseaduse» § 2 lõike 1 tähenduses täies ulatuses.

  (2) Kaadrikaitseväelasele tagatakse riigi kulul ravimid täies ulatuses järgmistel juhtudel:
  1) ravimi on väljakirjutanud kaitseväe väeosa arst;
[RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]
  2) ravimi on väljakirjutanud eriarst või hambaarst, kelle juurde kaadrikaitseväelane oli suunatud «Kaitseväeteenistuse seaduse § 42 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras;
  3) ravimi on väljakirjutanud eriarst kaadrikaitseväelase erakorraliselt statsionaarsel ravil viibimise korral.

  (3) Kaitseväelasele tagatakse ravim kaitseväe väeosa arsti otsuse alusel. Otsus ravimite väljastamise kohta kantakse kaitseväelase tervisekaardile.
[RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

  (4) Kaitseväelasele väljastatakse ravimid kaitseväe poolt.
[RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

  (5) Kaitseväelasele riigi kulul tagatud ravimite väljastamise arvestust peetakse kaitseväes.
[RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

§ 6.  Kaadrikaitseväelase poolt soetatud ravimite hüvitamine

  (1) Kui kaitseväes puudub võimalus eriarsti või hambaarsti poolt väljakirjutatud ravimi väljastamiseks, siis hüvitatakse selle maksumus kaadrikaitseväelase teenistuskoha eelarvest.
[RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

  (2) [Kehtetu – RTL 2008, 7, 75 - jõust. 27.01.2008 – rakendatakse alates 1.01.2008]

  (3) Hüvitise saamiseks tuleb 90 päeva jooksul tasumise päevast alates esitada suunamise teinud väeosa arstile vastav avaldus koos tasumist tõendava dokumendiga. Väeosa arst edastab avalduse koos tasumist tõendava dokumendiga teenistuskohale hüvitise väljamaksmiseks. Ravimi maksumus hüvitatakse 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates avalduse ja tasumist tõendava dokumendi esitamisest.
[RTL 2009, 35, 451 - jõust. 19.04.2009]

§ 7.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json