Teksti suurus:

Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud ja tegevteenistuseks mittekõlblikuks tunnistatud isikule tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamise ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud ja tegevteenistuseks mittekõlblikuks tunnistatud isikule tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamise ulatus ja kord
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

Vastu võetud 07.04.2009 nr 16
RTL 2009, 35, 449
jõustumine 19.04.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.08.2010RT I 2010, 63, 46110.09.2010
17.09.2010RT I 2010, 68, 51401.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 163 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse isikule, kes on haigestunud või saanud vigastada tegevteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu ja tunnistatud kaitseväe arstliku komisjoni (edaspidi komisjon) otsusega tegevteenistuseks mittekõlblikuks ning seetõttu teenistusest vabastatud (edaspidi isik), Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvevahendite arvelt teenistusülesannete täitmise tõttu saadud tervisekahjustusest tingitud tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete ja ravimite, mille eest tasumise kohustust ei ole üle võtnud Eesti Haigekassa, tagamise ulatus ja kord.
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

§ 2.  Tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete ja ravimite tagamine
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

  (1) Isikule tagatakse tervishoiuteenused, meditsiiniseadmed ja ravimid kaitseväe eelarvevahendite arvelt raviplaani alusel.
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

  (2) Tervishoiuteenused, meditsiiniseadmed või ravimid tagatakse isikule kaitseväe kaudu.
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

  (3) Kui kaitseväes puudub võimalus vajaliku tervishoiuteenuse, meditsiiniseadme või ravimi tagamiseks, hüvitatakse osutatud tervishoiuteenuse või soetatud ravimi maksumus isiku poolt tasutud kuluarvete alusel.
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

§ 3.  Raviplaan

  (1) Raviplaanis nähakse ette isikule raviks vajalikud meetmed ja tegevused nende tervisehäirete osas, mille tekkimisel on komisjoni otsusega tuvastatud seos teenistusülesannete täitmisega.

  (2) Komisjon koostab ja kinnitab raviplaani 30 päeva jooksul isiku tegevteenistuseks mittekõlblikuks tunnistamisest arvates.

  (3) Kui isik on tervise seisundi alusel tunnistatud tegevteenistuseks mittekõlblikuks, aga talle ei ole koostatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul raviplaani, võib isik esitada komisjonile taotluse raviplaani koostamiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul koostab ja kinnitab komisjon raviplaani 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (5) Kui raviplaani koostamiseks on vajalikud täiendavad terviseuuringud või eriarstide konsultatsioonid, pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 4 nimetatud tähtaeg nende läbiviimise aja võrra.

  (6) Raviplaan peab sisaldama:
  1) vajalike tervishoiuteenuste loetelu ja nende osutamise ajakava;
  2) vajalike ravimite loetelu, ravimiannuseid ja ravikuuri pikkust;
  3) järgmise arstliku läbivaatuse aega komisjonis;
  4) vajalike meditsiiniseadmete loetelu, kogust ja kasutusaega.
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

  (7) Raviplaanis võib ette näha ravi osutamise välisriigis, kui vähemalt kahe eriarsti poolt on isikule näidustatud ravi, mida ei ole võimalik osutada Eestis. Eriarstide arvamus peab sisaldama järgmist:
  1) hinnang tervishoiuteenuse osutamise võimalikkusele Eestis;
  2) hinnang selle kohta, kas tervishoiuteenuse osutamine on isikule näidustatud;
  3) hinnang selle kohta, kas tervishoiuteenusel on tõendatud meditsiiniline efektiivsus;
  4) hinnang selle kohta, kas tervishoiuteenuse eesmärgi saavutamise keskmine tõenäosus on vähemalt 50 protsenti;
  5) hinnang selle kohta, millises välisriigi raviasutuses on soovitav ravi läbi viia;
  6) hinnang selle kohta, milline on prognoos soovitud ravi rakendamisel ja mitterakendamisel.

  (8) Raviplaan koos vajalike dokumentidega edastatakse isikule paberkandjal allkirja vastu.

  (9) Isik on kohustatud esimesel võimalusel komisjoni teavitama raviplaani alusel teostatud eriarstide konsultatsioonide otsustest ning operatsioonide, protseduuride ja terviseuuringute tulemustest, esitades nimetatud tervishoiuteenuse osutamist tõendavad dokumendid.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud dokumentide alusel võib komisjon kutsuda isiku vajadusel arstlikule läbivaatusele enne raviplaanis märgitud tähtaega.

  (11) Raviplaanis ettenähtud tähtaja saabumisel hindab komisjon isiku tervise seisundit raviplaanis märgitud tervisehäirete osas ning teeb otsuse raviplaani jätkamise, muutmise või lõpetamise kohta.

§ 4.  Raviplaani muutmine

  (1) Komisjon muudab raviplaani, kui käesoleva määruse § 3 lõike 9 alusel esitatud dokumentidest selgub vajadus raviplaani muutmiseks või isik esitab komisjonile käesoleva määruse lisas toodud vormile vastava taotluse.

  (2) Komisjon otsustab raviplaani muutmise või sellest keeldumise 10 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates ning teavitab sellest isikut kirjalikult 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 5.  Raviplaani lõpetamine

  (1) Komisjonil on õigus teha otsus raviplaani lõpetamise kohta tervikuna või kindla tervisehäire osas, kui:
  1) isikul tuvastatud tervisehäire on paranenud ning ta ei vaja enam ravi;
  2) isik mõjuva põhjuseta ei täida talle arsti poolt määratud ja raviplaanis ette nähtud ravi;
  3) isik mõjuva põhjuseta ei ilmu raviplaanis ette nähtud tähtajal arstlikule läbivaatusele komisjonis.

  (2) Raviplaani lõpetamise korral käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kaotab isik õiguse tervishoiuteenuste ja ravimite tagamisele seoses haigusjuhtumi või vigastusega, mille ennetamiseks või mille vastu oli raviplaanis määratud ravi otseselt suunatud.

§ 6.  Tervishoiuteenuste tagamise ulatus

  (1) Isikule tagatakse raviplaanis ette nähtud tervishoiuteenused teenuse osutamisel Eestis kuni 3196 euro ulatuses ning välisriigis osutamise korral kuni 12 783 euro ulatuses aastas raviplaani koostamisest arvates.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui isikule on raviplaanis ette nähtud tervishoiuteenused, mille maksumus ühe aasta jooksul ületab käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirmäärasid, otsustab tervishoiuteenuste tagamise kaitseväe juhataja või tema poolt volitatud isik.

§ 61.  Meditsiiniseadmete tagamise ulatus

  (1) Isikule tagatakse raviplaanis ette nähtud meditsiiniseadmed kuni 3196 euro ulatuses aastas raviplaani koostamisest arvates.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui isikule on raviplaanis ette nähtud meditsiiniseade, mille maksumus ületab käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirmäära, otsustab meditsiiniseadme tagamise kaitseväe juhataja või tema volitatud isik.

§ 7.  Ravimite tagamise ulatus

  (1) Isikule tagatakse raviplaanis ette nähtud ravimid kuni 1279 euro ulatuses aastas raviplaani koostamisest arvates.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Kui isikule on raviplaanis ette nähtud ravimid, mille maksumus ühe aasta jooksul ületab käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud piirmäära, otsustab ravimite tagamise kaitseväe juhataja või tema poolt volitatud isik.

§ 8.  Hüvitise taotlemine

  (1) Raviplaanis ette nähtud ning isiku poolt tasutud tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete või ravimite kuluarvete hüvitamiseks esitab isik komisjonile, hiljemalt 30 päeva jooksul tervishoiuteenuse osutamisest, meditsiiniseadme või ravimi soetamisest arvates, käesoleva määruse lisas toodud vormile vastava taotluse ning lisab sellele kulu tõendava dokumendi.
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

  (2) Isik on kohustatud teavitama komisjoni viivitamatult taotluses esitatud andmete muutumisest.

§ 9.  Taotluse menetlemine ja hüvitise maksmine

  (1) Komisjon kontrollib taotluse ja kuluarvete vastavust raviplaanile.

  (2) Tervishoiuteenused, meditsiiniseadmed või ravimid, mis ei kajastu raviplaanis, ei kuulu hüvitamisele.
[RT I 2010, 63, 461 - jõust. 10.09.2010]

  (3) Kui taotlus vastab raviplaanile, hüvitatakse käesoleva määruse § 8 lõikes 1 nimetatud kuluarved ja kaitsevägi kannab hüvitise 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates taotluses toodud pangaarvele.

  (4) Kui taotluses esineb puudusi, siis teavitab kaitsevägi sellest isikut kirjalikult 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva ega pikem kui 30 päeva.

  (5) Kui taotlus ei vasta raviplaanile, jätab kaitsevägi taotluse rahuldamata, teavitades sellest isikut kirjalikult.

Lisa 

/otsingu_soovitused.json