Teksti suurus:

Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud isikule sotsiaalteenuste tagamise ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud isikule sotsiaalteenuste tagamise ulatus ja kord

Vastu võetud 15.05.2009 nr 21
RTL 2009, 42, 566
jõustumine 23.05.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.09.2010RT I 2010, 68, 51401.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 1631 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud isikule, kellel on haigestumise või vigastuse tagajärjel tuvastatud puue, (edaspidi isik) sotsiaalteenuste tagamise kord ja ulatus osas, mis ei ole tagatud «Sotsiaalhoolekande seaduse» alusel.

  (2) Isiku puude raskusaste ja lisakulud tuvastatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses» sätestatud korras.

  (3) Määruses käsitletakse järgmiste sotsiaalteenuste osutamist «Sotsiaalhoolekande seaduse» tähenduses:
  1) rehabilitatsiooniteenus;
  2) proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite (edaspidi tehniline abivahend) andmine.

  (4) Käesoleva määruse alusel tekkivad kulud kaetakse Kaitseministeeriumi valitsemisala valitsusasutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku eelarvest, arvestades isiku teenistuskohta.

2. peatükk SOTSIAALTEENUSTE TAGAMISE KORD JA ULATUS 

§ 2.  Sotsiaalteenuste tagamise kord

  (1) Isik esitab sotsiaalteenuste saamiseks kaitseväe arstlikule komisjonile vormikohase taotluse (lisa 1).

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlusele tuleb lisada koopia:
  1) Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  2) isiklikust rehabilitatsiooniplaanist (edaspidi rehabilitatsiooniplaan), kui see on koostatud Sotsiaalkindlustusameti suunamisel.

  (3) Isiku, kellel puudub rehabilitatsiooniplaan, suunab kaitseväe arstlik komisjon suunamiskirja (lisa 2) alusel rehabilitatsiooniteenuse osutaja juurde rehabilitatsiooniplaani koostamiseks.

  (4) Kaitseväe arstlik komisjon otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 15 tööpäeva jooksul kõigi nõutavate dokumentide laekumise päevast alates. Taotluse rahuldamata jätmise otsust tuleb põhjendada.

  (5) Taotluse rahuldamise korral koostab ja kinnitab kaitseväe arstlik komisjon sotsiaalteenuste osutamise tegevuskava (edaspidi tegevuskava, lisa 3), milles on välja toodud isikule vajalikud sotsiaalteenused ja lisavajadused isiku iseseisva toimetuleku või töötamise soodustamiseks. Tegevuskava koostatakse kuni isikul tuvastatud puude kestuseni.

  (6) Kaitseväe arstliku komisjoni otsus väljastatakse isikule allkirja vastu. Otsuse koopia edastatakse Kaitseväe Logistikakeskusele (edaspidi logistikakeskus).

  (7) Logistikakeskus viib vähemalt üks kord aastas läbi tegevuskava täitmise vahehindamise ning vajadusel teeb kaitseväe arstlikule komisjonile ettepaneku tegevuskava muutmiseks või täiendamiseks. Tegevuskava võib muuta või täiendada ka isiku põhjendatud taotluse alusel.

  (8) Tegevuskava muutmisel või täiendamisel lõikes 7 sätestatud juhtudel teeb kaitseväe arstlik komisjon otsuse käesoleva paragrahvi lõikeid 4 kuni 6 järgides.

§ 3.  Rehabilitatsiooniteenuse tagamise kord

  (1) Rehabilitatsiooniteenuse saamist koordineerib logistikakeskus lähtuvalt rehabilitatsiooniteenuse osutajaga sõlmitud lepingust.

  (2) Isikule, kellel tegevuskava kohaselt on õigus saada rehabilitatsiooniteenust, väljastab logistikakeskus suunamiskirja (lisa 2) rehabilitatsiooniteenuse saamiseks. Suunamiskirjale lisatakse tegevuskava koopia. Rehabilitatsiooniteenuse osutaja juurde saabumisel peab isikul olema kaasas ka isiklik rehabilitatsiooniplaan.

  (3) Rehabilitatsiooniteenuse osutajale hüvitatakse:
  1) rehabilitatsiooniteenuse osutamise kulu vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 256 «Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine» sätestatud teenuste loetelule ja hindadele;
  2) rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks vajaliku ööpäevaringse majutuse kulu kuni 32 eurot ühe ööpäeva kohta;
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]
  3) sõidukulu majandustegevuse registris märgitud rehabilitatsiooniteenuse osutamise asukohast isiku elukohta ja isiku elukohast rehabilitatsiooniteenuse osutamise asukohta, kui rehabilitatsiooniteenuse osutamine on isiku tervisliku seisundi tõttu vajalik isiku elukohas, arvestades ühe hüvitatava kilomeetri maksumuseks 0,20 eurot.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Rehabilitatsiooniteenuse osutajale hüvitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kulud esitatud arve (lisa 4) alusel. Arvele lisatakse rehabilitatsiooniteenuse osutamise käigus koostatud rehabilitatsiooniplaan või tegevuskava, millele on rehabilitatsiooniteenuse osutaja poolt kantud andmed osutatud teenuste ja nende tulemuse hindamise kohta.

§ 4.  Rehabilitatsiooniteenuse tagamise ulatus

  (1) Isikule tagatakse ühel kalendriaastal rehabilitatsiooniteenus vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 256 «Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine» sätestatud rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelule ja hindadele kuni 2237 euro ulatuses.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Välisriigis osutatava rehabilitatsiooniteenuse korral tagatakse isikule rehabilitatsiooniteenus tegevuskavas ettenähtud mahus.

  (3) Isikule tagatakse riigisisese rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks vajalik ööpäevaringne majutus kuni 32 euro ulatuses ühe ööpäeva kohta, kuid mitte rohkem kui 800 eurot ühes kalendriaastas.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Rehabilitatsiooniteenuse välisriigis osutamise korral korraldab isiku, tegevuskavas märgitud vajadusel ka ühe saatja, majutuse ning transpordi logistikakeskus. Välisriigis osutatava rehabilitatsiooniteenuse korral tagatakse isikule ja tegevuskavas märgitud vajaduse korral ühele saatjale ööpäevaringne majutus kuni 128 eurot ööpäevas, kui seda ei ole ettenähtud rehabilitatsiooniteenuse osutamise lepingus. Transpordi korraldamisel tagatakse transport võimalikult madalaima hinnaklassi ulatuses.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Tegevuskava täitmise vahehindamise tulemuste, samuti isiku põhjendatud taotluse alusel võib kaitseväe arstliku komisjoni otsusega käesolevas paragrahvis kehtestatud piirmäärasid suurendada kuni kahekordse ulatuseni kalendriaastas.

  (6) Tegevuskava välist rehabilitatsiooniteenust ei hüvitata.

  (7) Mõjuva põhjuseta kasutamata rehabilitatsiooniteenust samaväärse teenusega ei asendata ning isikult nõutakse käesoleva määruse alusel tehtud kulude hüvitamist.

§ 5.  Sõidukulude hüvitamine

  (1) Isikule hüvitatakse siseriikliku rehabilitatsiooniteenuse saamiseks sõidukulu isiku elukohast rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta ja tagasi, arvestades ühe hüvitatava kilomeetri maksumuseks 0,20 eurot või sõidupileti maksumus, kuid mitte rohkem kui 208 eurot ühes kalendriaastas. Nimetatud piirmäära võib kaitseväe arstliku komisjoni otsusega suurendada kuni kahekordse ulatuseni kalendriaastas.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Sõidukulu hüvitamiseks esitab isik 30 päeva jooksul kulutuse tegemisest logistikakeskusele taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, postiaadress ja telefoninumber;
  2) arvelduskonto number, kuhu hüvitis kantakse, ning konto omaniku nimi;
  3) andmed rehabilitatsiooniteenuse saamisega seotud sõidukulu tekkimise aja, lähte- ja sihtkoha kohta ning läbitud vahemaa kilomeetrites, kui hüvitist ei taotleta sõidupileti alusel.

  (3) Lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatakse sõidukulu tekkimist tõendav dokument.

  (4) Sõidukulu hüvitamise otsuse tegemisel arvestatakse rehabilitatsiooniteenuse osutaja poolt esitatud teavet rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta.

  (5) Logistikakeskus otsustab sõidukulu hüvitamise või sellest keeldumise 30 päeva jooksul kõigi nõutavate dokumentide laekumise päevast arvates. Tähtaja ennistamise taotlemisel rakendatakse «Haldusmenetluse seaduses» sätestatut.

  (6) Tegevuskavas ettenähtud saatja sõidukulu hüvitatakse vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatud korrale.

§ 6.  Tehnilise abivahendi andmise kord ja ulatus

  (1) Tehnilise abivahendi taotlemine ja eraldamine toimub vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruses nr 79 « Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» sätestatule, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 4 nimetatud tingimuste osas.

  (2) Jäseme kaotuse korral tagatakse kaotatud jäseme kohta kuni kolm erinevat proteesi, millest üks on ette nähtud kaotatud jäseme põhifunktsiooni täitmiseks.

  (3) Eritellimusel valmistatud proteesi maksumus tagatakse kuni 6392 euro ulatuses.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (4) Kaitseväe arstlik komisjon otsustab isiku põhjendatud taotluse alusel tehnilise abivahendi tagamise, kui:
  1) tehniline abivahend ei kuulu soodustingimustel eraldamisele vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruses nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» sätestatule, sealhulgas kindlaks määratud abivahendite kasutusaega ja piirhindu arvestades;
  2) tehnilise abivahendi vajadust ei ole märgitud tegevuskavas;
  3) tehnilise abivahendi maksumus ületab käesoleva paragrahvi lõikes 3 kehtestatud piirmäära.

  (5) Kaitseväe arstlik komisjon teeb lõikes 4 nimetatud otsuse 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Kaitseväe arstlikul komisjonil on õigus taotlejalt küsida täiendavat teavet. Täiendava teabe küsimise ajaks peatub taotluse läbivaatamise tähtaeg. Taotluse rahuldamise korral täiendab kaitseväe arstlik komisjon tegevuskava. Tehnilise abivahendi tagamise või tagamisest keeldumise otsust tuleb põhjendada.

  (6) Isikule tagatakse sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» alusel eraldatav tehniline abivahend tasuta või omaosaluse hüvitamise kaudu, välja arvatud käsijuhtimisele kohandatud sõiduauto soetamisel või kapitalirendile võtmisel.

  (7) Omaosaluse hüvitamise taotlemiseks tuleb kaitseväe arstlikule komisjonile esitada taotlus ja kulu tegemist tõendav dokument 30 päeva jooksul kulutuse tegemisest alates. Kaitseväe arstlik komisjon teeb otsuse hüvitamise kohta 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest. Hüvitamisest keeldumise otsust tuleb põhjendada. Tähtaja ennistamise taotlemisel rakendatakse «Haldusmenetluse seaduses» sätestatut.

  (8) Käesoleva määruse alusel tehnilise abivahendi andmist korraldab logistikakeskus.

Kaitseministri 15. mai 2009. a määruse nr 21
«Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud isikule sotsiaalteenuste tagamise ulatus ja kord»
lisa 1SOTSIAALTEENUSTE TAOTLUS

(esitab isik või tema seaduslik esindaja kaitseväe arstlikule komisjonile)

                           Taotleja andmed:
  Ees- ja perekonnanimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Isikukood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Postiaadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Elukoht1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Kontakttelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  E-postiaadress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Palun koostada sotsiaalteenuste osutamise tegevuskava ning suunata rehabilitatsiooniteenusele.

 

Palun eraldada protees, ortopeediline või muu abivahend.

Vajan / ei vaja saatjat sõitmiseks rehabilitatsiooniteenuse osutaja juurde2.

Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid:

koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;

koopia isiklikust rehabilitatsiooniplaanist;

koopia . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .

Olen nõus minu isikuandmete, sh delikaatsete isikuandmete töötlemise ja töötlemiseks edastamisega kolmandatele isikutele, kui see on vajalik minu rehabilitatsiooniteenusele suunamiseks, rehabilitatsiooniplaani koostamiseks ja tegevuskavas märgitud teenuste osutamiseks.

Kuupäev

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nimi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allkiri

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1 – täidetakse juhul, kui isiku elukoht ja postiaadress on erinevad;
2 – vajalik alla joonida.

 

Kaitseministri 15. mai 2009. a määruse nr 21
«Teenistusülesannete täitmise
tõttu haigestunud või vigastada saanud isikule sotsiaalteenuste tagamise ulatus ja kord»
lisa 2
(Kaitseministri 17.09.2010. a määruse nr 21 sõnastuses)
[RT I 2010, 68, 514 – jõust. 1.01.2011]SUUNAMISKIRI REHABILITATSIOONITEENUSELE

Suunamiskirja kuupäev ja number

 

                      Taotleja andmed:

Ees- ja perekonnanimi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Isikukood

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elukoht

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakttelefon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-posti aadress

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Taotleja on kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud isik, kellel on tuvastatud puue ning kellel on õigus saada sotsiaalteenuseid kaitseväeteenistuse seaduse § 1631 lõike 2 alusel kehtestatud korras ja ulatuses.

 

Käesolev suunamiskiri on antud: (ebavajalik lahter välja jätta)

Isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks.

Isiku olulised diagnoosid: . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Rehabilitatsiooniteenuse osutajale hüvitatakse taotleja rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimisega seotud kulud. Taotleja majutuse kulu statsionaarse rehabilitatsiooniteenuse osutamise ajal hüvitatakse vajadusel kuni . . . . . eurot ööpäevas.  

Rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.

Käesolevale suunamiskirjale on lisatud kaitseväe arstliku komisjoni poolt kinnitatud tegevuskava, milles on märgitud isikule rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja maht.

Käesoleva suunamiskirja alusel tagatakse isikule . . . . . aastal:

1) tegevuskavas märgitud rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavad teenused maksumusega kuni . . . . . eurot;

2) tegevuskavas märgitud teenuste osutamiseks vajalik ööpäevaringne majutus maksimaalse maksumusega . . . . . eurot ühe ööpäeva kohta, kogumaksumusega kuni . . . . . eurot.  

Suunamiskirja väljastaja:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nimi ja allkiri)

Ametikoht

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aadress

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontaktisiku andmed:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nimi, telefon ja e-posti aadress)

Kaitseministri 15. mai 2009. a määruse nr 21
«Teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud isikule sotsiaalteenuste tagamise ulatus ja kord»
lisa 3SOTSIAALTEENUSTE OSUTAMISE TEGEVUSKAVA

Kinnitatud kaitseväe arstliku komisjoni . . . . . a otsusega nr . . . . .

Tegevuskava kehtib kuni . . . . . a.

Isiku ees- ja perekonnanimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isikukood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavad teenused

Eesmärk Teenused

(loetelust märkida X)

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Ajakava (kestus, sagedus) Teostaja Märge tegevuse täitmise ja aja (sagedus, ajavahemik) kohta* Tulemuse hindamine*
  Tegevuskava täitmise juhendamine ja täitmise tulemuste hindamine          
  Füsioterapeudi teenus          
  Tegevusterapeudi / Loovterapeudi teenus          
  Sotsiaaltöötaja teenus          
  Eripedagoogi teenus          
  Psühholoogi teenus          
  Logopeedi teenus          
  . . . . . . . . . . . . .  . .          


Tehniliste abivahendite vajadus (lisada loeteluna)

Abivahendi nimetus (vajadusel kirjeldada) Kogus Eritellimusel/ masstoode Kasutusaeg Märkused Teostaja Märge väljastamise kohta (aeg, kogus)*
             
             
             


Lisavajadused (märkida X, vajadusel täiendada loetelu)

Isik vajab saatjat.
Rehabilitatsiooniteenuse osutamine on isiku tervisliku seisundi tõttu vajalik isiku elukohas.
Isik vajab töötamiseks ümberõpet või töökeskkonna tingimuste kohandamist (Isikule sobiva või vastunäidustatud tegevusala või tööülesande kirjeldus esitada muude märkuste juures)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . .

Muud märkused:
* Täidab teostaja (asutuse nimi, teostaja spetsialist nimeliselt).

 

Kaitseministri 15. mai 2009. a määruse nr 21
«Teenistusülesannete täitmise tõttu
haigestunud või vigastada saanud isikule sotsiaalteenuste tagamise ulatus ja kord»
lisa 4
(Kaitseministri 17.09.2010. a määruse nr 21 sõnastuses)
[RT I 2010, 68, 514 – jõust. 1.01.2011]ARVE REHABILITATSIOONITEENUSE OSUTAMISE KOHTA

Arve saaja:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

Arve number:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

Väljastamise kuupäev:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .

Isiku, kellele rehabilitatsiooniteenust osutati, ees- ja perekonnanimi ning isikukood:  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

Rehabilitatsiooniteenuse osutamist juhendanud isiku ees- ja perekonnanimi, telefon ja e-posti aadress:Teenuse või tegevuse nimetus

Teenuse osutamise või tegevuse ajavahemik

Ühik

Hulk

Ühiku hind eurodes

Hind kokku

Algus (kuupäev)

Lõpp (kuupäev)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUMMA

. . . . . . . .

eurotArvele on lisatud: (märkida X)  

___

Suunamiskirja alusel koostatud isiklik rehabilitatsiooniplaan.

___

Tegevuskava, millele on kantud andmed rehabilitatsiooniteenuse raames osutatud teenuste ja nende tulemuse hindamise kohta.

 

Rehabilitatsiooniteenuse osutamine suunamiskirja alusel on lõpetatud / jätkub (alla joonida).

 

Kinnitan, et olen saanud arvel näidatud teenuseid.

 

Isiku allkiri ja kuupäev:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .

 

Arve koostaja:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . .
                (ees- ja perekonnanimi, allkiri)/otsingu_soovitused.json