Teksti suurus:

Taastusravi osutamise ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.09.2014
Avaldamismärge:

Taastusravi osutamise ulatus ja kord

Vastu võetud 27.05.2009 nr 23
RTL 2009, 45, 615
jõustumine 06.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.09.2010RT I 2010, 68, 51401.01.2011

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 52 lõike 22 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse riigieelarvest Kaitseministeeriumi kaudu rahastatava taastusravi osutamise kord ja ulatus alljärgnevatele isikutele:
  1) kaitseväelane;
  2) eruväelane;
  3) kaitseliitlane;
  4) «Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» § 2 lõigetes 1 ja 2 ja § 4 lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi represseeritud isik);
  5) kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu hukkunud kaitseväelase perekonnaliige (edaspidi perekonnaliige).

  (2) Kaitseväelane on käesoleva määruse mõistes «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud isik.

  (3) Eruväelane on käesoleva määruse mõistes «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 13 nimetatud isik.

  (4) Perekonnaliikmed on käesoleva määruse mõistes isikud, kes kaitseväelase hukkumise hetkel kuulusid kaitseväelase perekonda «Perekonnaseaduse» mõistes.

§ 2.  Taastusravi osutamise alus

  (1) Isikule võimaldatakse taastusravi vaid ühel § 1 lõikes 1 toodud alusel.

  (2) Perekonnaliikmele võimaldatakse taastusravi kolme aasta jooksul arvates kaitseväelase hukkumisest.

  (3) Kaitseliitlasele osutatakse taastusravi kehtiva Kaitseliidu liikmekaardi olemasolu korral.

  (4) Represseeritud isikule osutatakse taastusravi kehtiva represseeritu tunnistuse olemasolu korral.

  (5) Eruväelasele, kaitseliitlasele, represseeritud isikule ning perekonnaliikmele ettenähtud taastusravi võimaldatakse ainult Seli Tervisekeskuses.

  (6) Eruväelasele, kaitseliitlasele, represseeritud isikule ning perekonnaliikmele taastusravi osutamise eelduseks on perearsti või taastusarsti saatekiri. Kaitseväelasele taastusravi osutamise eelduseks on kaitseväelase ametikohajärgse struktuuriüksuse arsti või kaitseväelasele kaitseväe juhataja poolt kinnitatud muu struktuuriüksuse arsti (edaspidi koos kaitseväe struktuuriüksuse arst) otsus.

§ 3.  Kaitseväelasele taastusravi osutamise ulatus ja kord

  (1) Kaitseväelasele taastusravi osutamise vajaduse ja ulatuse määrab kaitseväe struktuuriüksuse arst. Struktuuriüksuse arst suunab vajadusel kaitseväelase taastusarsti konsultatsioonile.

  (2) Kaadrikaitseväelasele osutatava taastusravi maksumus on kuni 640 eurot kalendriaastas. Taastusravi, mille eeldatav maksumus ületab 640 eurot, osutamise otsustab kaitseväe struktuuriüksuse arsti ettepanekul «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 14 lõikes 1 sätestatud teenistuskoha juht või tema poolt volitatud isik.
[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

  (3) Kaitseväelase suunab taastusravi teenuse osutaja juurde kaitseväe struktuuriüksuse arst.

  (4) Käesoleva määruse alusel kaitseväelasele osutatava taastusravi kulud kaetakse teenistuskoha eelarvest.

§ 4.  Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamise ulatus

  (1) Käesoleva määruse alusel Seli Tervisekeskuses osutatav taastusravi on isikule tasuta.

  (2) Eruväelasele, kaitseliitlasele, represseeritud isikule ja perekonnaliikmele võimaldatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses üks kord kalendriaasta jooksul kestusega kuni kaks nädalat, välja arvatud lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel.

  (3) Kaitseliitlasele, kes on teenistuskohustuste täitmisel saanud kehavigastuse, võimaldatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi perearsti või taastusarsti saatekirjas määratud ulatuses ja kooskõlastatult Seli Tervisekeskuse direktoriga.

  (4) Ühe aasta jooksul arvates kaitseväelase hukkumisest võimaldatakse perekonnaliikmele taastusravi Seli Tervisekeskuses perearsti või taastusarsti saatekirjas määratud ulatuses ja kooskõlastatult Seli Tervisekeskuse direktoriga.

  (5) Kaitseväelasele tagatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses vastavalt vajadusele. Ajateenijate taastusravi kestus Seli Tervisekeskuses kooskõlastatakse kaitseväe struktuuriüksuse arsti ja Seli Tervisekeskuse direktori poolt.

§ 5.  Seli Tervisekeskuses taastusravi osutamise kord

  (1) Eruväelasel, kaitseliitlasel, represseeritud isikul ja perekonnaliikmel tuleb riigieelarvest Kaitseministeeriumi kaudu rahastatava taastusravi taotlemiseks esitada Seli Tervisekeskusele kirjalik avaldus, mis peab sisaldama järgmist:
  1) avaldaja ees- ja perekonnanimi;
  2) avaldaja sünniaeg või isikukood;
  3) kontaktaadress ja teised kontaktandmed.

  (2) Avaldusele lisatakse teave kuuluvusest § 1 lõikes 1 toodud isikute hulka, kaitseliitlase ja represseeritud isik puhul koopia vastavalt Kaitseliidu liikmekaardist või represseeritu tunnistusest.

  (3) Seli Tervisekeskus registreerib laekunud avalduse saabumisel ning avaldaja kantakse taastusravi saamise järjekorda. Taastusravi saamise järjekorda kandmisel võetakse arvesse vaid üks nõuetekohane avaldus kalendriaastas isiku kohta. Kalendriaastas isiku poolt kahe või enama nõuetekohase avalduse esitamisel täiendavaid avaldusi järgmisesse kalendriaastasse üle ei kanta.

  (4) Nõuetele mittevastava avalduse esitajat või käesoleva määruse alusel taastusravi saama mitteõigustatud isikut ei kanta taastusravi saamise järjekorda.

  (5) Seli Tervisekeskus teavitab isikut taastusravi saamise järjekorda kandmisest ja järjekorra numbrist 30 päeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (6) Isiku võib taastusravi saamise järjekorrast eemaldada, kui ilmnevad Seli Tervisekeskusest mitteolenevad asjaolud või isikul puudub käesoleva määruse alusel õigus taastusravi saada. Eemaldamisest ja selle põhjusest teavitatakse isikut.

  (7) Taastusravikuuride jaotuse järgmiseks kalendriaastaks § 1 lõikes 1 toodud kategooriate vahel otsustab Seli Tervisekeskuse direktor kooskõlastatult kaitseministriga hiljemalt 1. novembril. Taastusravikuuride jaotamisel võetakse arvesse taastusravi saamise järjekorda ning taastusravikuuride kogumaksumus ühes kalendriaastas ei või ületada selleks riigieelarves ettenähtut.

  (8) Seli Tervisekeskus teavitab isikut, kellele lõikes 7 nimetatud otsuse alusel on võimalik taastusravi osutada, hiljemalt 30. novembril taastusravi osutamise ajast. Seli Tervisekeskusel on õigus taastusravi osutamise aega muuta, kui ilmnevad Seli Tervisekeskusest mitteolenevad asjaolud. Muutusest teavitatakse isikut.

  (9) Taastusravile ettenähtud ajal tulemata jätmisest peab otsuses märgitud isik Seli Tervisekeskust teavitama vähemalt 15 päeva enne Seli Tervisekeskuse poolt saadetud teates märgitud taastusravi osutamise aega. Kasutamata taastusravikuuri ei asendata. Mõjuva põhjuseta teavitamata jätmise korral on Seli Tervisekeskusel õigus nõuda isikult taastusravikuuri võimaldamisega kaasnenud kulude hüvitamist.

  (10) Kasutamata taastusravikuuride täiendava jaotamise taastusravile ettenähtud ajal tulemata jätnud isikute arvelt otsustab Seli Tervisekeskuse direktor, arvestades lõikes 3 nimetatud järjekorda.

/otsingu_soovitused.json