Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 69, 524

Keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 23.09.2010 nr 54

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määruse nr 51 «III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» (RTL 2004, 38, 258) § 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 90 järgmises sõnastuses:

«90) hallhüljes Halichoerus grypus

§ 2. Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruses nr 87 «Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine» (RTL 2007, 2, 15; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega võetakse Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 4 lõike 2 punkti 141 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi kassikaku (Bubo bubo) soodsa seisundi tagamiseks kaitse alla väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad.»;

2) esimene normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25).»

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json