Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2011
Avaldamismärge:RT III 2010, 42, 181

Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine

Vastu võetud 23.09.2010 nr 377


«Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ratifitseerimise seaduse» § 2, «Välisõhu kaitse seaduse» § 1207 lõike 1 ja «Riigihangete seaduse» § 10 lõike 5 alusel:

1. Volitada keskkonnaministrit kirjutama alla Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahelisele Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppele (edaspidi kokkulepe) ning kokkuleppe muudatustele.

2. Määrata rahandusminister kokkuleppe alusel ning selles sätestatud mahus saadavate finantsvahendite kasutajaks ning pärast kokkuleppe jõustumist suunata finantsvahendid riigiasutuste ja riigi või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute kasutuses olevate, korralduse lisas «Abikõlblikud hooned ja hoonekompleksid» nimetatud hoonete energiatarbimist vähendavateks investeeringuteks.

3. Keskkonnaministeeriumil kanda kokkuleppe alusel saadavad finantsvahendid pärast nende laekumist viie tööpäeva jooksul finantsvahendite kasutajale.

4. Pärast kokkuleppe jõustumist rahandusministril kasutada kokkuleppe alusel saadavaid finantsvahendeid kokkuleppes sätestatud mahus toetuse andmise haldamiseks, sealhulgas seire ning järelevalvega seotud tegevuseks, mõju ja tulemuse hindamiseks, aruandluseks, auditeerimiseks ning üldise teadlikkuse tõstmiseks.

5. Määrata kokkuleppes sätestatud mahus ja punktis 2 toodud investeeringute tegemiseks vajalike riigihangete korraldajaks Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.

6. Korralduse lisas «Abikõlblikud hooned ja hoonekompleksid» nimetatud Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi ja Põltsamaa Gümnaasiumi hoone energiatarbimist vähendavaid investeeringuid võib teha üksnes pärast nimetatud kinnisasjade võõrandamist või pikaajalisse kasutusse andmist riigile või Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile.

7. Finantsvahendite kasutajal esitada iga aasta 31. juuliks Vabariigi Valitsusele aruanne kokkuleppe alusel saadud finantsvahendite kasutamise kohta eelnenud kalendriaastal. Lõpparuanne esitada hiljemalt 31. juuliks 2014. a.

 

  Peaminister   Andrus ANSIP
  Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes   Aivar RAHNO

 

LISA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json