Teksti suurus:

Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2021, 20

Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine1

Vastu võetud 27.12.2006 nr 87
RTL 2007, 2, 15
jõustumine 12.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
23.09.2010RT I 2010, 69, 52401.10.2010
29.05.2017RT I, 09.06.2017, 319.06.2017
23.02.2021RT I, 02.03.2021, 1712.03.2021

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Püsielupaikade kaitse-eesmärgid
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

  Kassikaku püsielupaikade kaitse-eesmärk on Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 4 lõike 2 punkti 141 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi kassikaku (Bubo bubo) väljaspool kaitsealasid asuvate elupaikade kaitse liigi soodsa seisundi tagamiseks. Märjakaasiku ja Pedase püsielupaigas on kaitse-eesmärgiks lisaks nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi vanad loodusmetsad (9010*) kaitse.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

§ 2.   Kassikaku püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kassikaku püsielupaigad:
  1) Pedase püsielupaik Pedase ja Vihterpalu külas Padise vallas;
  2) Vaila püsielupaik Vaila ja Vääna-Jõesuu külas Harku vallas.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

  (2) Hiiu maakonnas võetakse kaitse alla Märjakaasiku kassikaku püsielupaik Suureranna külas Hiiu vallas.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

  (3) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kassikaku püsielupaigad:
  1) Einbi püsielupaik Einbi külas Noarootsi vallas;
  2) Sviby püsielupaik Sviby ja Rumpo külas Vormsi vallas;
  3) Norrby püsielupaik Norrby ja Söderby külas Vormsi vallas.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

  (4) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised kassikaku püsielupaigad:
  1) [Kehtetu - RT I, 02.03.2021, 17 - jõust. 12.03.2021]
  2) Rääma püsielupaik Kilksama ja Tammiste külas Sauga vallas;
  3) Tammiste püsielupaik Tammiste külas Sauga vallas.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

  (41) Saare maakonnas võetakse kaitse alla Triigi kassikaku püsielupaik Triigi külas ja Leisi alevikus Leisi vallas.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

  (5) Kassikaku püsielupaikade asukohad ja vööndite piirid on esitatud määruse lisas olevatel kaartidel.2

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.   Kaitsekord

  (1) Kassikaku püsielupaiga maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) jahipidamine 1. septembrist 31. jaanuarini;
  2) sõidukiga sõitmine Pedase, Märjakaasiku ja Vaila püsielupaika jäävatel teedel, arvestades käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 sätestatut.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

  (4) Sihtkaitsevööndis on lubatud:
  1) inimeste viibimine, sh sõidukiga sõitmine, kalapüük, marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine, 1. augustist 31. jaanuarini, muul ajal on inimeste viibimine sihtkaitsevööndis lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti valitsemisega seotud tegevuse korral ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustööl;
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]
  2) [kehtetu - RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

  (5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) Einbi, Rääma, Sviby, Tammiste ja Triigi püsielupaika jäävatel teedel sõidukitega sõitmine, arvestades käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 sätestatut;
[RT I, 02.03.2021, 17 - jõust. 12.03.2021]
  2) [kehtetu - RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]
  3) sihtkaitsevööndis liigi elutingimuste säilitamiseks või parandamiseks vajalikud tööd, sh alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamine 1. septembrist 31. jaanuarini;
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]
  4) sihtkaitsevööndis olemasolevate rajatiste hooldustööd ning maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine 1. septembrist 31. jaanuarini;
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]
  5) piiranguvööndis veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine 1. septembrist 31. jaanuarini;
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]
  6) sihtkaitsevööndis tootmisotstarbeta ehitise püstitamine püsielupaiga tarbeks 1. septembrist 31. jaanuarini;
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]
  7) piiranguvööndis männi puhtpuistute kujundamine;
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]
  8) piiranguvööndis biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

  (6) Püsielupaiga piiranguvööndis on lubatud:
  1) [kehtetu - RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]
  2) raie, sh uuendusraie, 1. septembrist 31. jaanuarini;
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]
  3) kalapüük;
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]
  4) tee ehitamine enne käesoleva määruse jõustumist notariaalselt kinnitatud teeservituutide alusel Vaila püsielupaigas.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist notariaalselt kinnitatud teeservituutide alusel on tee ehitamine lubatud Vaila püsielupaigas.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

§ 6.   Kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks keskkonnaministri 13. detsembri 2006. a määruse nr 73 „Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine” paragrahvi 2 lõike 8 punkt 2 ja sama määruse lisas esitatud Triigi kanakulli püsielupaiga kaart.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]


1  
[Kehtetu - RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

3 Püsielupaigad, mis on loetletud määruse § 2 lõike 1 punktis 1, lõikes 2 ja lõike 4 punktis 1, asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.
[RT I, 09.06.2017, 3 - jõust. 19.06.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json