Teksti suurus:

Vaatleja staatus Riigikogu valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.11.2012
Avaldamismärge:

Vaatleja staatus Riigikogu valimistel

Vastu võetud 08.11.2006 nr 17
RTL 2006, 83, 1526
jõustumine 01.12.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.09.2010RT I 2010, 70, 53402.10.2010

Määrus kehtestatakse «Riigikogu valimise seaduse» § 15 lõike 4 punkti 9 alusel.

§ 1. Vaatlejatunnistus

 (1) Vaatlejatunnistuse saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, milles märgitakse taotleja nimi ja keda ta esindab.

 (2) Taotlus tuleb esitada hiljemalt valimispäeval.

 (3) Vabariigi Valimiskomisjonile esitavad vaatlejatunnistuse saamiseks taotluse:
 1) välisriigi esindaja;
 2) rahvusvahelise organisatsiooni esindaja.

 (4) Maakonna valimiskomisjonile esitavad vaatlejatunnistuse saamiseks taotluse:
 1) välisriigi kohaliku omavalitsuse organi esindaja;
 2) erakonna esindaja;
 3) üksikkandidaat;
 4) muu isik.

 (5) Vabariigi Valimiskomisjon või maakonna valimiskomisjon registreerib vaatleja tema taotluse alusel ning annab talle vaatlejatunnistuse (vorm lisatud). Vaatlejatunnistusele pannakse Vabariigi Valimiskomisjoni või maakonna valimiskomisjoni pitsati jäljend.
[RT I 2010, 70, 534 - jõust. 02.10.2010]

§ 2. Vaatleja õigused ja kohustused

 (1) Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end valimiskomisjonile esitlema ning esitama vaatlejatunnistuse.

 (2) Vaatleja võib viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni koosolekul, samuti jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist.

 (3) Vaatleja võib jälgida elektroonilise hääletamise korraldamist, sealhulgas elektroonilise hääletamise süsteemi võtmehalduse protseduure, häälte tühistamist ning hääletamistulemuste kindlakstegemist.

 (4) Vaatlejal on õigus kirjutada üles hääletamiskasti või selle ava pitseerimisel kasutatud turvaplommide numbrid.
[RT I 2010, 70, 534 - jõust. 02.10.2010]

 (5) Vaatleja ei või segada valimiskomisjoni tööd ega osaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes.

 (6) Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud Riigikogu valimise seaduses ettenähtud juhtudel.

 (7) Vaatleja ei täida oma kohustusi ega saa kasutada vaatleja õigusi valimiskomisjoni liikme ülesannete täitmisel.

 (8) Vaatleja võib vaatluse tulemuste kokkuvõtte esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kirjalikult aadressil Lossi plats 1A, 15181 Tallinn või elektrooniliselt elektronposti aadressil val@riigikogu.ee.

§ 3. Seaduserikkumisest teavitamine

  Kui vaatleja juhib valimiskomisjoni tähelepanu väidetavale seaduserikkumisele, teavitab valimiskomisjon sellest kõrgemalseisvat valimiskomisjoni.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Vaatlejatunnistuse vorm 

/otsingu_soovitused.json