Teksti suurus:

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektriahju energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.05.2015
Avaldamismärge:RT I 2010, 71, 541

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektriahju energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile1

Vastu võetud 28.09.2010 nr 70

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 «Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks» § 1 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektrivõrgust toidetava elektriahju (edaspidi ahi) energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile. Nõudeid kohaldatakse ka muu seadme osaks olevale ahjule.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) ahjule, mis võib lisaks elektrile kasutada ka muid energiaallikaid;
  2) ahjule, mida ei käsitle harmoneeritud standardid;
  3) portatiivsele ahjule, mis ei ole statsionaarne seade ja mille mass on alla 18 kilogrammi, eeldusel, et ahi ei ole mõeldud sisseehitatud seadmeks;
  4) kasutatud ahjule ja enne 2003. aasta 30. juunit turule lastud ahjule.

  (3) Määrus ei reguleeri ahju aurutusfunktsiooni energiatarbimist, välja arvatud kuuma auru funktsioon.

§ 2.  Energiamärgistus

  (1) Ahi peab olema tootja, tema volitatud esindaja või importija (edaspidi tarnija) poolt varustatud lisas 1 esitatud vormi kohase energiamärgistusega.

  (2) Energiamärgistus võib sisaldada ka andmeid ahju poolt tekitatava müra kohta.

  (3) Energiamärgistus paigaldatakse selgelt nähtavalt ahju uksele. Mitme küpsetuskambriga ahju igale küpsetuskambrile paigaldatakse eraldi energiamärgistus, välja arvatud küpsetuskamber, mida ei käsitle harmoneeritud standardid.

§ 3.  Tootekirjeldus

  (1) Ahju tootekirjelduses olevad andmed võib esitada ka tabelina, mis hõlmab mitut sama tarnija poolt tarnitavat mudelit ja mille puhul ettenähtud andmed esitatakse lõikes 2 kindlaksmääratud järjekorras.

  (2) Ahju tootekirjelduses esitatakse järgmised andmed:
1) tarnija kaubamärk;
2) tarnija mudelitähis;
3) mudeli küpsetuskambri energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt määruse lisale 2 ja väljendatakse kujul «Energiatõhususe klass .... skaalas A (vähem tarbiv) kuni G (rohkem tarbiv)»; need andmed võib esitada tabelis muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (vähem tarbiv) kuni G-ni (rohkem tarbiv) ning samuti soojendusfunktsiooni tunnusmärk, milles energiatõhususe klass on määratud;
4) kui andmed on esitatud tabelis ja kui mõnele tabelis loetletud mudelile on antud Euroopa Liidu ökomärgis, võib selle teabe tabelisse juurde lisada; sel juhul on rea pealkiri «Euroopa Liidu ökomärgis» ja tabelisse kantakse ökomärgise koopia;
5) ahju energiatarve kilovatt-tundides standardkoormusel erinevatele soojendusfunktsioonidele (tavaline või õhu sundkonvektsioon või kuum aur), mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
6) küpsetuskambri kasulik maht liitrites, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
7) ahju suurus vastavalt kasulikule mahule määratakse kindlaks järgmiselt:

  väike: 12 liitrit ≤ maht < 35 liitrit
  keskmine: 35 liitrit ≤ maht < 65 liitrit
  suur: 65 liitrit ≤ maht.


Energiamärgisel olev tunnusnool paigutatakse asjakohase mahuga samale kõrgusele;
8) standardkoormusel küpsetamiseks kuluv aeg, mis määratakse kindlaks vastavalt harmoneeritud standarditele;
9) vajadusel energiatõhusust määravas funktsioonis mõõdetud müratase;
10) teave ahju elektritarbest soojendamiseta funktsioonis ja kõige madalamal elektritarbimise režiimil juhul, kui võetakse vastu harmoneeritud standard ahju elektritarbimisele ooterežiimil;
11) suurima küpsetusplaadi pindala ruutsentimeetrites määratletuna vastavalt harmoneeritud standarditele.

  (3) Kui tootekirjelduse juurde lisatakse energiamärgistuse värviline või mustvalge koopia, tuleb tootekirjeldusse märkida ainult märgistuselt puuduvad andmed.

§ 4.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehnilises dokumentatsioonis peavad sisalduma:
  1) ahju tarnija nimi ja aadress;
  2) ahju mudeli üheseks ja lihtsaks identifitseerimiseks vajalik üldkirjeldus;
  3) ahju mudeli konstruktsiooni põhilised iseärasused ja eelkõige energiatarvet oluliselt mõjutavaid asjaolusid käsitlevad andmed, sealhulgas ka asjakohased joonised;
  4) harmoneeritud standardites sätestatud katsetamismenetluste kohaselt tehtud asjakohaste mõõtmiskatsete protokollid;
  5) ahju kasutusjuhend selle olemasolu korral.

  (2) Tarnija säilitab ahju tehnilist dokumentatsiooni kontrollimiseks kättesaadavana viis aastat pärast selle tootmise lõpetamist.

§ 5.  Müümine ja kasutusse andmine sidevahendi abil

  (1) Kui ahju, sealhulgas integreeritud köökidesse sisseehitatavat ahju, pakutakse müügiks või kasutamiseks sidevahendi abil nii, et potentsiaalsel ostjal ei ole eeldatavasti võimalik ahju näha, nagu näiteks kirjaliku pakkumise, postimüügikataloogi, interneti või elektroonilistel andmekandjatel olevate kuulutuste puhul, peab pakkumise teatis sisaldama järgnevat teavet allpool toodud järjekorras:
  1) tarnija kaubamärk ja mudelitähis;
  2) mudeli energiatõhususe klass, mida väljendatakse vastavalt § 3 lõike 2 punkti 3 nõuetele;
  3) ahju energiatarve vastavalt § 3 lõike 2 punkti 5 nõuetele;
  4) küpsetuskambri kasulik maht vastavalt § 3 lõike 2 punkti 6 nõuetele;
  5) ahju suurus vastavalt kasulikule mahule, arvestades § 3 lõike 2 punkti 7 nõudeid;
  6) vajadusel müratase.

  (2) Kui soovitakse esitada muud tootekirjelduses sisalduvat teavet, peab see teave olema esitatud § 3 lõikes 2 määratletud vormis ja lisatud eespool nimetatud teabele tootekirjelduse jaoks ettenähtud järjekorras.

§ 6.  Ahju energiatõhususe klass

  Ahju iga küpsetuskambri energiatõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt lisale 2.

§ 7.  Energiatarbe määramine

  Energiamärgistuses sisalduvate andmete määramise metoodika peab vastama ahju energiatarvet käsitlevate harmoneeritud standardite nõuetele.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


1Komisjoni direktiiv 2002/40/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate elektriahjude energiamärgistuse alased sätted (EÜT L 128, 15.05.2002, lk 45–56), muudetud direktiiviga 2006/80/EÜ (ELT L 362, 20.12.2006, lk 67–91).

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json