Teksti suurus:

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 72, 546

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” muutmine

Vastu võetud 29.09.2010 nr 64

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 1, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 75 lõike 3 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 30 lõike 3 alusel.

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruses nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; RT I 2010, 60, 410) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktori kvalifikatsiooninõuded» sõnadega «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli direktori kvalifikatsiooninõuded»;

2) paragrahvi 15 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded» sõnadega «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded»;

3) paragrahvi 23 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli või klassi või õpiraskustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded» sõnadega «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli või klassi või õpiraskustega õpilaste klassi õpetaja kvalifikatsiooninõuded»;

4) paragrahvi 30 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilaskodu või pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded» sõnadega «Nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega, tundeelu- ja käitumishäiretega, kasvatuse eritingimusi, lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõpet vajavate õpilaste kooli õpilaskodu või pikapäevarühma kasvataja kvalifikatsiooninõuded».

Minister Tõnis LUKAS
Kantsler Janar HOLM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json