Teksti suurus:

Andmete loetelu kuumaveekatla edasimüügil ja nende edastamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.01.2013
Avaldamismärge:RT I 2010, 72, 547

Andmete loetelu kuumaveekatla edasimüügil ja nende edastamise kord

Vastu võetud 29.09.2010 nr 71

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» § 33 lõike 2 alusel.

§ 1. Kohaldamisala

 (1) Määrus kehtestab nõuded elektriga, vedel-, gaas- või tahkekütustega köetava kuumaveekatla, mille kasulik nimivõimsus on 20–300 kilovatti, edasimüügil edastatavate andmete loetelule ja andmete edastamise korrale.

 (2) Määrust ei kohaldata lõikes 1 nimetatud kasutatud katla edasimüügil.

§ 2. Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
 1) kuumaveekatel (edaspidi katel) on korpusest ja põletist kombineeritud seade, milles põlemisel eralduv soojus kantakse üle veele;
 2) kasulik nimivõimsus (Pn kilovattides) on tootja poolt antud ja tagatud suurim soojusvõimsus, mida on võimalik saavutada kestval kasutamisel tootja poolt määratud kasuteguril;
 3) kasutegur (protsentides) on suhe katlaveele ajaühikus ülekantud soojushulga ning ajaühikus katlasse antud kütuse hulga ja kütuse püsirõhulise alumise kütteväärtuse korrutise vahel. Elektriga köetava katla kasutegur on suhe katlaveele ajaühikus ülekantud soojushulga ning ajaühikus tarbitud elektri hulga vahel.

§ 3. Katla müügi teatise koostamine katla müügil

 (1) Katla edasimüüja täidab katla müümisel käesoleva määruse lisas esitatud vormi kohase katla müügi teatise (edaspidi teatis), milles peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) katla edasimüüja nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
 2) katlas kasutatav kütus (elekter-, gaas-, vedel- või tahkekütus), kasulik nimivõimsus ja kasutegur.

 (2) Katla edasimüüja kinnitab teatisele märgitud andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 4. Teatise säilitamine ja edastamine

 (1) Katla edasimüüja säilitab teatise katla müügi kohta kuni selle edastamiseni Tehnilise Järelevalve Ametile.

 (2) Katla edasimüüja edastab teatise katla müügi kohta Tehnilise Järelevalve Ametile iga aasta 1. detsembriks.

Juhan PARTS
Minister

Marika PRISKE
Kantsler

Lisa Katla müügi teatis

/otsingu_soovitused.json