Teksti suurus:

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud lambi energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.01.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 72, 548

Nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud lambi energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile1

Vastu võetud 29.09.2010 nr 72

Määrus kehtestatakse «Toote nõuetele vastavuse seaduse» § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 «Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks» § 1 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud ja otsesel võrgutoitel töötava hõõglambi ning välise liiteseadisega kompaktluminofoorlambi (edaspidi lamp) energiamärgistusele, tootekirjeldusele ja tehnilisele dokumentatsioonile.

  (2) Kui lõppkasutaja saab seadme osadeks lahti võtta, on lamp käesoleva määruse tähenduses seadme valgust kiirgav osa.

  (3) Määrust ei kohaldata:
  1) enne 2000. aasta 31. detsembrit turule lastud lambile;
  2) lambile, mille valgusvoog on suurem kui 6500 luumenit;
  3) lambile, mille sisendvõimsus on väiksem kui 4 vatti;
  4) peegellambile;
  5) lambile, mis töötab muul energiaallikal, näiteks patareidega;
  6) lambile, mis kiirgab inimsilmale nähtavast valgusspektrist, mis on 400–800 nanomeetrit , erinevat valgust;
  7) lambile, mis lastakse turule sellise toote osana mille esmaseks eesmärgiks ei ole valgustamine;
  8) lambile, mida ei käsitle harmoneeritud standardid.

§ 2.  Energiamärgistus

  (1) Lamp peab olema tootja, tema volitatud esindaja või importija (edaspidi tarnija) poolt varustatud lisas 1 esitatud vormi kohase energiamärgistusega.

  (2) Energiamärgistus paigaldatakse, trükitakse või kinnitatakse lambi pakendi välispinnale või lisatakse pakendile.

  (3) Must-valge energiamärgistuse võib pakendile trükkida mis tahes värviga taustale, kui säilitatakse selle loetavus.

  (4) Kui lambi energiamärgistust ei trükita lambi pakendile, vaid lisatakse pakendile eraldi või paigaldatakse sellele, tuleb energiamärgistus esitada värviliselt.

  (5) Energiamärgistus peab olema ümbritsetud vähemalt viie millimeetri laiuse tühja äärega.

  (6) Kui energiamärgistus koos lõikes 5 nimetatud äärega ei mahu pakendi suurimale küljele või paigutatav märgistus katab enam kui 50 protsenti pakendi suurima külje pinnast, võib energiamärgistust vähendada kuni 40 protsendini võrreldes määruse lisa 1 punktis 4 kirjeldatud standardsuurusega.

  (7) Kui pakendi mõõtmed ei võimalda sellele lõike 6 kohaselt vähendatud suuruses energiamärgistuse paigutamist, tuleb energiamärgistus lambi juurde lisada eraldi.

  (8) Muud elemendid, mis on paigaldatud või trükitud lambi pakendi välisküljele, ei tohi takistada või vähendada energiamärgistuse nähtavust.

  (9) Kui standardsuuruses energiamärgistus on välja pandud müügikohas koos lambiga, näiteks riiulil, võib pakendil energiamärgistust mitte esitada.

§ 3.  Tootekirjeldus

  (1) Lambi tootekirjelduses esitatakse samad andmed, mis lambi energiamärgistusel.

  (2) Tootekirjelduse puudumisel loetakse tootekirjelduseks lambi energiamärgistus.

§ 4.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehnilises dokumentatsioonis peavad sisalduma:
  1) lambi tarnija nimi, kaubamärk ja aadress;
  2) lambi üheseks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;
  3) lambi mudeli konstruktsiooni põhilised iseärasused ja eelkõige energiatarvet oluliselt mõjutavaid asjaolusid käsitlevad andmed, sealhulgas ka asjakohased joonised;
  4) harmoneeritud standardites sätestatud katsemeetodite kohaselt tehtud asjakohaste mõõtmiskatsete protokollid;
  5) lambi kasutusjuhend selle olemasolu korral.

  (2) Tarnija säilitab lambi tehnilist dokumentatsiooni kontrollimiseks kättesaadavana viis aastat pärast selle tootmise lõpetamist.

§ 5.  Müügiks ja kasutamiseks pakkumine sidevahendi kaudu

  Kui lampi pakutakse müügiks või kasutamiseks sidevahendi abil nii, et potentsiaalsel ostjal ei ole eeldatavasti võimalik pakutavat lampi näha, nagu näiteks kirjaliku pakkumise, postimüügikataloogi, Internetis või elektroonilistel andmekandjatel olevate kuulutuste puhul, peab pakkumise teatis sisaldama kas energiamärgistuse koopiat või järgnevat teavet allpool esitatud järjekorras:
  1) lambi energiatõhususe klass, mis määratakse kindlaks vastavalt lisale 2 ja väljendatakse kujul «Energiatõhususe klass .... skaalas A (vähem tarbiv) kuni G (rohkem tarbiv)», need andmed võib esitada tabelis muul viisil, kui on selge, et skaala on A-st (vähem tarbiv) kuni G-ni (rohkem tarbiv) ning tunnustäht paigaldatakse vastava noolega samale tasandile;
  2) lambi valgusvoog luumenites, mis on mõõdetud harmoneeritud standardites sätestatud katsemeetodite kohaselt;
  3) lambi võimsus vattides, mis on mõõdetud harmoneeritud standardites sätestatud katsemeetodite kohaselt;
  4) lambi keskmine tööiga tundides, mis on mõõdetud harmoneeritud standardites sätestatud katsemeetodite kohaselt (kui pakendil on muid andmeid lambi tööea kohta, võib need andmed välja jätta).

§ 6.  Lambi energiatõhususe klass

  Lambi energiatõhususe klass määratakse kindlaks vastavalt lisale 2.

§ 7.  Energiatarbe määramine

  Energiamärgistuses sisalduvate andmete määramise metoodika peab vastama lambi energiatarvet käsitlevate harmoneeritud standardite nõuetele.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE


1Komisjoni direktiiv 98/11/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate lampide energiamärgistuse puhul (EÜT L 071, 10.03.1998, lk 1–8).

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json