Teksti suurus:

Söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 72, 542

Söödaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.09.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. septembri 2010. a otsusega nr 733

I. Söödaseaduses (RT I 2007, 6, 32; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 2. Sööt

(1) Sööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 01.02.2002, lk 1–24), artikli 3 lõikes 4 sätestatud aine või toode.

(2) Söödalisand käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43) artikli 2 lõike 2 punktis a sätestatud söödalisand.

(3) Eelsegu käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 2 lõike 2 punktis e sätestatud eelsegu.

(4) Söödamaterjal käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ (ELT L 229, 01.09.2009, lk 1–28), artikli 3 lõike 2 punktis g sätestatud aine või toode.

(5) Segasööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis h sätestatud sööt.

(6) Täissööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis i sätestatud segasööt.

(7) Täiendsööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis j sätestatud segasööt.

(8) Mineraalsööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis k sätestatud täiendsööt.

(9) Erisööt käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 3 lõike 2 punktis o sätestatud sööt.

(10) Ravimsööt käesoleva seaduse tähenduses on sööt, mis sisaldab veterinaarravimit ja mida töötlemata kujul kasutatakse looma söötmiseks raviomaduste või haigust ärahoidvate omaduste tõttu.»

§ 2. Paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Sööt ei tohi sisaldada keelatud koostisosa. Keelatud koostisosa käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 III lisa 1. peatükis nimetatud materjal.»

§ 3. Paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 5. Sööda märgistamine

(1) Sööt märgistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 nõuete kohaselt.

(2) Erisööda märgistamise nõuded kehtestab põllumajandusminister.

(3) Lemmikloomale ettenähtud segasööda märgistusel võib segasöödas sisalduva söödamaterjali nimetuse asendada selle söödamaterjali rühma nimetusega.

(4) Lemmiklooma segasööda märgistusel avaldatavate söödamaterjalide rühmade nimetused ja nende rühmade kirjeldused kehtestab põllumajandusminister.

(5) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldav, neist koosnev või neist toodetud sööt märgistatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23) artiklis 25 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist ning geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24–28), artiklites 4 ja 5 sätestatud nõuete kohaselt.»

§ 4. Paragrahvi 6 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa «, erisöödamaterjali».

§ 5. Paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 11. Erisööda kasutamine

Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu kehtestab põllumajandusminister.»

§ 8. Paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

«(11) Pädev asutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 17 lõike 2 tähenduses on Veterinaar- ja Toiduamet.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikest 11 tulenevate ülesannete täitmise korral võib Veterinaar- ja Toiduamet pöörduda seisukoha saamiseks toiduseaduse § 13 lõike 4 alusel moodustatud nõuandva õigusega uuendtoidukomisjoni poole.»

§ 10. Paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Teadus- ja arendusasutus võib Veterinaar- ja Toiduameti kirjalikul nõusolekul Eestisse toimetada ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 3 lõikes 2 sätestatud nõudeid arvestades kasutada teadustegevuseks, sealhulgas katsete tegemiseks, söödalisandit, mis ei ole kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 17 nimetatud ühenduse söödalisandite registrisse.»

§ 11. Paragrahvi 16:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Komisjoni otsuse 2007/275/EÜ, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid (ELT L 116, 04.05.2007, lk 9–33), I lisas ning komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.01.2004, lk 11–23), IV lisas nimetatud sööta (edaspidi loomne sööt) võib ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduses sätestatud alustel ja korras.»;

2) lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Kui komisjoni otsuse 2007/275/EÜ I lisas ning komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 IV lisas nimetamata sööda (edaspidi mitteloomne sööt) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral peab Euroopa Liidu asjakohasest õigusaktist tulenevalt kontrollima selle nõuetekohasust piiripunktis või järelevalve teostamise kohas, teavitatakse sellise sööda ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisest Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt 24 tundi enne sööda esitamist järelevalve teostamiseks.»

§ 12. Seadust täiendatakse §-ga 161 järgmises sõnastuses:

«§ 161. Piiripunkt ja imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise koht

(1) Mitteloomset sööta on lubatud ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada taimekaitseseaduse § 37 lõike 5 alusel kehtestatud loetelus nimetatud piiripunkti kaudu.

(2) Veterinaar- ja Toiduamet määrab isiku taotluse alusel piiripunkti, mille kaudu on lubatud mitteloomset sööta importida, ja imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise koha, kui nende määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt pädeval asutusel või liikmesriigil. Järelevalve teostamise koht peab asuma Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud kohas.

(3) Piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise kohtade loetelu avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piiripunkti või imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise koha lõikes 3 nimetatud loetellu kandmise otsuse tegemiseks hindab Veterinaar- ja Toiduamet selle nõuetekohasust nii taotleja esitatud andmete alusel kui ka piiripunktis või järelevalve teostamise kohas.

(5) Kui piiripunkt või imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise koht vastab Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud nõuetele, teeb Veterinaar- ja Toiduamet selle kohta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loetellu kandmise otsuse.

(6) Kui piiripunkt või imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise koht ei vasta Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud nõuetele, teeb Veterinaar- ja Toiduamet selle kohta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loetellu kandmisest keeldumise otsuse.

(7) Veterinaar- ja Toiduamet teeb käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud otsuse 30 tööpäeva jooksul piiripunkti või imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise koha lõikes 3 nimetatud loetellu kandmise taotluse saamisest arvates.

(8) Veterinaar- ja Toiduamet teeb piiripunkti või imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise koha käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loetelust väljaarvamise otsuse, kui:
1) see ei vasta Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis sätestatud nõuetele või
2) isik esitab sellekohase taotluse.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise koha käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loetellu kandmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise korra kehtestab põllumajandusminister.»

§ 13. Paragrahvi 17 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) Sööda eksportimise korral väljastab Veterinaar- ja Toiduamet sööda nõuetekohasust tõendava dokumendi, kui sellise dokumendi esitamist nõutakse ühendusevälises riigis.»

§ 14. Paragrahvi 18 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Sööda käitleja esitab iga kvartali esimese kuu kümnendaks kuupäevaks Veterinaar- ja Toiduametile andmed eelmise kvartali jooksul tema ettevõttes, kus tegeldakse sööda sellise tootmise või töötlemisega, mille puhul peab järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõudeid:
1) toodetud ja turustatud sööda liigi ja koguse kohta;
2) töödeldud ja turustatud söödamaterjali koguse kohta;
3) toodetud ja turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse tootmiseks kasutatud segasööda koguse kohta.»

§ 15. Paragrahvi 34 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või sööda võltsimise».

§ 16. Seadust täiendatakse §-ga 421 järgmises sõnastuses:

«§ 421. Enne 2010. aasta 15. oktoobrit piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise kohtade loetelusse kantud piiripunkt ja järelevalve teostamise koht

Enne 2010. aasta 15. oktoobrit Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel piiripunktide ja imporditava mitteloomse sööda üle järelevalve teostamise kohtade loetelusse kantud piiripunkt ja järelevalve teostamise koht on nimetatud loetelus kuni Veterinaar- ja Toiduameti poolt piiripunkti või järelevalve teostamise koha nimetatud loetelust väljaarvamise otsuse tegemiseni.»

§ 17. Normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Komisjoni direktiiv 82/475/EMÜ, millega sätestatakse koostisosade kategooriad, mida lubatakse kasutada lemmikloomade segatoidu märgistamisel (EÜT L 213, 21.07.1982, lk 27–28), muudetud direktiividega 91/334/EMÜ (EÜT L 184, 10.07.1991, lk 27) ja 98/67/EÜ (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 10–31);
nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused (EÜT L 92, 07.04.1990, lk 42–48);
komisjoni direktiiv 98/68/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 95/53/EÜ artikli 9 lõikes 1 ettenähtud dokumendivorm ja teatavad söötade kolmandatest riikidest ühendusse toomise kontrolli nõuded (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 32–38);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22), muudetud direktiividega 2003/57/EÜ (ELT L 151, 19.06.2003, lk 38–41), 2003/100/EÜ (ELT L 285, 01.11.2003, lk 33–37), 2005/8/EÜ (ELT L 27, 29.01.2005, lk 44–45), 2005/86/EÜ (ELT L 318, 06.12.2005, lk 16–18), 2005/87/EÜ (ELT L 318, 06.12.2005, lk 19–24), 2006/13/EÜ (ELT L 32, 04.02.2006, lk 44–53), 2006/77/EÜ (ELT L 271, 30.09.2006, lk 53–55), 2008/76/EÜ (ELT L 198, 26.07.2008, lk 37–40), 2009/8/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 19–25), 2009/141/EÜ (ELT L 308, 24.11.2009, lk 20–23) ja 2010/6/EL (ELT L 37, 10.02.2010, lk 29–32) ning määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154);
komisjoni direktiiv 2003/7/EÜ, millega muudetakse söötades kantaksantiini lubamise tingimusi kooskõlas nõukogu direktiiviga 70/524/EMÜ (EÜT L 22, 25.01.2003, lk 28–30);
komisjoni direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (kodifitseeritud versioon) (ELT L 62, 06.03.2008, lk 9–22), muudetud direktiiviga 2008/82/EÜ (ELT L 202, 31.07.2008, lk 48–49).»

II. Taimekaitseseaduses (RT I 2004, 32, 226; 2010, 29, 151) tehakse järgmine muudatus:

§ 18. Seaduse 2. peatüki 7. jao 2. jaotis tunnistatakse kehtetuks.

III. Toiduseaduses (RT I 1999, 30, 415; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

§ 19. Paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

«10) veterinaaria;
11) söötmisteadus.»

§ 20. Paragrahvi 491:

1) lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

2) täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

«(3) Järelevalvetasu ei maksta esmatootmisega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest.

(4) Järelevalvetasu ei maksa riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest rahastatav haridusasutus, sotsiaalasutus või tervishoiuteenuse osutaja asutusesisese toitlustamisega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest.»

IV. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2010, 44, 262) tehakse järgmine muudatus:

§ 21. Paragrahvi 210 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

V. Riigilõivuseaduses (RT I 2010, 21, 107; 2010, 44, 262) tehakse järgmised muudatused:

§ 22. Paragrahvi 236:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Sööda käitleja, kelle ettevõttes sööda tootmisele või töötlemisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõudeid, tasub iga kvartali esimese kuu kümnendaks päevaks järelevalvetoimingute tegemise eest riigilõivu, lähtudes tema ettevõttes eelmises kvartalis toodetud ja turustatud või töödeldud ja turustatud sööda kogusest, järgmiselt:
1) söödalisandi puhul – 0,0006 eurot kilogrammi kohta;
2) eelsegu puhul – 0,0006 eurot kilogrammi kohta;
3) ravimsööda puhul – 0,0006 eurot kilogrammi kohta;
4) mineraalsööda puhul – 0,0006 eurot kilogrammi kohta;
5) mäletsejaliste täiendsööda puhul – 0,0004 eurot kilogrammi kohta;
6) täiendsööda, välja arvatud käesoleva lõike punktides 4 ja 5 nimetatud täiendsööda puhul – 0,0005 eurot kilogrammi kohta;
7) täissööda puhul – 0,0003 eurot kilogrammi kohta;
8) lemmikloomatoidu puhul – 0,0003 eurot kilogrammi kohta;
9) töödeldud söödamaterjali puhul – 0,0001 eurot kilogrammi kohta.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Sööda käitleja, kelle ettevõttes turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse tootmise eesmärgil segasööda tootmisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõudeid ning nimetatud segasööda tootmisel kasutatakse sama määruse IV lisa 2. peatükis nimetatud söödalisandit või seda sisaldavat eelsegu, tasub iga kvartali esimese kuu kümnendaks päevaks riigilõivu järelevalvetoimingute tegemise eest 0,0003 eurot tema ettevõttes eelmises kvartalis toodetud ja turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse tootmiseks kasutatud iga segasööda kilogrammi kohta.»;

3) lõike 3 punktid 1–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) söödalisandi puhul – 0,004 eurot kilogrammi kohta;
2) eelsegu puhul – 0,003 eurot kilogrammi kohta;
3) ravimsööda puhul – 0,003 eurot kilogrammi kohta;
4) mineraalsööda puhul – 0,003 eurot kilogrammi kohta;
5) täiendsööda, välja arvatud käesoleva lõike punktis 4 nimetatud täiendsööda puhul – 0,002 eurot kilogrammi kohta;
6) täissööda puhul – 0,001 eurot kilogrammi kohta.»;

4) lõiget 3 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

«7) lemmikloomatoidu puhul – 0,001 eurot kilogrammi kohta;
8) söödamaterjali puhul – 0,0006 eurot kilogrammi kohta.»;

5) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

VI. Seaduse jõustumine

§ 23. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 15. oktoobril.

§ 24. Käesoleva seaduse § 22 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json