Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 62 „Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 72, 550

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 62 „Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 30.09.2010 nr 94

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määrust nr 62 «Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RT I 2010, 25, 125) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

«5) koolitus-, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud, töötasu ning muud üldkulud;»;

2) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

«10) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud, patendi ja litsentsi ostmise, riigilõivu ning teostatavusuuringu kulud;»;

3) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse arv «156 466» arvuga «78 233»;

4) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 20 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«§ 20. Rakendussätted»;

6) paragrahvi 20 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) 2010. aastal taotluse esitamise tähtajal toetuse taotlemise korral ei kohaldata § 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud hinnapakkumuse nõuet. Nimetatud juhul, kui lisas 2 nimetatud ühe investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile, ning kui lisas 2 nimetatud ühe investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema kavandatava tegevuse kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.»;

7) lisa 4 normitehniline märkus 28 sõnastatakse järgmiselt:

«28 H-osas märgib taotleja viimasesse lahtrisse «JAH», kui asjakohased nõuded on täidetud. Palun täita kõik H-osa lahtrid.»

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json