Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 61 „Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 72, 551

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 61 „Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 30.09.2010 nr 95

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määrust nr 61 «Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RT I 2010, 25, 124) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

«3) mineraliseeritud tuletõkestusriba- või vöönd rajatakse või hoitakse korras «Tuleohutuse seaduse» § 17 lõike 2 kohaselt;»;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4) suitsetamis- ja lõkketegemiskoha rajamise korral on selle metsamaa suurus, kuhu suitsetamis- ja lõkketegemiskoht rajatakse, vähemalt 5 hektarit ning suitsetamis- ja lõkketegemiskoht ei ole suurem kui 60 m2, sinna kuuluvad liivaga varustatud suitsuotste kogumise koht, prügikast, tulekindel lõkkekoht või grillseade, puistematerjal lõkke kustutamiseks ning vajaduse korral ilma vundamendi ja välisseinteta varjualune, lauad ja pingid ning sõiduvahendi parkimiskoht pindalaga kuni 20 m2. Suitsetamis- ja lõkketegemiskoht rajatakse ja hoitakse kasutuses «Tuleohutuse seaduse» § 15 lõike 5 alusel kehtestatud küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavate nõuete kohaselt.»;

3) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

«5) koolitus-, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud, töötasu ning muud üldkulud;»;

4) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

«8) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud, patendi ja litsentsi ostmise, riigilõivu ning teostatavusuuringu kulud;»;

5) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse arv «156 466» arvuga «78 233»;

6) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 19 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«§ 19. Rakendussätted»;

8) paragrahvi 19 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

«(2) 2010. aastal taotluse esitamise tähtajal toetuse taotlemise korral ei kohaldata § 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud hinnapakkumuse nõuet. Nimetatud juhul, kui § 3 lõikes 2 nimetatud ühe kavandatava tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema kavandatava tegevuse kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile, ning kui § 3 lõikes 2 nimetatud ühe kavandatava tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema kavandatava tegevuse kohta saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.»;

9) lisa 3 normitehniline märkus 1 sõnastatakse järgmiselt:

«1 Kahjustatud metsa taastamise investeeringutoetuse taotlus esitatakse EMK-le. Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli «X». Taotleja võib taotlusvormist jätta välja vormi B-, C- või D-osa, kui ta ei soovi asjakohase tegevuse kohta toetust taotleda. Taotleja nummerdab kõik taotluse leheküljed.»;

10) lisa 3 normitehniline märkus 18 sõnastatakse järgmiselt:

«18 E-osas märgib taotleja viimasesse lahtrisse «JAH», kui asjakohased nõuded on täidetud. Palun täita kõik E-osa lahtrid.»;

11) lisa 4 normitehniline märkus 12 sõnastatakse järgmiselt:

«12 C-osas märgib taotleja viimasesse lahtrisse «JAH», kui asjakohased nõuded on täidetud. Palun täita kõik C-osa lahtrid.»

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json