Teksti suurus:

Majandustegevuse registris ehituse valdkonnas tegutseva ettevõtja tegevusala täpse liigituse loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RT I 2010, 73, 556

Majandustegevuse registris ehituse valdkonnas tegutseva ettevõtja tegevusala täpse liigituse loetelu

Vastu võetud 04.10.2010 nr 73

Määrus kehtestatakse «Ehitusseaduse» § 42 lõike 8 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse «Ehitusseaduse» § 42 lõikes 1 nimetatud ehitusalal tegutseva ettevõtja tegevusalade täpse liigituse loetelu. Nimekiri on aluseks ettevõtja registreerimisel majandustegevuse registris (edaspidi register) ehk talle tegutsemisõiguste andmisel.

  (2) Määruse järgi antakse ettevõtjale registreering tegelemiseks ehituse valdkonna tegevusaladega ja ehituse valdkonna tegevusaladega seotud seadmete ja süsteemidega, kui see ei ole reguleeritud muu seadusega, eelkõige teeseadusega, veeseadusega, tuleohutuse seadusega, turvaseadusega, maaparandusseadusega, elektriohutusseadusega, küttegaasi ohutuse seadusega, surveseadme ohutuse seadusega ning lifti ja köistee ohutuse seadusega. Gaasipaigaldise projekteerimisele kohaldatakse küttegaasi ohutuse seadusest gaasipaigaldise ehitamisele esitatavaid nõudeid.

  (3) Ettevõtja taotleb registreeringut ehituse valdkonna tegevusalal ja määrab tegevusala täpse liigituse vastavalt vastutava spetsialisti pädevuse ulatusele. Ettevõtja võib taotleda registreeringut kitsama täpse liigitusega määruses toodud täpse liigituse raames.

§ 2.  Ehituse valdkonna tegevusalade liigitus

  Vastavalt «Ehitusseaduse» § 42 lõikele 1 on ehituse valdkonna tegevusalad:
  1) ehitamine;
  2) projekteerimine;
  3) ehitusuuringute (ehitusgeoloogilised ja ehitusgeodeetilised uuringud) tegemine;
  4) energiaauditite tegemine;
  5) omanikujärelevalve tegemine;
  6) ehitusprojektide ekspertiiside tegemine;
  7) ehitiste ekspertiiside tegemine;
  8) energiamärgiste väljastamine;
  9) ehitusjuhtimine.

§ 3.  Ehitamise tegevusalade täpne liigitus

  (1) Ehitamise tegevusala täpne liigitus on:
  1) üldehituslik ehitamine;
  2) hüdrotehniline ehitamine;
  3) hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede ehitamine;
  4) katlasüsteemide ehitamine (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa);
  5) kaugküttesüsteemide ehitamine;
  6) ventilatsioonisüsteemide ehitamine;
  7) jahutussüsteemide ehitamine;
  8) hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine;
  9) välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude, sealhulgas pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste, ehitamine;
  10) ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimine;
  11) elektroonilise side võrkude ja -rajatiste ehitamine;
  12) nõrkvoolusüsteemide ehitamine;
  13) tahkekütusega köetavate küttesüsteemide ja neid teenindavate süsteemide ehitamine.

  (2) Üldehitusliku ehitamise täpne liigitus sisaldab järgnevaid osategevusi:
  1) geotehniliste ehitustööde (sh tunnelid (v.a teeseaduse mõistes), vaiad, tugiseinad (sh sulundseinad), pinnaseankrud jms) tegemine;
  2) müüritööde tegemine;
  3) avatäidete paigaldamine;
  4) fassaaditööde tegemine;
  5) klaasfassaadide paigaldamine;
  6) katusetööde tegemine;
  7) hüdroisolatsioonitööde tegemine;
  8) monoliitbetoonitööde tegemine;
  9) monteeritavate ehituskonstruktsioonide paigaldamine;
  10) piirete, aedade ja väravate paigaldamine;
  11) ehituspuusepatööde tegemine;
  12) lammutustööde tegemine;
  13) avade rajamine (sh teemantpuurimine ja -saagimine);
  14) konstruktsioonide tulekaitsetööde tegemine;
  15) palkmajade ehitamine;
  16) tehnorajatiste termoisolatsioonitööde tegemine.

§ 4.  Projekteerimise tegevusalade täpne liigitus

  (1) Projekteerimise tegevusala täpne liigitus on:
  1) arhitektuurne projekteerimine;
  2) konstruktsioonide projekteerimine;
  3) hüdrotehniliste ehitiste projekteerimine (sadamad, kaid, lainemurdjad, tammid vms);
  4) hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide ja soojussõlmede (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsioonisüsteemide ja jahutussüsteemide projekteerimine;
  5) katlasüsteemide projekteerimine (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa);
  6) kaugküttesüsteemide projekteerimine;
  7) hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine;
  8) välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude, sealhulgas pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste, projekteerimine;
  9) ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimise projekteerimine;
  10) elektroonilise side võrkude ja -rajatiste projekteerimine;
  11) nõrkvoolusüsteemide projekteerimine.

  (2) Konstruktsioonide projekteerimise täpne liigitus sisaldab järgnevaid osategevusi:
  1) lammutusprojektide projekteerimine;
  2) raudbetoon- ja komposiitkonstruktsioonide projekteerimine;
  3) metallkonstruktsioonide projekteerimine;
  4) kivikonstruktsioonide projekteerimine;
  5) puit- ja plastkonstruktsioonide projekteerimine.

§ 5.  Ehitusuuringute tegevusalade täpne liigitus

  Ehitusuuringute tegevusalade täpne liigitus on:
  1) ehitusgeodeetiliste tööde (märkimistööd, teostus- ja kontrollmõõdistused) tegemine;
  2) ehitusgeodeetiliste uuringute (ehitus- ja/või planeeringuala geodeetilised uurimistööd projekteerimiseks ja/või planeerimiseks) tegemine;
  3) insenertehniliste geodeesiatööde (ehitiste vajumisvaatlused, ülesmõõdistamised, mahumäärangud jms insenergeodeetilised tööd) tegemine;
  4) ehitusgeoloogiliste (geotehniliste) uuringute tegemine.

§ 6.  Energiaauditite tegevusalade täpne liigitus

  Energiaauditite tegemise tegevusalade täpne liigitus on:
  1) elamute energiaauditite tegemine ja olemasolevatele hoonetele energiamärgiste väljastamine;
  2) elamute ja ühiskondlike hoonete energiaauditite tegemine ning olemasolevatele hoonetele energiamärgiste väljastamine;
  3) elamute, ühiskondlike hoonete ja eriti keerukate hoonete (nt tööstushooned) energiaauditite tegemine ning olemasolevatele hoonetele energiamärgiste väljastamine.

§ 7.  Energiamärgiste väljastamise tegevusalade täpne liigitus

  Energiamärgiste väljastamise tegevusalade täpne liigitus on olemasolevatele hoonetele energiamärgiste väljastamine.

§ 8.  Omanikujärelevalve tegevusalade täpne liigitus

  Omanikujärelevalve tegevusalade täpne liigitus on:
  1) üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine;
  2) kütte-, ventilatsiooni-, jahutuse-, vee- ja kanalisatsioonitööde omanikujärelevalve tegemine;
  3) nõrkvoolu-, side-, ja ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimise omanikujärelevalve tegemine.

§ 9.  Ehitusprojektide ekspertiiside tegevusalade täpne liigitus

  (1) Ehitusprojektide ekspertiiside tegevusalade täpne liigitus on:
  1) arhitektuursete projektide ekspertiiside tegemine;
  2) konstruktsioonide projektide ekspertiiside tegemine;
  3) hüdrotehniliste projektide ekspertiiside tegemine;
  4) hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa) ja soojussõlmede, ventilatsioonisüsteemide ja jahutussüsteemide projektide ekspertiiside tegemine;
  5) katlasüsteemide (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa) projektide ekspertiiside tegemine;
  6) kaugküttesüsteemide projektide ekspertiiside tegemine;
  7) hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide projektide ekspertiiside tegemine;
  8) välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude, sealhulgas pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste, projektide ekspertiiside tegemine;
  9) ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimise projektide ekspertiiside tegemine;
  10) elektroonilise side võrkude ja -rajatiste projektide ekspertiiside tegemine;
  11) nõrkvoolusüsteemi projektide ekspertiiside tegemine;
  12) elektripaigaldise projektide ekspertiiside tegemine;
  13) ehitusprojektide tuleohutuse alaste ekspertiiside tegemine.

  (2) Konstruktsioonide projektide ekspertiiside tegemise täpne liigitus sisaldab endas ehitusprojektide üldehituslike osade ja sõlmede tehniliste lahenduste ekspertiisi tegemise õigust.

§ 10.  Ehitiste ekspertiiside tegevusalade täpne liigitus

  Ehitiste ekspertiiside tegevusalade täpne liigitus on:
  1) konstruktsioonide ja üldehituslike ekspertiiside tegemine;
  2) hüdrotehniliste ehitiste ekspertiiside tegemine;
  3) hoonesiseste ja kinnistusiseste küttesüsteemide (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa) ja soojussõlmede, ventilatsioonisüsteemide ja jahutussüsteemide ekspertiiside tegemine;
  4) katlasüsteemide (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa) ekspertiiside tegemine;
  5) kaugküttesüsteemide ekspertiiside tegemine;
  6) hoonesiseste ja kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide ekspertiiside tegemine;
  7) välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude, sealhulgas pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste, ekspertiiside tegemine;
  8) ehitiste kontrollimis-ja juhtimissüsteemide automatiseerimise ekspertiiside tegemine;
  9) elektroonilise side võrkude ja -rajatiste ekspertiiside tegemine;
  10) nõrkvoolusüsteemide ekspertiiside tegemine;
  11) ehitiste tuleohutuse alaste ekspertiiside tegemine.

§ 11.  Ehitusjuhtimise tegevusalade täpne liigitus

  Ehitusjuhtimise tegevusalade täpne liigitus on ehitise omaniku ehitustehniline konsulteerimine ja esindamine.

§ 12.  Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määruses toodud liigituspõhimõtteid järgitakse ka majandustegevuse registris registreeringu õigsuse kinnitamisel viies olemasolevad registreeringud kooskõlla määruses toodud liigitusega.

  (3) Olemasolevad registreeringud kehtivad kuni nende õigsuse kinnitamiseni majandustegevuse registri seaduses kehtestatud korras.

  (4) Ehitusprojektide tuleohutuse alaste ekspertiiside tegemise liigitust on võimalik registris tegevusala liigitusena kasutada aasta pärast vastava kutsestandardi jõustumist.

  (5) Ehitiste tuleohutuse alaste ekspertiiside tegemise liigitust on võimalik registris tegevusala liigitusena kasutada aasta pärast vastava kutsestandardi jõustumist.

  (6) Ehitamise tegevusala, tahkekütusel köetavate küttesüsteemide ja neid teenindavate süsteemide ehitamine, on võimalik registris tegevusala liigitusena kasutada alates 01.01.2012.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json