Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 60 „Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 73, 562

Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 60 „Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta” muutmine

Vastu võetud 05.10.2010 nr 100

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 5 lõike 2 ja § 11 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määrust nr 60 «Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta» (RTL 2008, 53, 736; 2009, 17, 204) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 5 lõike 2 ja § 11 alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Erisööt peab turule viimise korral olema märgistatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ (ELT L 229, 01.09.2009, lk 1–28), artiklis 18 sätestatud nõuete kohaselt. Märgistamisel peab erisööda pakendil või pakendamata erisööda puhul söödaga kaasasoleval eraldi dokumendil olema avaldatud teave erisööda kasutusotstarbe kohta ning lisas sätestatud muu teave.»;

3) määruse normitehnilisest märkusest 1 jäetakse välja tekst «nõukogu direktiiv 93/74/EMÜ eritoitmiseks mõeldud söötade kohta (EÜT L 237, 22.09.1993, lk 23–27), muudetud nõukogu direktiiviga 96/25/EÜ (ELT L 125, 23.05.1996, lk 35–58), muudetud direktiiviga 2000/16/EÜ (ELT L 105, 03.05.2000, lk 36–38), muudetud direktiiviga 1999/29/EÜ (ELT L 115, 04.05.1999, lk 32–46) EÜ parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–359);».

§ 2. Määrus jõustub 15. oktoobril 2010. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json