Teksti suurus:

Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord

Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord
[RT I 2010, 73, 563 - jõust. 15.10.2010]

Vastu võetud 10.12.2007 nr 149
RTL 2007, 98, 1640
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.10.2010RT I 2010, 73, 56315.10.2010

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 15 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded

  «Söödaseaduse» § 15 lõikes 1 nimetatud söödalisandi ja seda sisaldavat sööta Eestisse toimetada ning teadustegevuseks kasutada sooviv isik (edaspidi taotleja) esitab selleks kirjaliku nõusoleku saamiseks Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi Amet) lisas toodud vormi kohase kirjaliku taotluse vähemalt 30 tööpäeva enne kavandatavat söödapartii Eestisse toimetamist.
[RT I 2010, 73, 563 - jõust. 15.10.2010]

§ 2.  Taotluse menetlemise kord

  (1) Amet hindab nõusoleku andmiseks taotleja võimet täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43) artikli 3 lõikes 2 sätestatud nõudeid isiku vormikohase taotluse alusel ning vajaduse korral ka teadus- ja arendusasutuses kohapeal.

  (2) Amet teeb otsuse nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta 30 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest. Otsuse ärakiri saadetakse taotlejale posti teel või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 149
«Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord»
lisa
[RT I 2010, 73, 563 – jõust. 15.10.2010]TEADUSTEGEVUSEKS KASUTATAVA SÖÖDA EESTISSE TOIMETAMISE TAOTLUS

TAOTLEJA ANDMED

Taotleja nimi:

Registri- või isikukood:

Maakond:

Vald/linn:

Tänav ja maja:

Postiindeks:

Telefon:

e-posti aadress:

Faks:

Haridus- ja teadusministri selle käskkirja number ja kuupäev, millega otsustati teadus- ja arendusasutus kanda teadus- ja arendusasutuste registrisse:

ESINDAJA ANDMED (olemasolu korral)

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Isikukood:

Telefon:

e-posti aadress:

ANDMED TEADUSTEGEVUSEKS KASUTATAVA SÖÖDA KOHTA

Nimetus:

Kogus:

Päritoluriik:

Tootja nimi:

Tootja aadress:

Sööda kasutusotstarve, kasutamise tähtaeg:

Kasutamise koht ja aadress:

Loomset päritolu jäätmete käitlemiskoht:

Teadustegevuseks kasutatava sööda eest vastutava isiku nimi:

Taotleja/esindaja allkiri:

Kuupäev:


[RT I 2010, 73, 563 - jõust. 15.10.2010]

/otsingu_soovitused.json