Teksti suurus:

„Ravikindlustuse seaduse” alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 73, 566

„Ravikindlustuse seaduse” alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 06.10.2010 nr 66

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõigete 13 ja 5, § 43 lõike 3, § 45 lõike 6, § 47 lõike 7, § 48 lõike 4, § 52 lõike 4, § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruses nr 113 «Omaosaluse alusmäär ja ravimihüvitise maksimaalmäär» (RTL 2002, 111, 1617) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 pealkirjas ja sissejuhatavas lauseosa asendatakse sõnad «20 krooni» sõnadega «1,27 eurot»;

2) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Omaosaluse alusmäär 3,19 eurot

Apteekidest ravimite väljastamisel on omaosaluse alusmäär 3,19 eurot retsepti kohta järgmistel juhtudel:
1. kõikidele ravimite loetellu kantud ülejäänud ravimitele, mis ei ole mõeldud käesoleva määruse paragrahvi 2 alusel apteekidest väljastamiseks. Omaosaluse alusmäära ületav osa kuulub haigekassa poolt hüvitamisele 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 12,79 eurot ühe retsepti kohta;
2. ravimitele, mis on kantud ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75, kuid mida ei kasutata «Ravikindlustuse seaduse» § 44 lõigete 1 ja 2 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud loetellu kuuluvate haiguste ravimiseks või kergendamiseks. Omaosaluse alusmäära ületav osa kuulub haigekassa poolt hüvitamisele 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 12,79 eurot ühe retsepti kohta.»

§ 2. Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 «Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid» (RTL 2002, 115, 166; 2010, 15, 288) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 6 tabelis asendatakse läbivalt sõna «kroonides» sõnaga «eurodes»;

2) määruse lisas 3 asendatakse läbivalt sõna «krooni» sõnaga «eurot».

§ 3. Sotsiaalministri 26. novembri 2002. a määruse nr 135 «Täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord» (RTL 2002, 134, 1962) § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «9500 krooni» sõnadega «607,17 eurot».

§ 4. Sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määruse nr 145 «Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord» (RTL 2002, 144, 2116; RT I 2010, 46, 276) § 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 19,18 eurot.

(2) Haigekassa hüvitab rasedale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 28,77 eurot.

(3) Haigekassa hüvitab alla üheaastase lapse emale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 28,77 eurot.

(4) Haigekassa hüvitab isikule, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 28,77 eurot.

(5) Haigekassa hüvitab isikule, kellele on «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 255,65 eurot.»

§ 5. Sotsiaalministri 2. septembri 2004. a määruse nr 106 «Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord» (RTL 2004, 119, 1846; 2006, 21, 350) § 3 lõike 1 punktis 8 ja lõikes 2 asendatakse läbivalt vastavas käändes sõnad «Eesti kroon» sõnaga «euro» vastavas käändes.

§ 6. Sotsiaalministri 8. detsembri 2004. a määruse nr 123 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad» (RTL 2004, 153, 2322; 2007, 14, 210) lisa punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«15. Ravimpreparaadi hulgimüügi ostuhinnad Euroopa Keskpanga päevakursi alusel eurodes Euroopa Liidu liikmesriikides, kui ravim on selles riigis registreeritud».

§ 7. Sotsiaalministri 9. jaanuari 2009. a määruses nr 5 «Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord» (RTL 2009, 4, 56; RT I 2010, 46, 276) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Glükomeetrite testribade nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002076 AccutrendGlucose 50 tk 28,04 90% 10%
7002087 Accu-ChekActiveGlucose 50 tk 26,03 90% 10%
7002098 Glucocard II 50 tk 27,24 90% 10%
7000197 Esprit 50 tk 28,04 90% 10%
7000209 Omnitest Plus 50 tk 24,04 90% 10%
7000210 OptiumPlus 100 tk 51,70 90% 10%
7000221 OptiumPlus 50 tk 26,20 90% 10%
7000232 OptiumPlus 25 tk 13,93 90% 10%
7000276 Elite 50 tk 29,64 90% 10%
7000287 Glucocard X – Sensor 50 tk 28,04 90% 10%
7000298 Glucocard X – Sensor 25 tk 14,02 90% 10%
7002155 Entrust 50 tk 20,75 90% 10%
7002166 CareSens 50 tk 24,43 90% 10%
7002177 Accu-Chek Go 50 tk 27,08 90% 10%
7002683 Contour TS 50 tk 28,04 90%    10%»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000300 Alusplaadid 5 tk 16,05 90% 10%
7000311 Alusplaadid, laste 5 tk 19,17 90% 10%
7000322 Alusplaadid 100 mm 5 tk 19,17 90% 10%
7000333 Alusplaadid, kumerad 5 tk 20,90 90% 10%
7000344 Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk   9,95 90% 10%
7000366 Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk 13,93 90% 10%
7000355 Ileostoomikotid alusplaadile, laste 10 tk 19,17 90% 10%
7000377 Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 23,88 90% 10%
7000388 Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile C2S 30 tk 21,37 90% 10%
7000399 Urostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk 18,25 90% 10%
7002526 Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk 21,69 90% 10%
7002559 Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk 23,88 90% 10%
7002537 Esteem Synergy kinnine stoomikott 30 tk 43,19 90% 10%
7002548 Esteem Synergy alt lahtine stoomikott 10 tk 20,90 90% 10%
7002560 Esteem Synergy jäik alusplaat 5 tk 18,91 90% 10%
7002571 Esteem Synergy vormitav alusplaat 5 tk 24,88 90% 10%
7002582 Esteem Synergy (FLEX WHT) pehme alusplaat 5 tk 18,91 90% 10%
7002593 Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatud sulguriga stoomikott, filtriga 10 tk 58,38 90% 10%
7002605 Esteem Synergy pediaatriline kinnine stoomikott 10 tk 37,13 90% 10%
7002616 Esteem Synergy pediaatriline alusplaat 5 tk 21,23 90% 10%
7002672 Combihesive Stomahesive vormitav alusplaat 5 tk 22,89 90%    10%»;

3) paragrahvi 3 lõike 2 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002100 Alusplaadid 5 tk 16,05 90% 10%
7000502 Alusplaadid 100 mm 5 tk 19,90 90% 10%
7000513 Alusplaadid, laste 5 tk 19,17 90% 10%
7000524 Alusplaadid, kumerad 5 tk 20,90 90% 10%
7000535 Ileostoomikotid alusplaadile 30 tk 31,85 90% 10%
7000546 Ileostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 33,84 90% 10%
7000557 Ileostoomikotid, laste 30 tk 57,32 90% 10%
7000568 Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 23,88 90% 10%
7000579 Kolostoomikotid, laste 30 tk 29,86 90% 10%
7000580 Ileostoomikotid alusplaadile 100 mm, 10 tk 19,91 90% 10%
7000591 Urostoomikotid alusplaadile 20 tk 37,82 90% 10%
7000603 Urostoomikotid, laste 20 tk 42,46 90%    10%»;

4) paragrahvi 3 lõike 3 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000401 Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10 tk 17,91 90% 10%
7000423 Üheosalised kolostoomikotid 30 tk 37,82 90% 10%
7000445 Üheosalised urostoomikotid 10 tk 29,86 90% 10%
7000412 Ileostoomikotid, filtriga-Esteem 10 tk 19,91 90% 10%
7000434 Kolostoomikotid, filtriga-Esteem 30 tk 45,78 90% 10%
7002627 Esteem urostoomikott (standardne) 10 tk 41,80 90% 10%
7002638 Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk 28,66 90% 10%
7002649 Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatav stoomikott 10 tk 50,76 90%    10%»;

5) paragrahvi 3 lõike 4 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000614 Üheosalised ileostoomikotid 30 tk 55,73 90% 10%
7000625 Üheosalised kolostoomikotid 30 tk 37,82 90% 10%
7000636 Üheosalised urostoomikotid 20 tk 59,71 90%    10%»;

6) paragrahvi 3 lõike 5 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000456 Stoomikotivöö 1 tk   3,65 90% 10%
7000467 Pasta 60 g 1 tk   9,16 90% 10%
7000478 Pulber 25 g 1 tk   3,98 90% 10%
7000489 Nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed 100 tk 12,61 90% 10%
7000490 Öine uriinikogumiskott 1 tk   3,98 90%    10%»;

7) paragrahvi 3 lõike 6 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000647 Stoomikotivöö 1 tk 3,65 90% 10%
7000704 Pasta 60 g 1 tk 9,16 90% 10%
7000715 Kaitsekreem 1 tk 5,97 90%    10%»;

8) paragrahvi 4 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Trahheostoomi hooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000726 Trahheostoomia plaastrid – Flexiderm 20 tk 71,75 90% 10%
7000658 Trahhestoomia filtrid – Provox 20 tk 50,51 90% 10%
7000669 Trahhestoomia filtrid – ProvoxHi 20 tk 54,34 90% 10%
7000737 Nahapuhastusplaastrid 50 tk 25,78 90% 10%
7000748 Trahheostoomi kaitse 1 tk 26,47 90%    10%»;

9) paragrahvi 5 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001772 Postoperatiivsed tallatoed   18,64 90% 10%
7001783 Kämblaluude murdejärgne ortoos   20,70 90% 10%
7001794 Epikondüliidiortoos   12,41 90% 10%
7001806 Põlvetugi 105,16 90% 10%
7001817 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 272,55 90% 10%
7001828 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos   91,09 90% 10%
7001839 Tugikorsett 104,89 90% 10%
7001840 Korrigeeriv jalatugi   71,06 90% 10%
7001851 Randmeortoos   18,96 90%    10%»;

10) paragrahvi 5 lõike 2 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001862 Postoperatiivsed tallatoed   18,64 90% 10%
7001873 Kämblaluude murdejärgne ortoos   20,70 90% 10%
7001884 Epikondüliidiortoos   12,41 90% 10%
7001895 Põlvetugi 105,16 90% 10%
7001907 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 272,55 90% 10%
7001918 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos   91,09 90% 10%
7001929 Tugikorsett 104,89 90% 10%
7001930 Korrigeeriv jalatugi   71,06 90% 10%
7001941 Randmeortoos   18,96 90%    10%»;

11) paragrahvi 5 lõike 3 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001952 Postoperatiivsed tallatoed   18,64 90% 10%
7001963 Kämblaluude murdejärgne ortoos   20,70 90% 10%
7001974 Epikondüliidiortoos   12,41 90% 10%
7001985 Põlvetugi 105,16 90% 10%
7001996 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 272,55 90% 10%
7002009 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos   91,09 90% 10%
7002010 Tugikorsett 104,89 90% 10%
7002021 Korrigeeriv jalatugi   71,06 90% 10%
7002032 Randmeortoos   18,96 90%    10%»;

12) paragrahvi 5 lõike 4 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002414 Postoperatiivsed tallatoed   18,64 90% 10%
7002425 Kämblaluude murdejärgne ortoos   20,70 90% 10%
7002436 Epikondüliidiortoos   12,41 90% 10%
7002447 Põlvetugi 105,16 90% 10%
7002458 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 272,55 90% 10%
7002469 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos   91,09 90% 10%
7002470 Tugikorsett 104,89 90% 10%
7002481 Korrigeeriv jalatugi   71,06 90% 10%
7002492 Randmeortoos   18,98 90%    10%»;

13) paragrahvi 5 lõike 5 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001581 Postoperatiivsed tallatoed   25,55 90% 10%
7001503 Kämblaluude murdejärgne ortoos   41,40 90% 10%
7001514 Epikondüliidiortoos   13,80 90% 10%
7001525 Põlvetugi 327,75 90% 10%
7001536 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 583,05 90% 10%
7001547 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos   82,80 90% 10%
7001558 Tugikorsett 476,10 90% 10%
7001569 Korrigeeriv jalatugi 151,80 90% 10%
7001570 Randmeortoos   53,14 90%    10%»;

14) paragrahvi 5 lõike 6 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001592 Postoperatiivsed tallatoed   25,55 90% 10%
7001604 Kämblaluude murdejärgne ortoos   41,40 90% 10%
7001615 Epikondüliidiortoos   13,80 90% 10%
7001626 Põlvetugi 327,75 90% 10%
7001637 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 583,05 90% 10%
7001648 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos   82,80 90% 10%
7001659 Tugikorsett 476,10 90% 10%
7001660 Korrigeeriv jalatugi 151,80 90% 10%
7001671 Randmeortoos   53,14 90%    10%»;

15) paragrahvi 5 lõike 7 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001682 Postoperatiivsed tallatoed   25,55 90% 10%
7001693 Kämblaluude murdejärgne ortoos   41,40 90% 10%
7001705 Epikondüliidiortoos   13,80 90% 10%
7001716 Põlvetugi 327,75 90% 10%
7001727 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 583,05 90% 10%
7001738 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos   82,80 90% 10%
7001749 Tugikorsett 476,10 90% 10%
7001750 Korrigeeriv jalatugi 151,80 90% 10%
7001761 Randmeortoos   53,14 90%    10%»;

16) paragrahvi 5 lõike 8 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002335 Kämblaluude murdejärgne ortoos   41,40 90% 10%
7002346 Epikondüliidiortoos   13,80 90% 10%
7002357 Põlvetugi 327,75 90% 10%
7002368 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 583,05 90% 10%
7002379 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos   82,80 90% 10%
7002380 Tugikorsett 476,10 90% 10%
7002391 Korrigeeriv jalatugi 151,80 90% 10%
7002403 Randmeortoos   53,14 90%    10%»;

17) paragrahvi 6 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001143 Sõrmeprotees     31,05 90% 10%
7001154 Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees   451,95 90% 10%
7001165 Küünarvarreprotees (kosmeetiline)   351,90 90% 10%
7001176 Küünarvarreprotees (funktsionaalne)   966,01 90% 10%
7001187 Õlavarreprotees   634,80 90% 10%
7001198 Sääreprotees   745,20 90% 10%
7001200 Reieprotees 1238,55 90% 10%
7001211 Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 2263,21 90% 10%
7001222 Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss   462,30 90% 10%
7001233 Reieproteesi kordushülss   614,10 90% 10%
7001244 Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 1283,40 90% 10%
7001255 Käimisraam Argo 3381,01 90%    10%»;

18) paragrahvi 6 lõike 2 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001266 Sõrmeprotees     31,05 90% 10%
7001277 Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees   451,95 90% 10%
7001288 Küünarvarreprotees (kosmeetiline)   351,90 90% 10%
7001299 Küünarvarreprotees (funktsionaalne)   966,01 90% 10%
7001301 Õlavarreprotees   634,80 90% 10%
7001312 Sääreprotees   745,20 90% 10%
7001323 Reieprotees 1238,55 90% 10%
7001334 Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 2263,21 90% 10%
7001345 Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss   462,30 90% 10%
7001356 Reieproteesi kordushülss   614,10 90% 10%
7001367 Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 1283,40 90% 10%
7001378 Käimisraam Argo 3381,01 90%    10%»;

19) paragrahvi 6 lõike 3 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001389 Sõrmeprotees     31,05 90% 10%
7001390 Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees   451,95 90% 10%
7001402 Küünarvarreprotees (kosmeetiline)   351,90 90% 10%
7001413 Küünarvarreprotees (funktsionaalne)   966,01 90% 10%
7001424 Õlavarreprotees   634,80 90% 10%
7001435 Sääreprotees   745,20 90% 10%
7001446 Reieprotees 1238,55 90% 10%
7001457 Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 2263,21 90% 10%
7001468 Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss   462,30 90% 10%
7001479 Reieproteesi kordushülss   614,10 90% 10%
7001480 Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 1283,40 90% 10%
7001491 Käimisraam Argo 3381,01 90%    10%»;

20) paragrahvi 7 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Ravikontaktläätsede nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000861 Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft 198,77 90% 10%
7000850 Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex   79,61 90% 10%
7000849 Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP   39,81 90% 10%
7000816 Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson   19,91 90% 10%
7000827 Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable 141,32 90% 10%
7000838 Kontaktlääts PMMA Keratoconus 101,18 90%    10%»;

21) paragrahvi 8 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Põletushaigete surverõivaste nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000793 Kehakate: varrukatega 106,15 90% 10%
7000872 Kehakate: varrukateta   91,56 90% 10%
7000883 Särk: varrukatega   84,59 90% 10%
7000894 Särk: lühikeste varrukatega   75,97 90% 10%
7000906 Särk: varrukateta   57,39 90% 10%
7000917 Rinnakutugi   51,75 90% 10%
7000928 Korsett   26,54 90% 10%
7000939 Pikad püksid   76,30 90% 10%
7000940 «Jalgratturi püksid»   62,36 90% 10%
7000951 Sukk: vöökinnitusega   61,04 90% 10%
7000962 Sukk   42,80 90% 10%
7000973 Põlvik   29,86 90% 10%
7000984 Sokk   25,87 90% 10%
7000995 Varrukas: pikk   28,20 90% 10%
7001008 Varrukas: lühike   20,57 90% 10%
7001019 Varrukas: rindkere kinnitusega   45,12 90% 10%
7001020 Säär: lühike   20,57 90% 10%
7001031 Säär: pikk   38,15 90% 10%
7001042 Säär: vöökinnitusega   61,37 90% 10%
7001053 Sõrmkinnas   48,43 90% 10%
7001064 Poolkinnas   21,23 90% 10%
7001075 Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni   55,07 90% 10%
7001086 Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni   33,51 90% 10%
7001097 Näomask: kinnine   53,08 90% 10%
7001109 Näomask: avatud   34,37 90% 10%
7001110 Lõua-kaela tugiside   32,84 90% 10%
7001121 Survepael     7,63 90% 10%
7001132 Rühiparandaja   18,89 90%    10%»;

22) paragrahvi 9 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Vahemahuti nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000760 NebuChamber® 35,61 90% 10%
7000771 Babyhaler® 20,53 90% 10%
7000782 Volumatic®   5,99 90%    10%»;

23) paragrahvi 10 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Ühekordsete põiekateetrite nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000670 LoFricNelation kateeter 1,35 90% 10%
7000681 LoFric naiste kateeter. Suurused 08CH–18CH 1,35 90% 10%
7000692 LoFric laste kateeter. Suurused 06Ch–10Ch 1,35 90%    10%»;

24) paragrahvi 11 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Insuliinipumpade nimetus Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002188 Insuliinipump MiniMed 508 1259,26 90% 10%
7002234 Accu-Chek D-TRON PLUS insuliinipump 1363,75 83% 17%
7002852 Insuliinipump Paradigm MMT-712 1253,95 90% 10%
7002706 Insuliinipump Paradigm MMT-512 1253,95 90% 10%
7002841 Accu-Chek Spirit insuliinipump 2234,81 51%    49%»;

25) paragrahvi 12 lõike 1 tabel muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kood Insuliinipumpade tarvikute nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (eurodes) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002199 Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk 146,73 90% 10%
7002201 Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk 146,73 90% 10%
7002212 Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk 146,73 90% 10%
7002223 MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk   34,05 90% 10%
7002245 Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipumba Adapter 10 tk   69,87 90% 10%
7002256 Accu-Chek FlexLink (8/30; 8/60; 8/110) 10 tk 141,33 90% 10%
7002267 Accu-Chek FlexLink Cannula, kanüül (8, 10) 10 tk   86,99 90% 10%
7002739 Quick-Set infusioonikomplekt MMT396 10 tk 127,48 90% 10%
7002740 Quick-Set infusioonikomplekt MMT397 10 tk 127,48 90% 10%
7002751 Quick-Set infusioonikomplekt MMT398 10 tk 127,48 90% 10%
7002762 Quick-Set infusioonikomplekt MMT399 10 tk 127,48 90% 10%
7002773 Reservuaar MMT-326/A 1,5 ml   28,91 90% 10%
7002784 Reservuaar MMT-332/A 3 ml   28,91 90% 10%
7002795 Accu-Chek TenderLink infusioonivahendid 10 tk 139,75 90% 10%
7002807 Accu-Chek TenderLink kanüülid 10 tk   86,03 90% 10%
7002818 Accu-Chek Rapid-D Link kanüülid 25 tk 190,04 90% 10%
7002829 Accu-Chek Rapid-D Link kateetrid 10 tk   44,87 90% 10%
7002830 Accu-Chek insuliinipumba reservuaar 25 tk   71,13 90%    10%».

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Minister Hanno PEVKUR
Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json