Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete üleminekuga Riigikantseleilt Rahandusministeeriumile

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 74, 569

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine seoses rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesannete üleminekuga Riigikantseleilt Rahandusministeeriumile

Vastu võetud 07.10.2010 nr 146

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 13 lõike 3, § 14 lõike 2 ja § 16 lõike 1 ning «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 10 lõike 1, § 11 lõike 1, § 12 lõike 4, § 26 lõike 6 ja § 32 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» (RT I 2004, 15, 119; 2009, 22, 141) § 3 punkti 8 ja § 4 punkti 4 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«1. jaanuarist 2011. a on meetme rakendaja Rahandusministeerium.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2005. a määruse nr 265 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 2004–2006» meetme 1.4 «Haldussuutlikkuse tõstmine» rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord» (RT I 2005, 55, 441; 2010, 60, 407) § 1 lõiget 2 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«1. jaanuarist 2011. a on meetme rakendusasutuseks ja rakendusüksuseks Rahandusministeerium.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine» (RT I 2007, 34, 216; 2008, 15, 110) § 7 punktis 3 ja § 8 punktis 3 asendatakse sõna «Riigikantselei» sõnaga «Rahandusministeerium».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 «Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord» (RT I 2006, 61, 463; 2010, 60, 407) § 4 lõike 3 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad «või Riigikantselei».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määrus nr 19 «Prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» meetme «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine» rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord» (RT I 2008, 4, 32; 2010, 60, 407) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määrus nr 20 «Prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» meetme «Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine» rakendamiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord» (RT I 2008, 4, 33; 2010, 60, 407) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Põllumajandusminister
rahandusministri ülesannetes Helir-Valdor SEEDER
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json